ขอแสดงความชื่นชมยินดี

ขอแสดงความชื่นชมยินดีและขอบคุณยินดียิ่งกับคุณครูโรงเรียนในกลุ่มที่ดูแล(กลุ่มบางเลน) ​เป็นผู้เข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรออนไลน์จากประเทศฟินแลนด์🎉👍/ขอบคุณ​ศน.เกริน ช้อยเครือ ที่ดูแลกลุ่มบางเลนเป็นอย่างดีจนมีต้นแบบที่ดี จะดูแลต่อให้ดีที่สุดค่ะ😀😘Comments