เขตสุจริต

โพสต์12 พ.ย. 2562 18:59โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2563 08:10 ]

        ร่วมกิจกรรม เขตสุจริต สพป.นครปฐม เขต 2      

ปฏิญญาเขตสุจริต : 
        คณะผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1312786765537465?__tn__=-R

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

        เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สพฐ.ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564 ได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เป็นกลยุทธ์สำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมถึงพัฒนากลไกและระบบป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง สพฐ. ในการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพฐ.                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรในสังกัดปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมายยึดมั่นประมวลจริยธรรม ดังนั้น สพฐ. จึงประกาศเรื่องดังกล่าวต่อคณะบริหาร บุคลากรในสังกัด และต่อสาธารณชน เพื่อให้ สพฐ. และหน่วยงานในสังกัดดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยมุ่งมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดระบบความพร้อมรับผิดและพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้ดำเนินการ ประเด็นการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) และป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Practice) ซึ่ง สพฐ.ได้ดำเนินการประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 7 มาตรการ ได้แก่
    1.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    2.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
    3.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    4.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนและทุจริต
    5.มาตรการป้องกันการรับสินบน
    6.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
    7.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
        การประกาศเจตจำนงเรื่องป้องกันทุจริตของ สพฐ. ต้องการส่งเสริมความโปร่งใส และการดำเนินการใด ๆ ก็ตาม ห้ามมีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเด็ดขาด


Comments