ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์

เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

กิจกรรมการนิเทศและปฏิบัติงาน ศน.ธีระพงษ์

 • IG การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Info Graphicการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพโรงเรียน(ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์)แผนภูมิเดนโดรแกรม
  ส่ง 19 เม.ย. 2562 03:14 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • โรงเรียนวัดเกษตราราม58 วันที่ 28 พ.ค. 58         นิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนวัดเกษตราราม อ.บางเลน ด้วยการเยี่ยมชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้การสื่อสารนโยบาย กับคณะครู         โรงเรียนมีจุดเด่นนักเรียนมีวินัยในตนเอง ใช้ทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรม โรงเรียนอยู่ในกลุ่มผดุงรักษาคุณภาพ กลยุทธ์การบูรณาการและการต่อยอดประสบการณ์เดิม ส่งเสริมสนับสนุน จูงใจให้โรงเรียนผดุงรักษาคุณภาพในการใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กต่อไป      
  ส่ง 17 ต.ค. 2561 06:34 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • โรงเรียนวัดบอนใหญ่58 วันที่ 28 พ.ค. 58         นิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนวัดบอนใหญ่ อ. บางเลน ตามกลยุทธ์การบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพคุณภาพภายใน         ครูไม่ครบชั้น โรงเรียนใช้ทางไกลผ่านดาวเทียมช่วยจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้โรงเรียนอยู่ในกลุ่มพัฒนาที่ต้องเพิ่มเติมกลยุทธ์การประสานประโยชน์ทุกภาคส่วนมาร่วมพัฒนา         
  ส่ง 10 ม.ค. 2559 03:26 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • บ้านคลองมหาสวัสดิ์58 26 พ.ค.58         นิเทศโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ ภายใตักลยุทธการบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมของโรงเรียนและวัฒธรรมการทำงานของโรงเรียน         โรงเรียนมีจุดเด่น คือ การที่นักเรียนมีวินัยในตนเอง ดำเนินการเยี่ยมชันเรียน สื่อสารกับคณะครูโดยใช้แผนพัฒนารายบุคลเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน การใช้ทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นสื่อการเรียนรู้ การสรุปองค์ความรู้ให้นักเรียนที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้       
  ส่ง 10 ม.ค. 2559 03:25 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »


สื่อ / นวัตกรรมการนิเทศ

# IG การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพโรงเรียน(ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) คลิก  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จการบริหารจัดการด้านวิชาการ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) > คลิก  
พลังร่วมและการบูรณาการงานด้านวิชาการ สพป.นฐ.2 (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) PDF  |  e-Book 
# สื่อ e-Book : สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชุด1   ชุด2 
# สื่อ e-Book : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์    
# การพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการศึกษานิเทศก์ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) > คลิก
# การประเมินแบบเสริมสร้างพลังอำนาจ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) > คลิก
# นำเสนอการบริหารจัดการคุณภาพ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) > คลิก


บทความ / แนวคิด / งานวิจัย

กรอบสมรรถนะศึกษานิเทศก์ > คลิก  
รูปแบบชุมชนวิชาชีพ สพป.นฐ. 2 ปี 2559 (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) > คลิก 
รายงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร การนิเทศแบบสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงจากการเรียนรู้หลังปฏิบัติงาน และบทเรียนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 2559 (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) > คลิก 
การดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลยุทธ์บูรณาการต่อยอดประสบการณ์และการประสานประโยชน์ทุกภาคส่วน ปีการศึกษา 2559 (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) > คลิก 
รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม (ดร.ธีระพงษ์ ศรีพโพธิ์) > คลิก 
ตัวอย่างการขับเคลื่อนของโรงเรียน (กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม) คลิก 
สื่อนิเทศ ชุมชนวิชาชีพระดับโรงเรียน (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) > คลิก
การบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) > คลิก
# บทเรียนการปฏิบัติที่ดีเพิ่มการเรียนรู้ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) > คลิก
# Quality of supervision (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) > ไฟล์แนบ 
# การติดตาม ตรวจสอบ ระบบการประกันคุณภาพภายใน จากการเรียนรู้ในการพัฒนาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน ครู และศึกษานิเทศก์ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) ไฟล์แนบ 
# ระบบการพัฒนาผลสัมฤทธิ์างการเรียนและการประกันคุณภาพภายในของ สพป.นฐ.2  ไฟล์แนบ  
# การเรียนรู้ความสามารถคาดคะเน  ไฟล์แนบ 
# การเรียนรู้ความสามารถตอบคำถาม  ไฟล์แนบ
# การเรียนรู้ความสามารถในการสื่อสาร ไฟล์แนบ
# การเรียนรู้ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการประกันคุณภาพภายในที่เป็นวัฒนธรรมของโรงเรียน  ไฟล์แนบ
# การเรียนรู้ การนิเทศการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ และการนำผลการวิจัยมาใช้  ไฟล์แนบ
# วิถีชีวิตพอเพียง (แผนภูมิ) 
# การดำเนินการนิเทศครั้งที่1/2558 รูปแบบสารสนเทศการบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์   ไฟล์แนบ

    การเรียนรู้การนิเทศการศึกษา กลยุทธ์การบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิม > คลิก
    ผล O-NET 2557 เพื่่อพัฒนาผู้เรียน > คลิก
    ผล NT 2557 เพื่อพัฒนาผู้เรียน > คลิก
    การเรียนรู้น้อมนำพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส สู่การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน > คลิก
    รู้ รัก สามัคคี กับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา > คลิก
    บทวิเคราะห์การเรียนรู้และการประยุกต์ใช้  > คลิก

    การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ (9) > คลิก
    การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์แผนกลยุทธ์ (8) > คลิก
    การพัฒนาตัวชี้วัด (7) > คลิก
    ความสัมพันธ์การติดตามและประเมินผล (5) > คลิก
    การประเมินโครงการด้วยการประเมินภายใน (4) > คลิก
    แผนกลยุทธ์แบบผสมผสาน (3) > คลิก
    การพัฒนาโครงการที่สนองตอบต่อกลยุทธ์ (2) > คลิก
    ความสำคัญการของแผนกลยุทธ์ (1) > คลิก

    จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ 2557 > คลิก
    การพัฒนาคุณภาพ  > คลิก
    ระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน > คลิก
    จริยธรรมในการพัฒนางาน > คลิก
    การเรียนรู้จริยธรรม > คลิก
    งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร "พลังร่วมนิเทศการศึกษา" > คลิก  
    ธรรมมาภิบาลการพัฒนา สพป.นฐ เขต 2 สู่องค์กรคุณภาพ > คลิก
    V - MODEL กับการพิจารณางานวิจัย > คลิก


งานที่รับผิดชอบ

@ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
@ เลขาฯ ก.ต.ป.น.

(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 383/2562)

การสื่อสาร

Tel. : 0814050432

e-mail: sripho756@hotmail.com

Social Network : Facebook


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/thir-a-phngs-sri-phothi/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AF59.jpg

กิจกรรมทั่วไป

16 มกราคม 2558
    ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2558


แหล่งเรียนรู้
เพาะบ่มปัญญาที่นาข้าว