กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.พรสวรรค์

ประกาศล่าสุด

 • Mock Assessment'62 โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ประจำปีงบประมาณ 2562         กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการปฏ ...
  ส่ง 14 ม.ค. 2563 02:00 โดย Webmaster Supervisory
 • ประกันคุณภาพภายใน'62 วันที่ 2 กันยายน 2562        คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปี 2562  โดยดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ สถานศึกษาในเป้าหมาย ตามคำส ...
  ส่ง 4 ธ.ค. 2562 22:55 โดย Webmaster Supervisory
 • วันที่ 11 กันยายน 2561 วันที่ 11 กันยายน 2561การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561สพป.นครปฐม เขต 2 ...
  ส่ง 12 ก.ย. 2561 21:58 โดย Webmaster Supervisory
 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมอบรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล นครปฐม
  ส่ง 12 ก.ย. 2561 21:45 โดย Webmaster Supervisory
 • วันที่ 15 มกราคม 2560         สพป.นครปฐม เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใข้งานระบบการนำส่งข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐารการศึกษาสำหรับสถานศึกษาในลักษณะ ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2563 23:39 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »
เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ > วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย > วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน

รายชื่อโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว

โพสต์10 ธ.ค. 2562 07:02โดยพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน   [ อัปเดต 10 ธ.ค. 2562 07:06 ]

สพฐ. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณา จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางหลวง  โรงเรียนวัดมะเกลือ โรงเรียนวัดตุ๊กตา 
และ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม

นิเทศเตรียมความพร้อมประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ 4 ดาว

โพสต์12 พ.ย. 2562 20:28โดยพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจนเขตสุจริต

โพสต์12 พ.ย. 2562 18:59โดยพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2562 19:00 ]

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 จัดกิจกรรมเข้าแถว  เคารพธงชาติ และร่วมกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเกิดความตระหนัก เรื่อง  ความสุจริต และการมีคุณธรรม

17 พฤษภาคม 2562

โพสต์24 พ.ค. 2562 02:41โดยพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน

  ดร.สมหมาย  เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย นางพรสวรรค์  ตันมงคลกาญจน  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน โรงเรียนวัดสำโรง และโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ในเรื่องของอาคารสถานที่ ความพร้อมของบุคลากร  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV   การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  อาหารกลางวัน  ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


7 มิถุนายน 2561

โพสต์5 ก.ค. 2561 23:06โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2561 04:29 โดย พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน ]

7 มิถุนายน 2561

        การดำเนินการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถและคุณสมบัติตามเกณฑ์ของการประกวด ผลงานนักเรียนโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 เพื่อเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา  อำเภอนครชัยศรี

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/phrswrrkh/ngan-phrswrrkh/1mithunayn2561/34777281_235026673930564_964314698772119552_n.jpg

1-5 of 5