เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โพสต์12 มิ.ย. 2561 04:10โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2561 04:22 ]
ชื่อเรื่อง คู่มือนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาต่อยอดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต
              https://drive.google.com/file/d/0B-GdqzjQTWoNVUxMX0E3SURlRms/view?usp=sharing  คลิก
            
Comments