วิไลวรรณ โอรส

เกษียณอายุราชการเมื่อ วันที่30 กันยายน 2558 

บทความ / แนวคิดวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2557

    กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) โดยบูรณาการค่าย 2 โครงการ คือโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพเด็กไทย : การเสริมสร้างความเป็นไทยและเป็นพลเมืองวิถีประชาธิปไตย และ ค่ายโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐศาสตร์อาเซียน ความมั่นคงและความเป็นพลเมือง

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความเป็นไทยและเป็นพลเมืองวิถีประชาธิปไตย / ความมั่นคงและความเป็นพลเมือง แก่นักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาส จำนวนโรงเรียนละ 5 คน 

หลักสูตร เนื้อหา สาระ วิทยากร : 
    ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย > กฏหมายที่นักเรียน เด็ก และเยาวชนควรทราบ (ร.ต.ต.อุเทน บุญทับโถม) / กฏหมายว่าด้วยสิทธิเด็ก (นางสุดาพร จิตรชูชื่น) / ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (นายสมศักดิ์ ทองปอ)
    ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐศาสตร์อาเซียน ความมั่นคงและความเป็นพลเมือง > ความรู้เรื่องเศรษฐศาตร์อาเซียน (ว่าที่ร้อยตรีสนอง บัวงาม, นางเพ็ญศรี แต่งรุ่ง) / การเงิน-สหกรณ์ (นางสะไบทิพย์ ทองงาม, นางปทุมรัตน์ ใจดี) / ความเป็นพลเมืองวิถีประชาธิปไตย (นางพิมพ์นิภา ทัพย์โชคธนกุล, นายอัครภัทร กานต์วิริโยกุล) / การเสริมสร้างความเป็นไทย (นางจริยา ศรีเพชร, นางถาวร ศรีธรรมพงศ์, นางพะเยาว์ ศิริโรจน์, นางสายสุนีย์ ใจยั่งยืน) / ลักษณะของความเป็นไทย (นางลัดดาภรณ์ ฉ่ำสุวรรณวัฒนา, นางกนกพร ถานะกอง, นางวิภาพรรณ พรพิศาลทรัพย์) 

ค่ายสร้างสรรค์
Comments