อนุบาลวัยใส สร้างได้ด้วยมือครู

โพสต์10 มิ.ย. 2558 11:03โดยรุ่งทิวา วัฒนวงศ์   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2562 04:20 ]

วันที่ 2 เมษายน 2558

        สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัยเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ร่วมกันจัดงาน "อนุบาลวัยใส สร้างได้ด้วยมือครู" ณ โรงเรียนอนุบาล
ประจำเขตพื้นที่ (โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

วัตถุประสงค์ :  
    1. เพื่อสรุปผลงานการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยในรอบปีที่ผ่านมา 
    2. เพื่อเปิดโอกาสให้ครูปฐมวัยได้นำเสนอผลงาน สื่อ และนวัตกรรม ที่ใช้ในห้องเรียนสู่สาธารณชน
    3. เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหมู่ครูปฐมวัยทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ทั้งภาครัฐและเอกชน
    4. เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย และโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่(โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล) ครูปฐมวัยศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย ครูปฐมวัยโรงเรียนเอกชน / โรงเรียนเทศบาล  จำนวน 180 คน

กิจกรรม : นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด 
        - ประธานและคณะผู้บริหารเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานครูปฐมวัยของโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายตามจุดต่างๆ  
        - ประกอบพิธีเปิดกรวยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนำกล่าวถวายพระพร 
        - พิธีเปิดและกล่าวบรรยายพิเศษ
        - พิธีมอบเกียรติบัตรแด่ผู้บริหารศูนย์ฯ
        - การนำเสนอ สื่อ นวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice) ของครู และการประเมินตัดสินเพื่อรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
        - นิทรรศการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (รุ่นที่ 1)
        - นิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ฯ  โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ และเครือข่าบประจำอำเภออีก 8 ศูนย์ 
        - นิทรรศการสื่อสร้างสรรค์จากโรงเรียนเอกชน(โรงเรียนนาคประสิทธิ์)

ผลที่ได้รับ : กลุ่มเป้าหมายได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า มีความรู้ความเข้าใจ ได้แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียนปฐมวัย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการนำเสนอผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เกิดความภาคภูมิใจ สร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมให้กับงานการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง


Comments