พรทิพย์ นิลวัตถา


งานธุรการ   ประกอบด้วย
    
    1) งานประสานการประชุม การเบิกจ่ายวัสดุ การจัดสรรเอกสาร สิ่งพิมพ์ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
    2) ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
    3) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและ สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณ
    4) จัดทำข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป
    5) ควบคุมการ ยืม – ส่ง หนังสือราชการ
    6) รวบรวมและรายงานผลการนิเทศประจำเดือนของศึกษานิเทศก์
    7) งานควบคุมภายในของกลุ่มนิเทศฯ
    8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


วิดีโอ YouTube
รับผิดชอบงานธุรการ


การสื่อสาร

Tel. :  0623352659, 0922735683

e-mail: pornthip0505tu@gmail.com

Social Network : Face Book
Comments