โรงเรียนวัดบอนใหญ่58

โพสต์10 ม.ค. 2559 03:26โดยธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
วันที่ 28 พ.ค. 58 

        นิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนวัดบอนใหญ่ อ. บางเลน ตามกลยุทธ์การบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพคุณภาพภายใน
 
        ครูไม่ครบชั้น โรงเรียนใช้ทางไกลผ่านดาวเทียมช่วยจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้โรงเรียนอยู่ในกลุ่มพัฒนาที่ต้องเพิ่มเติมกลยุทธ์การประสานประโยชน์ทุกภาคส่วนมาร่วมพัฒนา


         
Comments