กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.สายใจ

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน    

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ >>> วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย >>> วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน 

แผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางสาวสายใจ ฉิมมณี

โพสต์24 ต.ค. 2562 20:07โดยไม่ทราบผู้ใช้

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/sayci/kickrrm-nithes/_draft_post/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94.jpg


ชื่อเรื่อง คู่มือนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาต่อยอดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์

โพสต์24 ต.ค. 2562 09:58โดยไม่ทราบผู้ใช้

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 กลุ่มนิเทศฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณ สพป.นครปฐม เขต 2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/sayci/kickrrm-nithes/_draft_post/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2.jpg

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 26 สาระการงานอาชีพ

โพสต์24 ต.ค. 2562 09:47โดยไม่ทราบผู้ใช้

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ประสานงานและสังเกตการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 26 สาระการงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4 ถึง ป.6 และ ม.1 ถึง ม. 2 ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กิจกรรมการแข่งขัน 8 กิจกรรม ได้แก่ ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ แข่งขันจักสานไม้ไผ่ ประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ประกวดโครงงานอาชีพ จัดสวนถาดแบบแห้ง จัดสวนถาดแบบชื้น ประกวดแปรรูปอาหาร ทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ และแกะสลักผักผลไม้

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/sayci/kickrrm-nithes/_draft_post/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96.jpg

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โพสต์12 มิ.ย. 2561 04:10โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2561 04:22 ]

ชื่อเรื่อง คู่มือนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาต่อยอดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต
              https://drive.google.com/file/d/0B-GdqzjQTWoNVUxMX0E3SURlRms/view?usp=sharing  คลิก
            

ประเมินคัดเลือกโรงเรียน Best practices DLIT และ DLTV

โพสต์14 มี.ค. 2560 22:06โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2560 22:10 ]

วันที่ 6 -10 มีนาคม 2560 คณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT) ที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ ระดับภูมิภาค 4 ได้มาประเมินโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วย DLIT จำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่ จ.กาญจนบุรี โรงเรียนตลาดสำรอง วัดคร้อพนัน หลุงกัง กาญจนานุเคราะห์ 
 จ.ราชบุรี วัดดอนทราย อนุบาลสวนผึ้ง 
 จ.นครปฐม วัดสระสี่มุม วัดบางปลา 
 จ.สุพรรณบุรี วัดท่าไชย สระยายโสมวิทยา วัดวังกุ่ม วัดหนองผักนาก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/sayci/kickrrm-nithes/_draft_post/dlit%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%204.jpgประเมินคัดกรองศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์17 ก.พ. 2560 04:28โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 23 ก.พ. 2560 01:41 ]


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/sayci/kickrrm-nithes/_draft_post-3/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.jpg

วันที่ 9 -17 กุมภาพันธ์ 2560 

        คณะกรรมการประเมินคัดกรองศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาพอได้ สพป.นฐ.2 ได้มาประเมินสภาพจริงในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ ฯ ณ โรงเรียนบ้านบางม่วง โรงเรียนวัดไร่ขิง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล โรงเรียนวัดโคกเขมาและโรงเรียนวัดสรรเพชญ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนสำหรับรอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับกระทรวงศึกษาธิการ โดยนักเรียนแกนนำของแต่ละโรงเรียนได้นำชมกิจกรรมพร้อมตอบข้อซักถามในแต่ละฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายของโรงเรียน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และปลูกฝังอุปนิสัยพอเพียงให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน

นิเทศการศึกษา 2/2559

โพสต์13 ธ.ค. 2559 22:31โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 23 ก.พ. 2560 02:04 ]

วันที่ 8 ธันวาคม 2559

        
ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ.2 ได้มานิเทศ ติดตาม โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย เรื่อง 
การปรับโครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษ 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ ชั้น ป.1 - ป.3 พร้อมให้คำแนะนำในเรื่อง แนวทางการสอนภาษาอังกฤษ 5 ชั่วโมง/สัปดาห์  โครงสร้างหลักสูตร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตัวชี้วัด ต้องรู้ ควรรู้ ที่ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นำไปใช้ในการจัดเรียนการสอน  ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV และการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/sayci/kickrrm-nithes/_draft_post-3/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A12%2059.jpg

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ บ้านหัวอ่าว

โพสต์28 พ.ย. 2559 19:56โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 23 ก.พ. 2560 02:01 ]

วันที่ 28 พ.ย.59 

        ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. นายบัณฑิต สุขก่ำ รองผู้อำนวยการ สพป.นฐ. 1 และศึกษานิเทศก์ สพป. นฐ. 2   เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นหมู่บ้านรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

        โดยเยี่ยมชมฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน  การปลูกมะนาวไร้ดิน ด้วยผักตบชวาในรองซีเมนต์  การทำฮอร์โมนไข่ สูตรเปิดตาดอก (ทำให้ผลไม้ออกดอก ลดการขาดร่วงของช่อดอก) การปลูกข้าวอินทรีย์  การทำปุ๋ยชีวภาพ  นางประหยัด ปานเจริญ ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว และผู้ใหญ่บ้าน  ให้การต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้ฯ    ขอขอบคุณนางสาวนภาพรรณ คงคาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตุ๊กตา นางคนึ่งนิตย์ ชิตมีไชย ครูโรงเรียนบ้านหัวอ่าว และทุกท่านที่อำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/sayci/kickrrm-nithes/_draft_post-3/%E0%B8%94%E0%B8%A3%20%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C.jpg

VDO Conference ใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ

โพสต์2 พ.ย. 2559 00:53โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 23 ก.พ. 2560 01:59 ]

วันที่ 29 ต.ค.59 

        ประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference ของ สพป.นฐ. 2  ณ ห้อง ICT สพป.นฐ. 2 

        ซึ่งได้รับการถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุม สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับฟังนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 5 ช.ม./สัปดาห์ โดยคุณหญิงสุชาดา กีรนันท์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / English Genius / Eng. Hour / ECHO HYBRID 
        กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ.2 และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนประชารัฐในสังกัด จำนวน 10 โรงเรียน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/sayci/kickrrm-nithes/prachumptibatikarchisuxserimphasaxangkvs/conference%20Eng%2029%20%E0%B8%95%E0%B8%84%2059.pptx.jpg

ระบบ VDO Conference

โพสต์27 ต.ค. 2559 23:53โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 23 ก.พ. 2560 01:56 ]

วันที่ 27 ต.ค. 59

        ประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference ของ สพป.นฐ 2    ณ โรงแรมเวล จ. นครปฐม 

จุดประสงค์ : เพื่อชี้แจงแนวทางและแนะนำการใช้สื่อเสริมการบริหารเวลาเรียนภาษาอังกฤษเพื่อครูที่ทำการสอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศ ซึ่งมีครูที่สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ 135 คน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/sayci/kickrrm-nithes/_draft_post-3/conference%20Eng%2027%20%E0%B8%95%E0%B8%84%2059.jpg

1-10 of 16