กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.พรสวรรค์

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ > วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย > วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน

นิเทศเตรียมความพร้อมประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ 4 ดาว

โพสต์12 พ.ย. 2562 20:28โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2563 08:07 ]


         สพฐ. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณา จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางหลวง โรงเรียนวัดมะเกลือ โรงเรียนวัดตุ๊กตา และโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม 
        อ้างอิง เอกสารที่ ศธ 04008/ว1559 เรื่อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ลว. 1 กรกฎาคม 2562 > คลิกhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/phrswrrkh/ngan-phrswrrkh/nithesteriymkhwamphrxmprameinrongreiynkhunthrrmradab4daw/IMG_0001.jpg?attredirects=0

เขตสุจริต

โพสต์12 พ.ย. 2562 18:59โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2563 08:10 ]


        ร่วมกิจกรรม เขตสุจริต สพป.นครปฐม เขต 2      

ปฏิญญาเขตสุจริต : 
        คณะผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1312786765537465?__tn__=-R

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

        เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สพฐ.ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564 ได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เป็นกลยุทธ์สำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมถึงพัฒนากลไกและระบบป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง สพฐ. ในการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพฐ.                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรในสังกัดปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมายยึดมั่นประมวลจริยธรรม ดังนั้น สพฐ. จึงประกาศเรื่องดังกล่าวต่อคณะบริหาร บุคลากรในสังกัด และต่อสาธารณชน เพื่อให้ สพฐ. และหน่วยงานในสังกัดดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยมุ่งมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดระบบความพร้อมรับผิดและพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้ดำเนินการ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) และป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Practice) ซึ่ง สพฐ.ได้ดำเนินการประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 7 มาตรการ ได้แก่
    1.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    2.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
    3.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    4.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนและทุจริต
    5.มาตรการป้องกันการรับสินบน
    6.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
    7.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
        การประกาศเจตจำนงเรื่องป้องกันทุจริตของ สพฐ. ต้องการส่งเสริมความโปร่งใส และการดำเนินการใด ๆ ก็ตาม ห้ามมีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเด็ดขาด


17 พฤษภาคม 2562

โพสต์24 พ.ค. 2562 02:41โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2563 07:34 ]


วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

        ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน โรงเรียนวัดสำโรง และโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 

วัตถุประสงค์ : 
        เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในเรื่องของอาคารสถานที่ ความพร้อมของบุคลากร การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา อาหารกลางวัน ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        ทั้งนี้ขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/phrswrrkh/ngan-phrswrrkh/17phvsphakhm2562/0001.jpg?attredirects=0


7 มิถุนายน 2561

โพสต์5 ก.ค. 2561 23:06โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2563 07:35 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]


7 มิถุนายน 2561

        การดำเนินการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถและคุณสมบัติตามเกณฑ์ของการประกวดผลงานนักเรียน โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 เพื่อเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา  อำเภอนครชัยศรี

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/phrswrrkh/ngan-phrswrrkh/1mithunayn2561/34777281_235026673930564_964314698772119552_n.jpg


1-4 of 4