พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/phrswrrkh/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99.jpg

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน

  • 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561        การดำเนินการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถและคุณสมบัติตามเกณฑ์ของการประกวด ผลงานนักเรียนโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ...
    ส่ง 19 ต.ค. 2561 04:29 โดย พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »



บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

 ชื่อเรื่อง > คลิก  
 ชื่อเรื่อง คลิก
 ชื่อเรื่อง > คลิก



https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/phrswrrkh/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C.jpg

งานที่รับผิดชอบ

@ กลุ่มงานเลขานุการ กตปน. 
กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
@ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
@ กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู

(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 181/2561)



การสื่อสาร

Tel. : 089-1188261  

Social Network :  Face Book



แผนนิเทศ

1/2561