ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ บ้านหัวอ่าว

โพสต์28 พ.ย. 2559 19:56โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 23 ก.พ. 2560 02:01 ]
วันที่ 28 พ.ย.59 

        ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. นายบัณฑิต สุขก่ำ รองผู้อำนวยการ สพป.นฐ. 1 และศึกษานิเทศก์ สพป. นฐ. 2   เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นหมู่บ้านรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

        โดยเยี่ยมชมฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน  การปลูกมะนาวไร้ดิน ด้วยผักตบชวาในรองซีเมนต์  การทำฮอร์โมนไข่ สูตรเปิดตาดอก (ทำให้ผลไม้ออกดอก ลดการขาดร่วงของช่อดอก) การปลูกข้าวอินทรีย์  การทำปุ๋ยชีวภาพ  นางประหยัด ปานเจริญ ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว และผู้ใหญ่บ้าน  ให้การต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้ฯ    ขอขอบคุณนางสาวนภาพรรณ คงคาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตุ๊กตา นางคนึ่งนิตย์ ชิตมีไชย ครูโรงเรียนบ้านหัวอ่าว และทุกท่านที่อำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/sayci/kickrrm-nithes/_draft_post-3/%E0%B8%94%E0%B8%A3%20%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C.jpg
Comments