กิจกรรมการนิเทศและปฏิบัติงาน ศน.สมชาย

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ >>> วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย >>> วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน

ค่ายสุจริต 2559

โพสต์22 ส.ค. 2559 21:56โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2559 22:07 ]


ประะเมินโครงงานโรงเรียนคุณธรรม 59

โพสต์23 ก.ค. 2559 06:17โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2559 22:50 ]

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/smchay-phul-sri/chai/praameinrrkhunthrrm59/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%20%E0%B8%A3%E0%B8%A3%20%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20.png

นิเทศ # 2/58

โพสต์10 ม.ค. 2559 05:51โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2559 05:54 ]

ธุดงค์ธรรม

โพสต์10 ม.ค. 2559 05:47โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2559 05:48 ]

๒๐-๒๔ เม.ย.๕๗

        ประสบการณ์ "ธุดงค์ธรรมนำสู่พุทโธภาวนาพุเย" อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นความทรงจำ ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ฝึกความโลภ โกรธ หลง ให้ลดลง 

รับโล่

โพสต์10 ม.ค. 2559 05:45โดยไม่ทราบผู้ใช้

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

        ได้เป็นตัวแทน สพฐ. รับโล่ที่ระลึกจากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ (โดยแม่ทัพภาค ๒ เป็นผู้ มอบให้)  ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา


1-5 of 5