กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.สุทธิรัตน์

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน    

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ > วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย > วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือสิ่งที่ประเมิน 

นิเทศการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่

โพสต์6 ก.พ. 2564 06:16โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2564 06:33 ]

นิเทศการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
            คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตามคำสั่งเลขที่ 509/2563 เรื่องนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  นำโดย นายธนะชน ทัศนะเกตุ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด วันเปิดเรียนวันแรก โดยยึดพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นหลัก คืออำเภอบางเลน 
           เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนและความพร้อมเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในช่วงเปิดเรียนภายใต้สถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครู
 

เชิญชวนส่งผลงานเพศวิถีศึกษา

โพสต์18 ม.ค. 2564 08:10โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2564 19:09 ]


        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดให้มีการคัดเลือกผลงาน นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตครอบคลุมทุกโรงเรียน/ทุกคน 
        จึงขอเชิญชวนครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตามความสมัครใจ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ พิจารณาตัดสินต่อไป
        เอกสารแนบ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/su-ththi-rat-y/su-ththi-rat-y/bthkhwammimichux/140210217_210633640699950_8790287423317349639_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/su-ththi-rat-y/su-ththi-rat-y/bthkhwammimichux/139521083_210633667366614_5348588215287694014_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/su-ththi-rat-y/su-ththi-rat-y/bthkhwammimichux/139671237_210633697366611_7941354462554154617_2.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/su-ththi-rat-y/su-ththi-rat-y/bthkhwammimichux/139603378_210633730699941_1348167409728413624_n.jpg

https://drive.google.com/file/d/11CMmi7JsNIkayHFKF6A0aaxfc3Jy-bCh/view?usp=sharing


16 มีนาคม 2563

โพสต์18 มี.ค. 2563 20:32โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2563 21:07 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]


วันที่ 16 มีนาคม 2563

        รายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน ณ สพป.นครปฐม เขต 2 1-3 of 3