รุ่งทิวา วัฒนวงศ์

สื่อมุทิตา ร่วมยินดี พี่ได้พัก
2562 ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์


เรื่องแจ้ง 

 การประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2557 


กิจกรรมการนิเทศและปฏิบัติงาน ศน.รุ่งทิวา

 • อำลาราชการ
  ส่ง 6 ส.ค. 2562 18:17 โดย Webmaster Supervisory
 • นิเทศ1/62 การนิเทศ ภาค 1/2562 ระหว่างวันที่ 21 - 31 พฤษภาคม 2562เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 117/2562เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการนิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562(ลงวันที่ 16 พ.ค. 62) > คลิกศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ และนางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่งวันที่ 17 พฤษภาคม 2562โรงเรียนวัดไทยาวาส โรงเรียนวัดงิ้วราย โรงเรียนวัดกลางครูเวียงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562โรงเรียนวัดกกตาลโรงเรียนวัดสัมปทวนโรงเรียนวัดประชานาถวันที่ 22 พฤษภาคม 2562โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว โรงเรียนวัดตุ๊กตาโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(นครชัยศรี)
  ส่ง 25 พ.ค. 2562 21:37 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • 19 มกราคม 2562 19 มกราคม 2562        ร่วมการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว และโรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี
  ส่ง 25 พ.ค. 2562 21:24 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • กลุ่มแหลมบัวเตรียมตัว PLC 17 มกราคม 2562        ประชุมสัมมนาผู้บริหารและคณะวิทยากร กลุ่มแหลมบัว (PLC) เพื่อเตรียมทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ (o-net)
  ส่ง 8 มี.ค. 2562 20:32 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • วัดพระนอน จ.เพชรบุรี 24 สิงหาคม 2560         ไปประชุมสัมมนา ปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์  "ชุมชนวิชาชีพ กับศักยภาพศึกษานิเทศก์ ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนคุณธรรม" แวะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อน ศน.ที่ล่วงลับ ที่ วัดพระนอน เพชรบุรีสาธุ สาธุ สาธุ
  ส่ง 22 ม.ค. 2562 04:15 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ  

 การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกลุ่มบางเลนใต้ สพป.นครปฐม เขต 2 (รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 2557) > คลิก 
 กระบวนการทำงานในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (2561) > คลิก 
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย > คลิก  
 การสอนคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย(2558) > คลิก 
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย > คลิก  
 หลักสูตรส้มโอ > คลิก
 บัญชีคำพื้นฐานปฐมวัย (2558) > คลิก
 หลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงกับการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย > คลิก
 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน > คลิก
 วิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัยกับมอนเตสซอรี่ > คลิก
 หลักการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ > คลิก
 การศึกษาปฐมวัยจะก้าวไกลถ้าผู้ใหญ่เข้าใจและเห็นความสำคัญ > คลิก
 นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ > คลิก
 การนิเทศภายในเรื่องใกล้ตัวผู้บริหาร คลิก
 สื่อ: ความรู้สู่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย > คลิก
 สื่่อ: การประเมินพัฒนาการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย > คลิก
 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมประชุม พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปี 2557 > คลิก 
 รายงานการนิเทศ (กลุ่มบางเลนใต้+บางเลน) ครั้งที่ 1/2557 คลิก
 รายงานการนิเทศ 2557 (กลุ่มบางเลนใต้+บางเลน) คลิก 
 รายงานผลการดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 2556 (e-Book) > คลิก
 สื่อปฐมวัยจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน Social Network (e-Book)  No 1  |  No 2  
 เกมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย (e-Book) > คลิก
 รายงานผลการดำเนินงานการประชุม พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปี 2556 > PDF  |  e-Book
 รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจ บูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิม ระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวัดนราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม (2553) > คลิก 
งานที่รับผิดชอบ

@ นิเทศกลุ่มนครชัยศรี


การสื่อสาร

Tel.     : 0818902108
Facebook : คลิก 


การประเมินออนไลน์โครงการ
บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

 คู่มือการใช้ระบบประเมินออนไลน์เบื้องต้น "สำหรับโรงเรียน"


http://www.nongkhoo.in.th/files/nkpk551.pdf