กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.อนนท์


symposium

โพสต์6 ต.ค. 2564 23:57โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2564 21:15 ]


วันที่ 7 ตุลาคม 2564  เวลา 9.00–12.00 น.

        ร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet กิจกรรม symposium ในการประชุมคณะกรรมการ การคัดเลือกผลงานผลงานกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) รูปแบบ Online หัวข้อ"การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21"  สพม.นนทบุรี  เพื่อชี้แจงรายละเอียดและเตรียมความพร้อมการดำเนินการใน (คัดเลือกผลงาน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00–16.30 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ ห้องย่อยที่ 2) 
    - ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/now-zqvd-bht
    - หรือโทร: ‪(US) +1 316-347-8945‬ PIN: ‪840 932 693‬#

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/_draft_post-1/243020510_229681312386268_2041345710937602109_n.jpg


วันที่ 15 ตุลาคม 2564  เวลา 9.00–16.30 น.

        เป็นกรรมการในการคัดเลือกผลงานผลงานกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) รูปแบบ Online หัวข้อ"การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21"  สพม.นนทบุรี ผ่านช่องทางออนไลน์ ห้องย่อยที่ 2 
    - หนังสือเชิญ > คลิก 
    - อัลบั้มภาพ > คลิก 
    - ผลการตัดสิน (3 อันดับ) 
1. นายคมสัน แซ่เลี่ยง โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ คะแนนรวม 55.33  ชื่อผลงาน: Participatory - Think - Share Learning 
2. นางสาวสุทธิกานต์ ศรีใจวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี คะแนนรวม 50.00  ชื่อผลงาน: การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยรูปแบบเชิงรุก (Active Learning) ผ่านแอปพลิเคชัน Padlet โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ UCDAS Model
3. นางสาวพานิตา ขุนฤทธิ์ โรงเรียนไทรน้อย คะแนนรวม 48.33  ชื่อผลงาน: การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method) การประเมินรางวัลพระราชทาน'64

โพสต์10 ก.ย. 2564 21:44โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2564 00:07 ]


วันที่ 13 กันยายน 2564  เวลา 13.30 น.

        ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ผ่านระบบออนไลน์ 


วันที่  22  กันยายน 2564 เวลา 9.00 น.

        ปฏิบัติหน้าที่ประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.            ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเภทนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาขนาดกลาง สังกัด สพม.นครปฐม เด็กชายปารุจ โกยอัครเดช นักเรียนชั้น ป.6 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/13ky64/12345.jpg?attredirects=0

        เวลา 13.00 น. ประเมินนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2  เด็กหญิงนภัสพร ศาลางาม นักเรียนชั้น ป.5  โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว (พ่วงประชานุกูล) 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/13ky64/%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A72%20(2).jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/13ky64/%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7.jpg


ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน'64

โพสต์22 มิ.ย. 2564 21:00โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2564 21:34 ]


ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 135/2564 ลว. 8 มิ.ย.2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 > คลิก 

        คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษา ปี 2564 > คลิก 

ออกประเมินเชิงประจักษ์ 
        โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล วันที่ 21 มิถุนายน 2564 (ขนาดใหญ่) > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/rabbkardulae/%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A11.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/rabbkardulae/%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A12.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/rabbkardulae/%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A13.jpg

    
    โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน  วันที่ 22 มิถุนายน 2564 (ขนาดกลาง) 
คลิก  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/rabbkardulae/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87.jpg
การประเมินรางวัลพระราชทาน'63

โพสต์18 ก.พ. 2564 02:00โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2564 00:05 ]


การประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 
แนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2563 ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ.) > คลิก  
- กำหนดการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563  > คลิก 
    # ยื่นความจำนงขอเข้ารับการประเมินที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู่ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2563
    # การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
    # การประเมินระดับระดับจังหวัด ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 
    # การประเมินระดับกลุ่มจังหวัด ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 
- คู่มือประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
คู่มือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา > คลิก
คู่มือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา > คลิก
ประกาศผู้ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 
ประกาศผู้ได้รับรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก

การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    - แต่งตั้งกรรมการระดับ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
    - การประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนวัดหอมเกร็ด (ไพศาลประชานุกูล) > คลิก

การประเมินระดับจังหวัด
    - นางสาวชัญญามาศ สุนทรศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม (4 พ.ย.63) > คลิก
    - นางสาวศศิธร ตะโกใหญ่ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม (10 พ.ย.63) > คลิก  |  คลิป
    - เด็กชายณัฏฐ์ กรธนไพโรจน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม (12 พ.ย.63) คลิก  |  คลิป 
    - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดที่ 1 คลิก  

การประเมินระดับกลุ่มจังหวัด
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
        เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินระดับกลุ่มจังหวัดที่ 1 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
        ทั้งนี้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคณะที่ 7 ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
        กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนวัดลาดสวาย บางบ่อ สมุทรปราการ (ขนาดเล็ก-สพฐ.) / โรงเรียนศรีสังวาลย์ ปากเกร็ด นนทบุรี (ขนาดกลาง-สช.) / โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา บางใหญ่ นนทบุรี (ขนาดใหญ่-สช.) 
        คำสั่งแต่งตั้งและวาระการประชุม > คลิก 


วันที่ 2 มีนาคม 2564
        โรงเรียนวัดลาดหวาย บางบ่อ สมุทรปราการ (โรงเรียนขนาดเล็ก-สังกัด สพฐ.) คลิก

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=270061120368849&set=a.652236015484689


วันที่ 3 มีนาคม 2564
         ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (โรงเรียนขนาดกลาง-สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน สช.)  ในการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/pramein-2/156479642_1150442355396117_8277229744470262984_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/pramein-2/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C1.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/pramein-2/%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpg

วันที่ 5 มีนาคม 2564
       ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี (โรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช.) ในการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก

https://www.facebook.com/media/set?vanity=srinon97&set=a.4311289402233657


ประชุม ศธ.ภาค 4

โพสต์18 ต.ค. 2563 18:33โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2563 18:52 ]


วันที่ 14-15 ตุลาคม 2563

        การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค​ โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค​ 4 ณ​ โรงแรมเมธาวลัย​ ชะอำ​ เพชรบุรี​ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค​ 4
        ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ดำเนินการประขุมปฏิบัติการจนแล้วเสร็จ 
        กำหนดการ > คลิก
        สื่อประกอบการประชุม 
            Excel_Statistical_Function.pdf
            สารสนเทศ.ppt
            สื่อนำเสนอ.pptx

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/prachumsthphakh4-1/S__13434898.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/prachumsthphakh4-1/%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B363-1.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/prachumsthphakh4-1/%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B363-2.jpg

ประชุม ศธ.ภาค 4

โพสต์2 ต.ค. 2563 22:59โดยWebmaster Supervisory


วันที่ 1 ตุลาคม 2563

        ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 4 ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/_draft_post/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%844.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/_draft_post/messageImage_1601533602068.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/_draft_post/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/_draft_post/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2_1.jpg


ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน'63

โพสต์27 ส.ค. 2563 23:33โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 11 ต.ค. 2564 23:16 ]


ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) ตามประกาศคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการที่ 2 (Cluster 2) > คลิก
        คู่มือการประเมิน > คลิก
ออกประเมินเชิงประจักษ์ 
        โรงเรียนวัดปราสาท สพป.นนทบุรี เขต 1 วันที่ 25 สิงหาคม 2563         และโรงเรียนวัดเชิงเลน สพป.นนทบุรี เขต 2 / 
        โรงเรียนวัดปทุมทอง สพป.ปทุมธานี เขต 1 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 / 
        โรงเรียนวัดคอลาด สพป.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2563

https://www.facebook.com/srinon97/posts/3743552435674026
ท่องวัดไทย... กับ อ.ไธพัตย์ EP9 : วัดปราสาท นนทบุรี > คลิก
https://www.facebook.com/watclschool/posts/2058863354244194

https://www.facebook.com/pg/Wat-Pathumthong-School-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5-1680844478842982/photos/?tab=album&album_id=2645847119009375&__tn__=-UC-R

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1032724080513308&id=485028645282857&__tn__=-R

เว็บไซต์โรงเรียนวัดปราสาท > คลิก  |  เฟซบุ๊ก > คลิก

เว็บไซต์โรงเรียนวัดเชิงเลน > คลิก  |  เฟซบุ๊ก > คลิก

เว็บไซต์โรงเรียนวัดปทุมทอง > คลิก  |  เฟซบุ๊ก > คลิก

เว็บไซต์โรงเรียนวัดคอลาด > คลิก  |  เฟซบุ๊ก > คลิก

การประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โพสต์6 ม.ค. 2563 19:14โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2563 00:51 ]


วันที่ 6 มกราคม 2563

        ร่วมการประชุมวางแผนกำหนดการประเมิน ณ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ในฐานะเป็นคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน แก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับกลุ่มจังหวัด ของกลุ่มจังหวัดที่ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร) ประจำปีการศึกษา 2562
        - หนังสือเชิญประชุม > คลิก
        - คำสั่งศูนย์ประสานงานการคัดเลือกฯ > คลิก 
        คณะที่ 8 คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประกอบด้วย
    1. นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ
    2. นางวาสนา นควรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.นนทบุรี เขต 1 กรรมการ
    3. นายมานะ ชื่นค้า ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการ
    4. นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการ
    5. นางสาวนิภารัตน์ เชื้อชาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการ
    6. นางสาวสุภาภรณ์ สิ้นภัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 3 กรรมการ
    7. นางจารุ ฐิติสุริยารักษ์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สพป.นนทบุรี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
        - กำหนดการประเมิน > คลิก 


วันที่ 21 มกราคม 2563  สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่  ณ โรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ > คลิก 

https://www.facebook.com/srinon97/posts/3158168117545797


    - เว็บไซต์โรงเรียนสมุทรปราการ > คลิก 
    - Face Book โรงเรียนสมุทรปราการ > คลิก 
    - อัลบั้มภาพ > คลิก 
    - คลิปการแสดงศักยภาพของนักเรียน > คลิก วันที่ 23 มกราคม 2563  สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (สพม.เขต 4)

https://www.facebook.com/srinon97/media_set?set=a.3162620233767252&type=3

    - เว็บไซต์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม > คลิก 
    - Face Book โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คลิก 
    - คลิปการแสดงศักยภาพของนักเรียน > คลิก ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โพสต์30 ก.ย. 2562 22:07โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2563 23:54 ]


30 กันยายน 2562

        เป็นคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2  
        ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก (ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ณ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด ไพศาลประชานุกูล อ.สามพราน จ.นครปฐม)


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/pramein/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/pramein/71148151_2514744905420287_5522678938737836032_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/pramein/71201234_2514752605419517_4329063735692886016_o.jpg

25 กันยายน 2562

โพสต์28 ก.ย. 2562 01:40โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 28 ก.ย. 2562 04:18 ]


วันที่ 25 กันยายน 2562

        ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.นครปฐม เขต 2) ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต 2

https://www.facebook.com/puwee.wan/posts/2509691842592260

คำสั่ง สพป.นครปฐมเขต 2 ที่ 322/2562

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/25ky62/71883448_386408032029982_7161820432360800256_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/25ky62/71527255_1187797554737646_2577957985171013632_n.jpg

1-10 of 44