พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน


 ผลการประเมิน ITA Online สพท. ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิก  https://drive.google.com/drive/folders/1k2tI10xNAOwgorBf_RLwaBfvzqT29EsH  
 ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2562 คลิก https://drive.google.com/drive/folders/1k2tI10xNAOwgorBf_RLwaBfvzqT29EsH  

ประกาศล่าสุด

 • รายชื่อโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว สพฐ. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณา จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางหลวง  โรงเรียนวัดมะเกลือ โรงเรียนวัดตุ๊กตา และ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม
  ส่ง 10 ธ.ค. 2562 07:06 โดย พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน
 • นิเทศเตรียมความพร้อมประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ 4 ดาว
  ส่ง 12 พ.ย. 2562 20:28 โดย พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน
 • เขตสุจริต วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 จัดกิจกรรมเข้าแถว  เคารพธงชาติ และร่วมกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเกิดความตระหนัก เรื่อง  ความสุจริต และการมีคุณธรรม
  ส่ง 12 พ.ย. 2562 19:00 โดย พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน
 • 17 พฤษภาคม 2562   ดร.สมหมาย  เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย นางพรสวรรค์  ตันมงคลกาญจน  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน โรงเรียนวัดสำโรง และโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ในเรื่องของอาคารสถานที่ ความพร้อมของบุคลากร  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV   การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  อาหารกลางวัน  ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
  ส่ง 24 พ.ค. 2562 02:41 โดย พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน
 • 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561        การดำเนินการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถและคุณสมบัติตามเกณฑ์ของการประกวด ผลงานนักเรียนโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 เพื่อเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา  อำเภอนครชัยศรี
  ส่ง 19 ต.ค. 2561 04:29 โดย พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ


คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
 คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา > คลิก  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1v-NydGCowOADDlq7ir7b3llfekoGLmO7  
  
คู่มือ ITA Online 2019
 คู่มือ ITA Online 2019 > คลิก  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1v-NydGCowOADDlq7ir7b3llfekoGLmO7 
  
เอกสาร / คู่มือโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 แนวทางการดำเนินงาน 10000 คุรุชนคนคุณธรรม > คลิก  
แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน > คลิก  
 การผลิตนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี > คลิก 
 กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม > คลิก 
 มาตรฐานและตัวชี้วัด โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. > คลิก 
 โครงงานพัฒนาจริยคุณ > คลิก 
 กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม > คลิก 
 กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม > คลิก  
 คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน > คลิก 
 ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม สพฐ. > คลิก  

เอกสาร / คู่มือโรงเรียนสุจริต
 แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต > คลิก 
 คู่มือ การสร้างคนให้มีวินัย รู้หน้าที่ > คลิก 
 คู่มือ โรงเรียนสุจริตคิดฐานสอง > คลิก 
 แนวทางการดำเนินกิจกรรม บริษัทสร้างการดี > คลิก 
 แนวทางการดำเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน > คลิก 
 แนวทางการดำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" > คลิก 
 แนวทางการดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/phrswrrkh/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C.jpg

นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระบวนการเรียนรู้

งานที่รับผิดชอบ

@ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
@ เด็กพิเศษเรียนร่วม 

(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 383/2559)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 181/2561)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 318/2561)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 383/2562)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 199/2563)การสื่อสาร

Tel. : 089-1188261  

email : 
pronsawantanmong@gmail.com

Social Network :  Face Bookแผนนิเทศ

1/2563
Ċ
พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน,
10 ธ.ค. 2562 06:37
Comments