สุทธิรัตน์ นาคราช


แจ้งข่าว เล่าเรื่อง

 การขับเคลื่อนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/su-ththi-rat-y/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/su-ththi-rat-y/181768292_1909642809185188_6960014594152176312_n.jpg     

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/su-ththi-rat-y/104915833_107259574370691_1668137182147517437_n.jpg

ยินดียิ่งกับคุณครูโรงเรียนในกลุ่มที่ดูแล(กลุ่มบางเลน) ​เป็นผู้เข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรออนไลน์จากประเทศฟินแลนด์🎉👍/ขอบคุณ​ศน.เกริน ช้อยเครือ ที่ดูแลกลุ่มบางเลนเป็นอย่างดีจนมีต้นแบบที่ดี จะดูแลต่อให้ดีที่สุดค่ะ😀😘บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

 บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สุทธิรัตน์ นาคราช) > คลิก 
 คู่มือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 (10/25664) e-Book   PDF  
 e-Book แนวทางการนิเทศการดำเนินงาน เพศวิถีศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน สพฐ. > คลิก  
 คู่มือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต (16/2564) > คลิก 
 คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 (สุทธิรัตน์ นาคราช 24/2563) คลิก  
 แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต บูรณาการการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (สพฐ.) > คลิก
  การเตรียมความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona-19 (COVID-19) กลุ่มบางเลน  
  คู่มือและสื่อการเรียนการสอนเพศศึกษาและทักษะชีวิตในนักเรียนแบบบูรณาการ โดยชุดสื่อสำเร็จรูปยุคดิจิตอล > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/su-ththi-rat-y/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C.jpgนางสุทธิรัตน์  นาคราช


(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 199/2563)ช่องทางการสื่อสาร

Tel. : 
086-9980993
e-mail : suttirat.nak@gmail.com
Social Network Face Book


แผนนิเทศ

1/2563 | 2/2563

รายงานการนิเทศ

1/2563 | 2/2563 

บันทึกการนิเทศ

1/2563 | 2/2563

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
(ถอดบทเรียน)

1/2563 | 2/2563

ช่องทางสื่อสาร
โรงเรียนที่ดูแลรับผิดชอบ > คลิก

เกียรติคุณ

ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี
และขอบคุณ > คลิก

จดหมายข่าว ศน.สุทธิรัตน์