กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.สุภัค

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ >>> วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย >>> วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน

26 ตุลาคม 2561

โพสต์27 ก.พ. 2562 18:26โดยไม่ทราบผู้ใช้

พัฒนาครูปฐมวัยให้ใช้ ICT

26 ตุลาคม 2561

การอบรมโครงการการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดด้วยสื่อเทคโนโลยี
และเตรียมความพร้อมด้านการอ่านการเขียนระดับปฐมวัย (3-6 ปี)

ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที 
โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
สามพราน นครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อประสานงานให้เครือข่ายทุกภาคส่วนได้ให้การสนับสนุน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย (สยามอินโนเวชั่นมีเดีย)

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนปฐมวัย โรงเรียนละ 1 ท่าน 

หลักสูตร/เนื้อหาสาระ : 
- การจัดการอบรมที่บูรณาการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- การวิเคราะห์และการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
- วิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมือถือ เพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 
- การสาธิตการเก็บชิ้นงานของผู้เรียน 
- วิธีการประเมินผลงานผู้เรียน 
- วิธีเก็บเอกสารต่าง ๆ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

วิทยากร : อาจารย์ธนเดช ดุลยพินิจ (สยามอินโนเวชั่นมีเดีย) 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/ictpthmway/44827948_745114589170729_3456337152923664384_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/suphakh/kickrrm-suphakh-2/26tulatm2561/44767718_2046180845444056_3233908677928812544_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/ictpthmway/44760776_1529057767239909_1570248590402519040_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/ictpthmway/44635857_1529057810573238_8936995347113181184_n.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/ictpthmway/44778832_254896738708705_3164423962574716928_n.jpg


1 ตุลาคม 2561

โพสต์25 ต.ค. 2561 21:30โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2562 18:25 ]

1 ตุลาคม 2561

ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันที่ระลึก ร.4 ที่องค์พระปฐมเจดีย์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/suphakh/kickrrm-suphakh-2/26tulatm2561/2019-02-28_9-14-46.jpg


วันที่ 11 กันยายน 2561

โพสต์12 ก.ย. 2561 22:41โดยไม่ทราบผู้ใช้


วันที่ 11 กันยายน 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่
และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561

สพป.นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบางพระ จ.นครปฐม


วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อพัฒนามาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ฯ ให้แก่ผอ.โรงเรียน ในการเป็นวิทยากรแกนนำ

ทดสอบก่อนการอบรม
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 
ชมวิดิทัศน์ผ่านระบบ Video conference โดย รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยที่ 1 รูปแบบและแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่
หน่วยที่ 2 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ตามมประกาศกฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
หน่วยที่ 3 ทักษะของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
หน่วยที่ 4 การจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และการให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ทดสอบหลังการอบรม 

หน่วยที่ 5 การวางแผนบริหารจัดการขยายผล


อัลบั้มภาพ > คลิกเอกสาร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่
และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

    ๑. หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก


    ๒. คู่มือการขยายผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก


    ๓. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ คลิก
สื่อ PPT ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่
และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

1.ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ > คลิก

2.รศ.ดร.สมบัติ  ท้ายเรือคำ คลิก

3.ดร.ไพรวัลย์  พิทักษ์สาลี คลิก

4.1 ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ. ดร.พนิดา ศกุนตนาค คลิก

4.2 ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ. ดร.พนิดา ศกุนตนาค คลิก

5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์ คลิก

5.2 ดร.อมรรัตน์  สร้อยสังวาลย์ คลิก โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สพฐ. คลิก

 แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report : SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ > คลิกกิจกรรมปฐมวัย สพป.นฐ.2

โพสต์30 ส.ค. 2560 00:07โดยไม่ทราบผู้ใช้

กันยายน 2559 
กิจกรรมปฐมวัย สพป. นครปฐม เขต 2

ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

โพสต์22 ส.ค. 2559 22:09โดยไม่ทราบผู้ใช้

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/suphakh/kickrrm-suphakh-2/_draft_post-2/13412962_1149349748421843_1113612373284552690_n%20(1).jpg

พี่รับน้อง

โพสต์10 ม.ค. 2559 03:17โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2559 03:18 ]

วันที่ 21 ธันวาคม 2558

        ประทับใจกับพี่ ๆ ศน.สพป.นครปฐม เขต 2

1-6 of 6