สุภัค แฝงเพ็ชร


กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.สุภัค

 • 26 ตุลาคม 2561 พัฒนาครูปฐมวัยให้ใช้ ICT26 ตุลาคม 2561การอบรมโครงการการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดด้วยสื่อเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมด้านการอ่านการเขียนระดับปฐมวัย (3-6 ปี)ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)สามพราน นครปฐมวัตถุประสงค์ : เพื่อประสานงานให้เครือข่ายทุกภาคส่วนได้ให้การสนับสนุน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย (สยามอินโนเวชั่นมีเดีย)กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนปฐมวัย โรงเรียนละ 1 ท่าน หลักสูตร/เนื้อหาสาระ : - การจัดการอบรมที่บูรณาการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย - การวิเคราะห์และการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 - ว ...
  ส่ง 27 ก.พ. 2562 18:26 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • 1 ตุลาคม 2561 1 ตุลาคม 2561ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันที่ระลึก ร.4 ที่องค์พระปฐมเจดีย์
  ส่ง 27 ก.พ. 2562 18:25 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • วันที่ 11 กันยายน 2561 วันที่ 11 กันยายน 2561การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561สพป.นครปฐม เขต 2ณ โรงเรียนวัดบางพระ จ.นครปฐมวัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อพัฒนามาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ฯ ให้แก่ผอ.โรงเรียน ในการเป็นวิทยากรแกนนำทดสอบก่อนการอบรมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 ชมวิดิทัศน์ผ่านระบบ Video conference โดย รมว.กระทรวงศึกษาธิการหน่วยที่ 1 รูปแบบและแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่หน่วยที่ 2 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ตามมประกาศกฏกระทรวง การประก ...
  ส่ง 12 ก.ย. 2561 22:41 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • กิจกรรมปฐมวัย สพป.นฐ.2 กันยายน 2559 กิจกรรมปฐมวัย สพป. นครปฐม เขต 2
  ส่ง 30 ส.ค. 2560 00:07 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
  ส่ง 22 ส.ค. 2559 22:09 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

 ผลการสังเคราะห์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับปฐมวัย >  คลิก  
 ผลการสังเคราะห์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก  
 บทเรียนการนิเทศ(กลุ่มเพชรบัวงาม) > คลิก
 จริยธรรมในการพัฒนางานกลุ่มเพชรบัวงาม > คลิก
 ประกันคุณภาพปฐมวัย สพป.นฐ.2 > คลิก
 โปรแกรมประกันคุณภาพ > คลิก
 โปรมแกรมประกัน pdf > คลิก
 บทเรียนปฏิบัติที่ดี 2559 "การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก" (สุภัค แฝงเพชร) > คลิก
 บรรยายประกันคุณภาพการศึกษา(สุภัค แฝงเพชร) > คลิก
 โปรมแกรมการประกันขั้นพื้นฐาน > คลิก
 รายงาน SAR ระดับปฐมวัย > คลิก
 โปรแกรมประกันคุณภาพขั้นพื้นฐาน > คลิก
 คู่มือการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา(สทศ.) > คลิก
 แนวทางการเขียน SAR ขั้นพื้นฐาน(สทศ.) > คลิก
 วิจัยในชั้นเรียน pdf > คลิก 

นายสุภัค แฝงเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ


(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 181/2561)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 383/2562)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 199/2563)การสื่อสาร

Tel.:  086-3763687

Social Network: Face Book


https://drive.google.com/file/d/1wl4v1PhmzT7xv7RRfDKNTmM3zWmjcNF6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17LtpVn0jM2Oea1n4SS7j3wgxs2kptLUv/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/suphakh/supuk.jpg