พรทิพย์ นิลวัตถา


งานธุรการ   ประกอบด้วย
    
        1) งานประสานการประชุม การเบิกจ่ายวัสดุ การจัดสรรเอกสาร สิ่งพิมพ์ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

        2) ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

        3) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและ สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณ 

        4) จัดทำข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป 

        5) ควบคุมการ ยืม – ส่ง หนังสือราชการ

        6) รวบรวมและรายงานผลการนิเทศประจำเดือนของศึกษานิเทศก์

        7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
รับผิดชอบงานธุรการ

การสื่อสาร

Tel. :  0819739987, 0922735683

e-mail: pornthip0505tu@gmail.com

Social Network : Face Book
Comments