สายใจ ฉิมมณี


กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.สายใจ ฉิมมณี

 • แผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางสาวสายใจ ฉิมมณี ชื่อเรื่อง คู่มือนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาต่อยอดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
  ส่ง 24 ต.ค. 2562 20:07 โดย สายใจ ฉิมมณี
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 กลุ่มนิเทศฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณ สพป.นครปฐม เขต 2
  ส่ง 24 ต.ค. 2562 09:58 โดย สายใจ ฉิมมณี
 • ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 26 สาระการงานอาชีพ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ประสานงานและสังเกตการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 26 สาระการงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4 ถึง ป.6 และ ม.1 ถึง ม. 2 ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กิจกรรมการแข่งขัน 8 กิจกรรม ได้แก่ ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ แข่งขันจักสานไม้ไผ่ ประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ประกวดโครงงานอาชีพ จัดสวนถาดแบบแห้ง จัดสวนถาดแบบชื้น ประกวดแปรรูปอาหาร ทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ และแกะสลักผักผลไม้
  ส่ง 24 ต.ค. 2562 09:47 โดย สายใจ ฉิมมณี
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อเรื่อง คู่มือนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาต่อยอดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2                 คลิก            
  ส่ง 12 มิ.ย. 2561 04:22 โดย สายใจ ฉิมมณี
 • ประเมินคัดเลือกโรงเรียน Best practices DLIT และ DLTV วันที่ 6 -10 มีนาคม 2560 คณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT) ที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ ระดับภูมิภาค 4 ได้มาประเมินโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วย DLIT จำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่ จ.กาญจนบุรี โรงเรียนตลาดสำรอง วัดคร้อพนัน หลุงกัง กาญจนานุเคราะห์  จ.ราชบุรี วัดดอนทราย อนุบาลสวนผึ้ง  จ.นครปฐม วัดสระสี่มุม วัดบางปลา  จ.สุพรรณบุรี วัดท่าไชย สระยายโสมวิทยา วัดวังกุ่ม วัดหนองผักนาก
  ส่ง 14 มี.ค. 2560 22:10 โดย สายใจ ฉิมมณี
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

 โรงเรียนคุณธรรม  คลิก
 Best Practice > คลิก
นางสาวสายใจ ฉิมมณี

งานที่รับผิดชอบ

@ งานส่งเสริมพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนรู้
@ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศระดับ ม.ต้น 
@ กลุ่มโรงเรียนบางภาษี
กลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้ 

(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 181/2561)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 383/2562)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 199/2563)การสื่อสาร

Tel. :   0897740007

email maneecat_007@yahoo.com

Social Network :  Face Bookแผนนิเทศ