บ้านคลองส่วางอารมณ์58

โพสต์10 ม.ค. 2559 03:23โดยธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
26 พ.ค. 58 

        นิเทศโรงเรียนบ้านคลองส่วางอารมณ์ โรงเรียนขนาดเล็กภายใต้ กลยุทธการบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมของโรงเรียนและวัฒนธรรมการทำงานของโรงเรียน
        โรงเรียนมีจุดเด่น คือ การมีวินัยในตนเองของนักเรียน การเสริมสร้างการเรียนรู้สายอาชีพของนักเรียนชั้น ม.3 โดยสร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล นักเรียนสามารถประกอบอาชีพส่วนต้วหรือถ้าเรียนต่อสายอาชีพ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันในการนำนโยบายสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้แผนพัฒนารายบุคคลเป็นแนวทาง         

Comments