พัชรี ยันตรีสิงห์

กิจกรรมการนิเทศและปฏิบัติงาน ศน.พัชรี

  • ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว วันที่  23   สิงหาคม  2559
    ส่ง 22 ส.ค. 2559 21:51 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
  • นิเทศ # 2/58
    ส่ง 10 ม.ค. 2559 05:07 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด
     
 20 บทเรียนแห่งความสำเร็จ (การถอดบทเรียนการสอนภาษาไทย) สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ
@ CAI On-line


http://www.chaiyaphum2.go.th/chai0205/LSystem/elearning/lo_01/thai2.html


18 - 19 พฤษภาคม 2556 
        
        การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ ห้องปลาวาฬ โรงแรมเวล นครปฐม 
เพื่อ : เป็นเวทีให้ครูที่ประสบความสำเร็จในการสอนภาษาไทย นำเสนอเทคนิควิธีการสอนที่ประสบความสำเร็จ และครูผู้สอนภาษาไทยได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอน สื่อ นวัตกรรม ซึ่งจะนำสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ให้สูงขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอสนภาษาไทยสังกัด สพป.นฐ. 2 โรงเรียนละ 1 คน

หลักสูตร-เนื้อหาสาระ / วิทยากร : การยกระดับคุณภาพการศึกษา (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / การวิเคราะห์ข้อสอบภาษาไทยระดับชาติ (ศน.พัชรี ยันต์ตรีสิงห์) / วิเคราะห์ตัวชี้วัดภาษาไทย / สื่อ-นวัตกรรม โดยคณะครูผู้สอนภาษาไทยที่ประสบความสำเร็จในการเรียนการสอนภาษาไทย

กิจกรรม : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดยนายทวีพล แพเรือง ผอ.สพป.นฐ.2 ฟังบทสรุปจากการถอดบทเรียนประสบการณ์ครูผู้ประสบความสำเร็จ / นันทนาการ / เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ / กิจกรรมแดนเซอร์ใบ้-ละครใบ้ / กิจกรรมการเขียน / วิเคราะห์เพลง / ถอดบทเรียนครูภาษาไทยที่ประสบความสำเร็จ / สรุปองค์ความรู้ ประเมินผล อภิปราย-ซักถาม  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการสอนภาษาไทย
งานที่รับผิดชอบ

@ งานผู้ช่วยเลขานุการกรรมการ  ก.ต.ป.น. และ  อ.ก.ต.ป.น.


การสื่อสาร
Tel. : 0897465816
e-mail  : tap-70@hotmail.com 
Social Network/Blog : facebook Ċ
Webmaster Supervisory,
9 ธ.ค. 2558 02:05
ĉ
Webmaster Supervisory,
9 ธ.ค. 2558 02:05
Comments