17 พฤษภาคม 2562

โพสต์24 พ.ค. 2562 02:41โดยพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน

  ดร.สมหมาย  เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย นางพรสวรรค์  ตันมงคลกาญจน  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน โรงเรียนวัดสำโรง และโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ในเรื่องของอาคารสถานที่ ความพร้อมของบุคลากร  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV   การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  อาหารกลางวัน  ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


Comments