แผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางสาวสายใจ ฉิมมณี

โพสต์24 ต.ค. 2562 20:07โดยสายใจ ฉิมมณี
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/sayci/kickrrm-nithes/_draft_post/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94.jpg


ชื่อเรื่อง คู่มือนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาต่อยอดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
Comments