สายใจ ฉิมมณี


กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.สายใจ ฉิมมณี

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อเรื่อง คู่มือนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาต่อยอดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2                 คลิก            
  ส่ง 12 มิ.ย. 2561 04:22 โดย สายใจ ฉิมมณี
 • ประเมินคัดเลือกโรงเรียน Best practices DLIT และ DLTV วันที่ 6 -10 มีนาคม 2560 คณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT) ที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ ระดับภูมิภาค 4 ได้มาประเมินโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วย DLIT จำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่ จ.กาญจนบุรี โรงเรียนตลาดสำรอง วัดคร้อพนัน หลุงกัง กาญจนานุเคราะห์  จ.ราชบุรี วัดดอนทราย อนุบาลสวนผึ้ง  จ.นครปฐม วัดสระสี่มุม วัดบางปลา  จ.สุพรรณบุรี วัดท่าไชย สระยายโสมวิทยา วัดวังกุ่ม วัดหนองผักนาก
  ส่ง 14 มี.ค. 2560 22:10 โดย สายใจ ฉิมมณี
 • ประเมินคัดกรองศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 9 -17 กุมภาพันธ์ 2560         คณะกรรมการประเมินคัดกรองศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาพอได้ สพป.นฐ.2 ได้มาประเมินสภาพจริงในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ ฯ ณ โรงเรียนบ้านบางม่วง โรงเรียนวัดไร่ขิง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล โรงเรียนวัดโคกเขมาและโรงเรียนวัดสรรเพชญ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนสำหรับรอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับกระทรวงศึกษาธิการ โดยนักเรียนแกนนำของแต่ละโรงเรียนได้นำชมกิจกรรมพร้อมตอบข้อซักถามในแต่ละฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายของโรงเรียน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และปลูกฝังอุปนิสัยพอเพียงให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน
  ส่ง 23 ก.พ. 2560 01:41 โดย สายใจ ฉิมมณี
 • นิเทศการศึกษา 2/2559 วันที่ 8 ธันวาคม 2559        ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ.2 ได้มานิเทศ ติดตาม โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย เรื่อง การปรับโครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษ 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ ชั้น ป.1 - ป.3 พร้อมให้คำแนะนำในเรื่อง แนวทางการสอนภาษาอังกฤษ 5 ชั่วโมง/สัปดาห์  โครงสร้างหลักสูตร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตัวชี้วัด ต้องรู้ ควรรู้ ที่ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นำไปใช้ในการจัดเรียนการสอน  ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV และการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6
  ส่ง 23 ก.พ. 2560 02:04 โดย สายใจ ฉิมมณี
 • ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ บ้านหัวอ่าว วันที่ 28 พ.ย.59         ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. นายบัณฑิต สุขก่ำ รองผู้อำนวยการ สพป.นฐ. 1 และศึกษานิเทศก์ สพป. นฐ. 2   เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นหมู่บ้านรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี          โดยเยี่ยมชมฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน  การปลูกมะนาวไร้ดิน ด้วยผักตบชวาในรองซีเมนต์  การทำฮอร์โมนไข่ สูตรเปิดตาดอก (ทำให้ผลไม้ออกดอก ลดการขาดร่วงของช่อดอก) การปลูกข้าวอินทรีย์  การทำปุ๋ยชีวภาพ  นางประหยัด ปานเจริญ ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว และผู้ใหญ่บ้าน  ให้การต้อนรับและกล ...
  ส่ง 23 ก.พ. 2560 02:01 โดย สายใจ ฉิมมณี
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

 การจัดการเรียนการสอน แบบ BBL    คลิก
 โรงเรียนคุณธรรม  คลิก
 Best Practice > คลิก


งานที่รับผิดชอบ

@ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
@ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
@ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยีทางการศึกษา
@ สถานศึกษาพอเพียง
การใช้ ICT DLIT 
@ กลุ่มโรงเรียนบางภาษี

(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 181/2561)การสื่อสาร

Tel. :   0897740007

email maneecat_007@yahoo.com

Social Network :  Face Bookแผนนิเทศ