กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.ธีระพงษ์

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ >>> วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย >>> วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน 

IG การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โพสต์22 ส.ค. 2559 21:01โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2562 03:14 ]

Info Graphic
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
(ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์)


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/thir-a-phngs-sri-phothi/ni-thes-thir-a-phngs/bthkhwammimichux/270006_436824053051344_2071964514_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/thir-a-phngs-sri-phothi/ni-thes-thir-a-phngs/bthkhwammimichux/401303_436823796384703_741769799_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/thir-a-phngs-sri-phothi/ni-thes-thir-a-phngs/bthkhwammimichux/417092_436365593097190_381295952_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/thir-a-phngs-sri-phothi/ni-thes-thir-a-phngs/bthkhwammimichux/474850_518970314836717_769457041_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/thir-a-phngs-sri-phothi/ni-thes-thir-a-phngs/bthkhwammimichux/579124_435766253157124_1133729945_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/thir-a-phngs-sri-phothi/ni-thes-thir-a-phngs/bthkhwammimichux/600112_436369506430132_1173719815_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/thir-a-phngs-sri-phothi/ni-thes-thir-a-phngs/bthkhwammimichux/703888_436823596384723_2009479941_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/thir-a-phngs-sri-phothi/ni-thes-thir-a-phngs/bthkhwammimichux/884406_486319764768439_1323163988_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/thir-a-phngs-sri-phothi/ni-thes-thir-a-phngs/bthkhwammimichux/964145_518938508173231_629772902_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/thir-a-phngs-sri-phothi/ni-thes-thir-a-phngs/bthkhwammimichux/980371_518938821506533_1997191981_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/thir-a-phngs-sri-phothi/ni-thes-thir-a-phngs/bthkhwammimichux/981805_518938634839885_891098290_o.jpg

แผนภูมิเดนโดรแกรม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/thir-a-phngs-sri-phothi/ni-thes-thir-a-phngs/bthkhwammimichux/10333638_711648812235532_7842872746607393454_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/thir-a-phngs-sri-phothi/ni-thes-thir-a-phngs/bthkhwammimichux/10428168_711648755568871_1404688157779951282_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/thir-a-phngs-sri-phothi/ni-thes-thir-a-phngs/bthkhwammimichux/10465514_711648528902227_7461325069908057797_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/thir-a-phngs-sri-phothi/ni-thes-thir-a-phngs/bthkhwammimichux/10478708_711648158902264_222181149576104023_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/thir-a-phngs-sri-phothi/ni-thes-thir-a-phngs/bthkhwammimichux/10500330_711648442235569_5193345073471960529_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/thir-a-phngs-sri-phothi/ni-thes-thir-a-phngs/bthkhwammimichux/10534698_711648232235590_4350249946829795388_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/thir-a-phngs-sri-phothi/ni-thes-thir-a-phngs/bthkhwammimichux/10534698_711648232235590_4350249946829795388_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/thir-a-phngs-sri-phothi/ni-thes-thir-a-phngs/bthkhwammimichux/10550176_711648698902210_5230066277291528588_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/thir-a-phngs-sri-phothi/ni-thes-thir-a-phngs/bthkhwammimichux/10556357_711648342235579_1651283055375898746_n.jpg


โรงเรียนวัดเกษตราราม58

โพสต์10 ม.ค. 2559 03:27โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2561 06:34 ]


วันที่ 28 พ.ค. 58

        นิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนวัดเกษตราราม อ.บางเลน ด้วยการเยี่ยมชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้การสื่อสารนโยบาย กับคณะครู

        โรงเรียนมีจุดเด่นนักเรียนมีวินัยในตนเอง ใช้ทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรม โรงเรียนอยู่ในกลุ่มผดุงรักษาคุณภาพ กลยุทธ์การบูรณาการและการต่อยอดประสบการณ์เดิม ส่งเสริมสนับสนุน จูงใจให้โรงเรียนผดุงรักษาคุณภาพในการใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กต่อไป
     

โรงเรียนวัดบอนใหญ่58

โพสต์10 ม.ค. 2559 03:26โดยไม่ทราบผู้ใช้

วันที่ 28 พ.ค. 58 

        นิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนวัดบอนใหญ่ อ. บางเลน ตามกลยุทธ์การบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพคุณภาพภายใน
 
        ครูไม่ครบชั้น โรงเรียนใช้ทางไกลผ่านดาวเทียมช่วยจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้โรงเรียนอยู่ในกลุ่มพัฒนาที่ต้องเพิ่มเติมกลยุทธ์การประสานประโยชน์ทุกภาคส่วนมาร่วมพัฒนา


         

บ้านคลองมหาสวัสดิ์58

โพสต์10 ม.ค. 2559 03:25โดยไม่ทราบผู้ใช้

26 พ.ค.58 

        นิเทศโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ ภายใตักลยุทธการบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมของโรงเรียนและวัฒธรรมการทำงานของโรงเรียน 

        โรงเรียนมีจุดเด่น คือ การที่นักเรียนมีวินัยในตนเอง ดำเนินการเยี่ยมชันเรียน สื่อสารกับคณะครูโดยใช้แผนพัฒนารายบุคลเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน การใช้ทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นสื่อการเรียนรู้ การสรุปองค์ความรู้ให้นักเรียนที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

       

บ้านคลองส่วางอารมณ์58

โพสต์10 ม.ค. 2559 03:23โดยไม่ทราบผู้ใช้

26 พ.ค. 58 

        นิเทศโรงเรียนบ้านคลองส่วางอารมณ์ โรงเรียนขนาดเล็กภายใต้ กลยุทธการบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมของโรงเรียนและวัฒนธรรมการทำงานของโรงเรียน
        โรงเรียนมีจุดเด่น คือ การมีวินัยในตนเองของนักเรียน การเสริมสร้างการเรียนรู้สายอาชีพของนักเรียนชั้น ม.3 โดยสร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล นักเรียนสามารถประกอบอาชีพส่วนต้วหรือถ้าเรียนต่อสายอาชีพ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันในการนำนโยบายสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้แผนพัฒนารายบุคคลเป็นแนวทาง         

1-5 of 5