ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์

กิจกรรมการนิเทศและปฏิบัติงาน ศน.ธีระพงษ์

 • IG การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา IG การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
  ส่ง 22 ส.ค. 2559 21:50 โดย ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
 • โรงเรียนวัดเกษตราราม58 วันที่ 28 พ.ค. 58         นิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนวัดเกษตราราม อ.บางเลน ด้วยการเยี่ยมชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้การสื่อสารนโยบาย กับคณะครู         โรงเรียนมีจุดเด่นนักเรียนมีวินัยในตนเอง ใช้ทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรม โรงเรียนอยู่ในกลุ่มผดุงรักษาคุณภาพ กลยุทธ์การบูรณาการและการต่อยอดประสบการณ์เดิม ส่งเสริมสนับสนุน จูงใจให้โรงเรียนผดุงรักษาคุณภาพในการใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กต่อไป****************************************************************************************************************************************************
  ส่ง 31 ส.ค. 2560 02:02 โดย ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
 • โรงเรียนวัดบอนใหญ่58 วันที่ 28 พ.ค. 58         นิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนวัดบอนใหญ่ อ. บางเลน ตามกลยุทธ์การบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพคุณภาพภายใน         ครูไม่ครบชั้น โรงเรียนใช้ทางไกลผ่านดาวเทียมช่วยจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้โรงเรียนอยู่ในกลุ่มพัฒนาที่ต้องเพิ่มเติมกลยุทธ์การประสานประโยชน์ทุกภาคส่วนมาร่วมพัฒนา         
  ส่ง 10 ม.ค. 2559 03:26 โดย ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
 • บ้านคลองมหาสวัสดิ์58 26 พ.ค.58         นิเทศโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ ภายใตักลยุทธการบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมของโรงเรียนและวัฒธรรมการทำงานของโรงเรียน         โรงเรียนมีจุดเด่น คือ การที่นักเรียนมีวินัยในตนเอง ดำเนินการเยี่ยมชันเรียน สื่อสารกับคณะครูโดยใช้แผนพัฒนารายบุคลเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน การใช้ทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นสื่อการเรียนรู้ การสรุปองค์ความรู้ให้นักเรียนที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้       
  ส่ง 10 ม.ค. 2559 03:25 โดย ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
 • บ้านคลองส่วางอารมณ์58 26 พ.ค. 58         นิเทศโรงเรียนบ้านคลองส่วางอารมณ์ โรงเรียนขนาดเล็กภายใต้ กลยุทธการบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมของโรงเรียนและวัฒนธรรมการทำงานของโรงเรียน        โรงเรียนมีจุดเด่น คือ การมีวินัยในตนเองของนักเรียน การเสริมสร้างการเรียนรู้สายอาชีพของนักเรียนชั้น ม.3 โดยสร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล นักเรียนสามารถประกอบอาชีพส่วนต้วหรือถ้าเรียนต่อสายอาชีพ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันในการนำนโยบายสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้แผนพัฒนารายบุคคลเป็นแนวทาง         
  ส่ง 10 ม.ค. 2559 03:23 โดย ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »สื่อ / นวัตกรรมการนิเทศ

    สื่อ e-Book : 

สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชุด1   ชุด2 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์  

# การพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการศึกษานิเทศก์  
# การประเมินแบบเสริมสร้างพลังอำนาจ
# บทเรียนการวางแผนกลยุทธ์กับการพัฒนาองค์กรนิเทศฯ (e-Book)
# การเรียนรู้ : ประเมินผลสัมฤทธิ์แผนกลยุทธ์การนิเทศการศึกษา (e-Book)
# จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 สพป.นฐ.2 (e-Book)
# รูปแบบการปฏิบัติงาน กตปน.สพป.นครปฐม เขต 2 (e-Book)บทความ / แนวคิด / งานวิจัย

รายงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร การนิเทศแบบสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงจากการเรียนรู้หลังปฏิบัติงาน และบทเรียนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (ดร.ธีระพงษ์ ศรีพโพธิ์) >>> คลิก   
รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม (ดร.ธีระพงษ์ ศรีพโพธิ์) >>> คลิก 
ตัวอย่างการขับเคลื่อนของโรงเรียน (กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม) >>> คลิก 
# สื่อนิเทศชุมชนวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียน >>> คลิก
# สื่อนิเทศชุมชนวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน >>> คลิก

    การบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ >>> คลิก
    บทเรียนการปฏิบัติที่ดีเพิ่มการเรียนรู้ >>> คลิก
    Quality of supervision  >> ไฟล์แนบ 
    การติดตาม ตรวจสอบ ระบบการประกันคุณภาพภายใน จากการเรียนรู้ในการพัฒนาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน ครู และศึกษานิเทศก์  ไฟล์แนบ 
    ระบบการพัฒนาผลสัมฤทธิ์างการเรียนและการประกันคุณภาพภายในของ สพป.นฐ.2  ไฟล์แนบ  
    การเรียนรู้ความสามารถคาดคะเน  ไฟล์แนบ 
    การเรียนรู้ความสามารถตอบคำถาม  ไฟล์แนบ
    การเรียนรู้ความสามารถในการสื่อสาร ไฟล์แนบ
    การเรียนรู้ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการประกันคุณภาพภายในที่เป็นวัฒนธรรมของโรงเรียน  ไฟล์แนบ
    การเรียนรู้ การนิเทศการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ และการนำผลการวิจัยมาใช้  ไฟล์แนบ
    วิถีชีวิตพอเพียง (แผนภูมิ) 
    การดำเนินการนิเทศครั้งที่1/2558 รูปแบบสารสนเทศการบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์   ไฟล์แนบ
    การเรียนรู้น้อมนำพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส สู่การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน


ธรรมมาภิบาลการพัฒนาสพป.นฐเขต๒สู่องค์กรคุณภาพhttps://drive.google.com/file/d/0B32S48SK5USEaVRzNVZaQlMxVk0/view?usp=sharing

งานที่รับผิดชอบ

@ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
@ เลขาฯ ก.ต.ป.น.
การสื่อสาร

Tel. : 0814050432

e-mail :
Teerapong657@hotmail.com 

Social Network : Facebookกิจกรรมทั่วไป

16 มกราคม 2558
    ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2558


แหล่งเรียนรู้เพาะบ่มปัญญา
ที่นาข้าว