กิจกรรมการนิเทศวันที่ 28 พ.ค. 58 

        นิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนวัดเกษตราราม อ.บางเลน ด้วยการเยี่ยมชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้การสื่อสารนโยบาย กับคณะครู 

        โรงเรียนมีจุดเด่นนักเรียนมีวินัยในตนเอง ใช้ทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรม โรงเรียนอยู่ในกลุ่มผดุงรักษาคุณภาพ กลยุทธ์การบูรณาการและการต่อยอดประสบการณ์เดิม ส่งเสริมสนับสนุน จูงใจให้โรงเรียนผดุงรักษาคุณภาพในการใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กต่อไป       วันที่ 28 พ.ค. 58 

        นิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนวัดบอนใหญ่ อ. บางเลน ตามกลยุทธ์การบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพคุณภาพภายใน
 
        ครูไม่ครบชั้น โรงเรียนใช้ทางไกลผ่านดาวเทียมช่วยจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้โรงเรียนอยู่ในกลุ่มพัฒนาที่ต้องเพิ่มเติมกลยุทธ์การประสานประโยชน์ทุกภาคส่วนมาร่วมพัฒนา
         26 พ.ค.58 

        นิเทศโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ ภายใตักลยุทธการบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมของโรงเรียนและวัฒธรรมการทำงานของโรงเรียน 

        โรงเรียนมีจุดเด่น คือ การที่นักเรียนมีวินัยในตนเอง ดำเนินการเยี่ยมชันเรียน สื่อสารกับคณะครูโดยใช้แผนพัฒนารายบุคลเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน การใช้ทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นสื่อการเรียนรู้ การสรุปองค์ความรู้ให้นักเรียนที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
       
26 พ.ค. 58 

        นิเทศโรงเรียนบ้านคลองส่วางอารมณ์ โรงเรียนขนาดเล็กภายใต้ กลยุทธการบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมของโรงเรียนและวัฒนธรรมการทำงานของโรงเรียน
        โรงเรียนมีจุดเด่น คือ การมีวินัยในตนเองของนักเรียน การเสริมสร้างการเรียนรู้สายอาชีพของนักเรียนชั้น ม.3 โดยสร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล นักเรียนสามารถประกอบอาชีพส่วนต้วหรือถ้าเรียนต่อสายอาชีพ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันในการนำนโยบายสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้แผนพัฒนารายบุคคลเป็นแนวทาง

         


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/thir-a-phngs-sri-phothi
Comments