พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน


กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.พรสวรรค์

 • นิเทศเตรียมความพร้อมประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ 4 ดาว          สพฐ. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณา จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางหลวง โรงเรียนวัดมะเกลือ โรงเรียนวัดตุ๊กตา และโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม         อ้างอิง เอกสารที่ ศธ 04008/ว1559 เรื่อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ลว. 1 กรกฎาคม 2562 > คลิก
  ส่ง 16 มิ.ย. 2563 08:07 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • เขตสุจริต         ร่วมกิจกรรม เขตสุจริต สพป.นครปฐม เขต 2      ปฏิญญาเขตสุจริต :         คณะผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษาเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2คลิกไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน         เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สพฐ.ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564 ได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เป็นกลยุทธ์สำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมถึงพัฒนากลไกและระบบป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ซ ...
  ส่ง 16 มิ.ย. 2563 08:10 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • 17 พฤษภาคม 2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562         ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน โรงเรียนวัดสำโรง และโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ วัตถุประสงค์ :         เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในเรื่องของอาคารสถานที่ ความพร้อมของบุคลากร การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา อาหารกลางวัน ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน         ทั้งนี้ขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
  ส่ง 16 มิ.ย. 2563 07:34 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561        การดำเนินการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถและคุณสมบัติตามเกณฑ์ของการประกวดผลงานนักเรียน โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 เพื่อเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา  อำเภอนครชัยศรี
  ส่ง 16 มิ.ย. 2563 07:35 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »เรื่องแจ้ง

 การเข้าร่วมโครงการพัฒนางานส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ > คลิก https://drive.google.com/drive/folders/1k2tI10xNAOwgorBf_RLwaBfvzqT29EsH 
    - หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว๒๐๔๘ การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ (เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ) > คลิก
    - หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๑๑๗๓ แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ > คลิก
    - กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ทั้ง ๓ กิจกรรม และเกณฑ์การประเมิน > คลิก
    - หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๑๕๓๕ จัดสรรโอนเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนและพัฒนาโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ > คลิก
        ๑. การเข้าร่วมโครงการพัฒนางานส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ > คลิก
        ๒. รายละเอียดโครงการพัฒนางานส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ > คลิก
        ๓. ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ > คลิก
 เพ็จการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 > คลิก  
 รายชื่อโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว
     สพฐ. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณา จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางหลวง โรงเรียนวัดมะเกลือ โรงเรียนวัดตุ๊กตา และโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม
 ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มที่ใจเรา" (16 ธ.ค.63) > คลิก
 ผลการประเมิน ITA Online สพท. ประจำปีงบประมาณ 2563 > คลิก 
 ผลการประเมิน ITA Online สพท. ประจำปีงบประมาณ 2562 > คลิก   
 รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1-10 > คลิก 
 รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธ นครปฐม > คลิก 


บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

  Best Practice โรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค 2563 "ต้นกล้าคุณธรรม นำสู่โรงเรียนสุจริตด้วยTUKTA MODEL" > คลิก    
 กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต สพป.นครปฐม เขต 2 
        โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย > คลิก
        โรงเรียนวัดมะเกลือ > คลิก
        โรงเรียนวัดบางหลวง > คลิก
 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 > คลิก 
 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ > คลิก 
 คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา > คลิก  
 คู่มือ ITA Online 2019 > คลิก   
 คู่มือ ITA Online 2020 (สำหรับสถานศึกษา) > คลิก   
 รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 > คลิก

เอกสาร / คู่มือโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
 แนวทางการดำเนินงาน 10000 คุรุชนคนคุณธรรม > คลิก  
แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน > คลิก 
 การผลิตนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี > คลิก 
 กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม > คลิก 
 มาตรฐานและตัวชี้วัด โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. > คลิก 
 โครงงานพัฒนาจริยคุณ > คลิก 
 กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม > คลิก 
 กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม > คลิก 
 คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน > คลิก 
 ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม สพฐ. > คลิก 
 คู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) > คลิก
 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) > คลิก

เอกสาร / คู่มือโรงเรียนสุจริต 
 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต สพฐ. 2563 > คลิก 
 แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต > คลิก 
 คู่มือ การสร้างคนให้มีวินัย รู้หน้าที่ > คลิก 
 คู่มือ โรงเรียนสุจริตคิดฐานสอง > คลิก 
 แนวทางการดำเนินกิจกรรม บริษัทสร้างการดี > คลิก 
 แนวทางการดำเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน > คลิก 
 แนวทางการดำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" > คลิก 
 แนวทางการดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice > คลิก 
 เอกสารคู่มือ/แนวทางการดำเนินกิจกรรม โครงการโรงเรียนสุจริต) คลิก  https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/phrswrrkh/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C.jpg

นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระบวนการเรียนรู้

งานที่รับผิดชอบ

@ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 383/2559)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 181/2561)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 318/2561)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 383/2562)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 199/2563)การสื่อสาร

Tel. : 089-1188261  

email : pronsawantanmong@gmail.com

Social Network :  Face Book


กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระบวนการเรียนรู้ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/class-room-21-cen

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises/rongreiyn-withi-phuthth-rongreiyn-khunthrrm

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/khid