เชิญชวนส่งผลงานเพศวิถีศึกษา

โพสต์18 ม.ค. 2564 08:10โดยสุทธิรัตย์ นาคราช   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2564 19:09 ]

        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดให้มีการคัดเลือกผลงาน นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตครอบคลุมทุกโรงเรียน/ทุกคน 
        จึงขอเชิญชวนครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตามความสมัครใจ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ พิจารณาตัดสินต่อไป
        เอกสารแนบ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/su-ththi-rat-y/su-ththi-rat-y/bthkhwammimichux/140210217_210633640699950_8790287423317349639_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/su-ththi-rat-y/su-ththi-rat-y/bthkhwammimichux/139521083_210633667366614_5348588215287694014_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/su-ththi-rat-y/su-ththi-rat-y/bthkhwammimichux/139671237_210633697366611_7941354462554154617_2.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/su-ththi-rat-y/su-ththi-rat-y/bthkhwammimichux/139603378_210633730699941_1348167409728413624_n.jpg

https://drive.google.com/file/d/11CMmi7JsNIkayHFKF6A0aaxfc3Jy-bCh/view?usp=sharing


Ċ
สุทธิรัตย์ นาคราช,
19 ม.ค. 2564 18:27
Comments