17 พฤษภาคม 2562

โพสต์24 พ.ค. 2562 02:41โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2563 07:34 ]

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

        ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน โรงเรียนวัดสำโรง และโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 

วัตถุประสงค์ : 
        เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในเรื่องของอาคารสถานที่ ความพร้อมของบุคลากร การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา อาหารกลางวัน ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        ทั้งนี้ขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/phrswrrkh/ngan-phrswrrkh/17phvsphakhm2562/0001.jpg?attredirects=0


Comments