การขับเคลื่อนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต


ประกาศรับรองหลักสูตร ปี 2564 ครั้งที่ 3/2564 > คลิก
ประกาศรับรองหลักสูตร ปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 > คลิก
โครงการ > คลิก
 การประกวดผลงาน/นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
    เชิญส่งผลงาน การคัดเลือกผลงาน นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตครอบคลุมทุกโรงเรียน/ทุกคน คลิก
    - หนังสือต้นเรื่อง > คลิก
    - IG ประชาสัมพันธ์เชิญชวน  


    - การตัดสิน > คลิก


    - ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต > คลิก
    - ขอแสดงความชื่นชมยินดี และขอบคุณ 


 สื่อประกอบการขับเคลื่อน
    - บทเรียนออนไลน์ เพศวิถีศึกษา (สพฐ.) > คลิก 
    - สื่อประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิต และสุขภาวะในโรงเรียน > คลิก
    - แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต บูรณาการการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (สพฐ.) > คลิก 
    - หลักสูตรเพศศึกษา > คลิก
    - แผนการจัดการเรียนรู้ เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา 
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 > คลิก
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 > คลิก
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 > คลิก
 แนวทางการนิเทศการดำเนินงาน เพศวิถีศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน สพฐ. > คลิก 
 e-Book แนวทางการนิเทศการดำเนินงาน เพศวิถีศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน สพฐ. คลิก  
 เอกสารเสริม เพศวิถีศึกษา 2019 > คลิก 
 คู่มือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต (16/2564) > คลิก 
 คู่มือและสื่อการเรียนการสอนเพศศึกษาและทักษะชีวิตในนักเรียนแบบบูรณาการ โดยชุดสื่อสำเร็จรูปยุคดิจิตอล > คลิก 
 สื่อ IG ผลงานของผู้ส่งผลงาน > คลิก 
 สื่อวิดีโอคลิปของผู้ส่งผลงาน > คลิก 

หลีกเลี่ยงป้องภัย โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว
จะช่วยให้นักเรียนมีหลักในการป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง
ที่ถูกวิธีอย่างไรได้บ้าง

Think and Share โรงเรียนวัดบัวหวั่น
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติในเรื่องเพศ

ส่งเสริมเพศวิถีศึกษาตามแนวทาง PHC Model
โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
สร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องเพศที่อาจเกิดกับวัยรุ่น


จำแนกเพศของตนเองทำได้ง่ายนิดเดียว
โรงเรียนวัดบางหลวง
จะสอนลูกเรื่องเพศอย่างไร เรื่องเพศจะต้องบอกอย่างไร
บางครั้งการสื่อสารกับเด็กเล็กให้เข้าใจมีความสำคัญมาก

บทบาทสมมติเรื่องเพศของน้องปฐมวัย
โรงเรียนวัดบางหลวง
มาดูกันว่าน้อง ๆ จะแยกออกไหมของชิ้นไหนควรเป็นของใคร

นวัตกรรมบันไดหรรษา มาเรียนรู้เรื่องเพศ
โรงเรียนวัดบางหลวง
เรียนรู้เรื่องเพศ ทำอย่างไรให้สนุกและได้ความรู้ในเวลาเดียวกัน

การจัดประสบการณ์เพศวิถีปฐมวัยโดยใช้วีดีโอและบทบาทสมมติ
โรงเรียนวัดบางหลวง
จะทำอย่างไรให้น้อง ๆ วัยอนุบาล เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศ
การจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และนำไปปรับใช้ได้จริง

เพศวิถีโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity Based Learning
โรงเรียนวัดบางหลวง
กิจกรรมในฐานจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ
และนำไปปรับใช้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม

ฝึกพฤติกรรมเชิงบวกด้วยสมุดยอดนักสืบ
โรงเรียนวัดบัวปากท่า
อีกมุมที่ควรมองในเรื่องของเพศวิถีและทักษะชีวิต
มิติด้านความสัมพันธ์ การรักษาสัมพันธภาพระหว่างเพื่อน


 ถอดบทเรียน
        วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานการอบรมสัมมนาถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โดยใช้รูปแบบ Video Conference (google meet) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 คน ณ ห้องประชุม ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และครูผู้ร่วมอบรมผ่านระบบ online ณ ที่ตั้ง จำนวน 10 คน > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/su-ththi-rat-y/khab-kheluxn/181768292_1909642809185188_6960014594152176312_n.jpg


Ċ
Webmaster Supervisory,
11 เม.ย. 2564 01:19
ć
Webmaster Supervisory,
11 เม.ย. 2564 01:16
Ċ
ไม่ทราบผู้ใช้,
27 เม.ย. 2564 02:17
Ċ
Webmaster Supervisory,
11 เม.ย. 2564 07:25
Comments