อนนท์ ศรีพิพัฒน์

เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557

กิจกรรมการนิเทศ

 • ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน'63 ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) ตามประกาศคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 2 เรื่อง ...
  ส่ง 28 ส.ค. 2563 21:05 โดย Webmaster Supervisory
 • การประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน วันที่ 6 มกราคม 2563         ร่วมการประชุมวางแผนกำหนดการประเมิน ณ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ในฐานะเป็นคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน แก่นักเรียน ...
  ส่ง 25 ม.ค. 2563 00:51 โดย Webmaster Supervisory
 • ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 30 กันยายน 2562        เป็นคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 ...
  ส่ง 21 ม.ค. 2563 23:54 โดย Webmaster Supervisory
 • 25 กันยายน 2562 วันที่ 25 กันยายน 2562        ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท ...
  ส่ง 28 ก.ย. 2562 04:18 โดย Webmaster Supervisory
 • ศธ.ภาค 4 17 กันยายน 2562         ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 4 ณ นันทชาติรีสอร์ท สมุทรสงคราม 
  ส่ง 18 ก.ย. 2562 19:19 โดย Webmaster Supervisory
 • ตัดต่อทำคลิป วันที่ 9 - 10 กันยายน 2562        เป็นวิทยากรการประชุม อบรม สัมมนาและปฏิบัติการ การใช้สื่อไอซีทีบูรณาการการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาการศึกษาศตวรรษท ...
  ส่ง 11 ก.ย. 2562 02:23 โดย Webmaster Supervisory
 • สัมมนาที่เอวาน่า 19 - 21 มิถุนายน 2562         การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินใหม่ โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2562 23:10 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 38 รายการ ดูเพิ่มเติม »การสื่อสาร

 Tel.      :  081-9249808
 e-mail     :  srinon@hotmail.com | phatnon@gmail.com | srinon97@gmail.com
 Social Network/Blog   :  Art's Supervision  |  GotoKnow  |  Facebook :  ศรีนนท์ ปฐมเจดีย์
 e-Album  :  My gallory  |  picasa web album
 Web-Site   :  เครือข่ายเพื่อนร่วมเรียน BTU
  Wisdom Cyber Resource เว็ปไซต์ประกอบการอบรมการใช้แหล่งเรียนรู้

        เอกสารงานวิจัยผลการอบรม Krutube Chanel สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แยกเป็น 2 ไฟล์ ส่วนนำและฉบับเต็ม  

งานที่รับผิดชอบ

@ กสุ่มสาระฯการงานฯ(คอมพิวเตอร์)สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

# รูปแบบการนิเทศทางไกลฯ 
   (Best Practice


บทความ / แนวคิดแผนนิเทศ / เครื่องมือนิเทศ