กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.ธัญญาพร

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ > วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย > วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน

21 พฤศจิกายน 2561

โพสต์28 พ.ย. 2561 23:37โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2561 23:17 ]


        ร่วมคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนในกลุ่มบางเลน ของท่านผู้อำนวยการเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2561 ณ โรงเรียนวัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/thay-ya/thay-ya-phr/21phvscikayn2561/%E0%B8%A3%E0%B8%A3.%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2_%E0%B9%91%E0%B9%98%E0%B9%91%E0%B9%91%E0%B9%92%E0%B9%98_0007.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/thay-ya/thay-ya-phr/21phvscikayn2561/%E0%B8%A3%E0%B8%A3.%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2_%E0%B9%91%E0%B9%98%E0%B9%91%E0%B9%91%E0%B9%92%E0%B9%98_0014.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/thay-ya/thay-ya-phr/21phvscikayn2561/%E0%B8%A3%E0%B8%A3.%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2_%E0%B9%91%E0%B9%98%E0%B9%91%E0%B9%91%E0%B9%92%E0%B9%98_0018.jpg?attredirects=0

17 ตุลาคม 61

โพสต์17 ต.ค. 2561 02:18โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2561 09:18 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]

 ปฐมบท

ทดสอบการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของ ศน.ธัญญาพร ดาวัลย์

1-2 of 2