วะชิราพรรณ์ พรหมฤทธิ์

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน

ประสานงาน / แจ้งข่าว 

บทความ-แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/wachirapun/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%81.jpg

นางสาววะชิราพรรณ์ พรหมฤทธิ์
(Miss Wachirapun Promrit) 

งานที่รับผิดชอบ

คำสั่ง ที่ 287/2564
@ กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
@ กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา 

งานที่ได้รับมอบหมาย
และบริการทางวิชาการ


ช่องทางการสื่อสาร

Tel. : 
e-mail : 
Social Network : Face Book

แผนนิเทศ
1/2564 | 2/2564

บันทึกการนิเทศ
X/xxxx | 2/2564

รายงานการนิเทศ
X/xxxx | 2/2564

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
(ถอดบทเรียน / Best Practice)
X/xxxx | 2/2564

ข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)
(1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65) > คลิก

เอกสารวิชาการที่จัดทำ
81/2564 > คลิก
82/2564 > คลิก
Comments