ประสานศิลป์

ประสานงาน 
               การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (นครปฐม)
               การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
               การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556  ระดับชาติ


ประสานงาน
 
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
   
กำหนดการจัดงาน (ระดับภาค)
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่                                      วันที่ 21-23 พฤษจิกายน 2555
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ                      วันที่ 7-9 ธันวาคม 2555
ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดระยอง                 วันที่ 10-12 ธันวาคม 2555
ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต                                                วันที่ 19-21 ธันวาคม 2555

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
(ปรับปรุงใหม่ 26 สิงหาคม 2555)

กลุ่มการศึกษาปฐมวัย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ 

ภาษาต่างประเทศ (ปรับปรุง 21 สิงหาคม 55

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ชุดที่ 2)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ศิลปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

การศึกษาพิเศษ(กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม) 


แบบรายงานตัวนักเรียน
ตารางการแข่งขัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานที่แข่งขัน
ข่าวจากส่วนกลาง
 
           แก้ไข เกณฑ์คะแนน การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ 
           
แก้ไข การส่งกิจกรรมสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมทีมได้ไม่เกิน 3 คน
           แก้ไข เกณฑ์การแข่งขันระบำมาตรฐาน โดยตัด รำแม่บท ในนิยามศัพท์  
           เปิดดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน
           แก้ไข ข้อความ ในเกณฑ์ การประกวดสวดมนต์แปล กลุ่มสาระสังคมฯ

Comments