กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.สุภัค

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ >>> วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย >>> วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน

กิจกรรมปฐมวัย สพป.นฐ.2

โพสต์30 ส.ค. 2560 00:07โดยสุภัค แฝงเพ็ชร

กันยายน 2559 
กิจกรรมปฐมวัย สพป. นครปฐม เขต 2

ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

โพสต์22 ส.ค. 2559 22:09โดยสุภัค แฝงเพ็ชร

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/suphakh/kickrrm-suphakh-2/_draft_post-2/13412962_1149349748421843_1113612373284552690_n%20(1).jpg

พี่รับน้อง

โพสต์10 ม.ค. 2559 03:17โดยสุภัค แฝงเพ็ชร   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2559 03:18 ]

วันที่ 21 ธันวาคม 2558

        ประทับใจกับพี่ ๆ ศน.สพป.นครปฐม เขต 2

1-3 of 3