สุรีพร พันยุโดด


กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.สุรีพร

  • 16 มีนาคม 2563 วันที่ 16 มีนาคม 2563        รายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน ณ สพป.นครปฐม เขต 2 
    ส่ง 20 เม.ย. 2563 00:25 โดย สุรีพร พันยุโดด
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »แจ้งข่าว เล่าเรื่อง

# รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มเพชรบัวงาม คลิก  

สารนิเทศ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2  ในการเตรียมความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona-19 (COVID-19) สพป.นครปฐม เขต 2 กลุ่มเพชรบัวงาม > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/su-ri-phr/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3.jpgบทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

 คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 > คลิก 
 สื่อนำเสนอ เรื่อง หลักสูตรคณิตศาสตร์ คำอธิบายรายวิชา > คลิก
 สื่อนำเสนอ เรื่อง หลักสูตรคณิตศาสตร์ ส่วนที่ 1 > คลิก
 สื่อนำเสนอ เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตร์ คำอธิบายรายวิชา > คลิก
 สื่อนำเสนอ เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ส่วนที่ 1 > คลิก
สุรีพร พันยุโคต

งานที่รับผิดชอบ
@ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
@ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
@ กลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม 

(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 199/2563)

การสื่อสาร

Tel. : 0870158812
Social Network : Face Book

แผนนิเทศ

1/2563 | 2/2563

รายงานการนิเทศ

1/2563 | 2/2563 

บันทึกการนิเทศ

1/2563 | 2/2563

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
(ถอดบทเรียน)

1/2563 | 2/2563

ช่องทางสื่อสาร
โรงเรียนที่ดูแลรับผิดชอบ > คลิก

เกียรติคุณ