กิจกรรมการนิเทศและปฏิบัติงาน ศน.วิไลวรรณ

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ >>> วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย >>> วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน 

กิจกรรมที่ผ่านมา

โพสต์10 ม.ค. 2559 07:28โดยวิไลวรรณ ตรีชั้น


23 มกราคม 2558

   ท่านรองจิระชัย ทีคำ สพป.นฐ. 2 นำทีมร่วมกิจกรรมพระธุดงค์ธรรมชัย ณ วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม


19 - 23 มกราคม 2558 

    ท่านรองจิระชัย ทีคำ สพป.นครปฐม เขต 2  ให้เกียรติเยี่ยมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มบางหลวงและกลุ่มเพชรบัวงาม ณ โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดโพธิ์และวัดนิลเพชร


16 มกราคม 2558
 
   ร่วมกิจกรรมวันครู 2558

11 มกราคม 2558

    ร่วมงานวันเด็กของโรงเรียนตลาดเจริญสุข มีการทำบุญ เลี้ยงพระ การแสดงนักเรียน ซุ้มอาหารมากมาย ชุมชนมีส่วนร่วมดีมากน่าชื่นชม

28 ธันวาคม 2557

    เป็นพิธีกรงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ ขอบคุณและตอบแทนการปฏิบัติงานของบุคลากร สพป.นฐ. 2ชี้แจงO-NET57

โพสต์10 ม.ค. 2559 07:13โดยวิไลวรรณ ตรีชั้น

วันที่ 23 มกราคม 2558

        การประชุมกรรมการกลางการจัดสอบ o-net เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการดำเนินการทดสอบ อำเภอบางเลน ณ โรงเรียนวัดบางหลวง เวลา 13.00 น.

วัตถุประสงค์ : เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินการจัดสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2557  และเพื่อประสานงาน เตรียมความพร้อมการจัดสอบโอเน็ต 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ครู ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการดำเนินการจัดสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 150 คน

หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : นโยบายและแนวทางการดำเนินการจัดสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2557 (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์)

ชี้แจง o-net57

เยี่ยมค่ายวิชาการ

โพสต์10 ม.ค. 2559 07:09โดยวิไลวรรณ ตรีชั้น

วันที่  19 - 23 มกราคม 2558

      ท่านรองจิระชัย ทีคำ สพป นฐ2 ให้เกียรติเยี่ยมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มบางหลวงและกลุ่มเพชรบัวงาม ณ โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดโพธิ์และวัดนิลเพชร
ค่ายวิชาการ57

1-3 of 3