กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.อนนท์


ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน'63

โพสต์27 ส.ค. 2563 23:33โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2563 21:05 ]


ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) ตามประกาศคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการที่ 2 (Cluster 2) > คลิก
        คู่มือการประเมิน > คลิก
ออกประเมินเชิงประจักษ์ 
        โรงเรียนวัดปราสาท สพป.นนทบุรี เขต 1 วันที่ 25 สิงหาคม 2563         และโรงเรียนวัดเชิงเลน สพป.นนทบุรี เขต 2 / 
        โรงเรียนวัดปทุมทอง สพป.ปทุมธานี เขต 1 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 / 
        โรงเรียนวัดคอลาด สพป.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2563

https://www.facebook.com/srinon97/posts/3743552435674026

https://www.facebook.com/watclschool/posts/2058863354244194

https://www.facebook.com/pg/Wat-Pathumthong-School-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5-1680844478842982/photos/?tab=album&album_id=2645847119009375&__tn__=-UC-R

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1032724080513308&id=485028645282857&__tn__=-R

เว็บไซต์โรงเรียนวัดปราสาท > คลิก  |  เฟซบุ๊ก > คลิก

เว็บไซต์โรงเรียนวัดเชิงเลน > คลิก  |  เฟซบุ๊ก > คลิก

เว็บไซต์โรงเรียนวัดปทุมทอง > คลิก  |  เฟซบุ๊ก > คลิก

เว็บไซต์โรงเรียนวัดคอลาด > คลิก  |  เฟซบุ๊ก > คลิก

การประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โพสต์6 ม.ค. 2563 19:14โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2563 00:51 ]


วันที่ 6 มกราคม 2563

        ร่วมการประชุมวางแผนกำหนดการประเมิน ณ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ในฐานะเป็นคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน แก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับกลุ่มจังหวัด ของกลุ่มจังหวัดที่ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร) ประจำปีการศึกษา 2562
        - หนังสือเชิญประชุม > คลิก
        - คำสั่งศูนย์ประสานงานการคัดเลือกฯ > คลิก 
        คณะที่ 8 คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประกอบด้วย
    1. นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ
    2. นางวาสนา นควรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.นนทบุรี เขต 1 กรรมการ
    3. นายมานะ ชื่นค้า ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการ
    4. นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการ
    5. นางสาวนิภารัตน์ เชื้อชาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการ
    6. นางสาวสุภาภรณ์ สิ้นภัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 3 กรรมการ
    7. นางจารุ ฐิติสุริยารักษ์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สพป.นนทบุรี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
        - กำหนดการประเมิน > คลิก 


วันที่ 21 มกราคม 2563  สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่  ณ โรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ > คลิก 

https://www.facebook.com/srinon97/posts/3158168117545797


    - เว็บไซต์โรงเรียนสมุทรปราการ > คลิก 
    - Face Book โรงเรียนสมุทรปราการ > คลิก 
    - อัลบั้มภาพ > คลิก 
    - คลิปการแสดงศักยภาพของนักเรียน > คลิก วันที่ 23 มกราคม 2563  สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (สพม.เขต 4)

https://www.facebook.com/srinon97/media_set?set=a.3162620233767252&type=3

    - เว็บไซต์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม > คลิก 
    - Face Book โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คลิก 
    - คลิปการแสดงศักยภาพของนักเรียน > คลิก ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โพสต์30 ก.ย. 2562 22:07โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2563 23:54 ]


30 กันยายน 2562

        เป็นคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2  
        ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก (ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ณ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด ไพศาลประชานุกูล อ.สามพราน จ.นครปฐม)


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/pramein/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/pramein/71148151_2514744905420287_5522678938737836032_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/pramein/71201234_2514752605419517_4329063735692886016_o.jpg

25 กันยายน 2562

โพสต์28 ก.ย. 2562 01:40โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 28 ก.ย. 2562 04:18 ]


วันที่ 25 กันยายน 2562

        ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.นครปฐม เขต 2) ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต 2

https://www.facebook.com/puwee.wan/posts/2509691842592260

คำสั่ง สพป.นครปฐมเขต 2 ที่ 322/2562

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/25ky62/71883448_386408032029982_7161820432360800256_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/25ky62/71527255_1187797554737646_2577957985171013632_n.jpg

ศธ.ภาค 4

โพสต์18 ก.ย. 2562 19:19โดยWebmaster Supervisory


17 กันยายน 2562 

        ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 4 ณ นันทชาติรีสอร์ท สมุทรสงคราม 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/_draft_post/70930861_10212228570704327_5041248705840152576_n.jpg

ตัดต่อทำคลิป

โพสต์11 ก.ย. 2562 02:19โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2562 02:23 ]


วันที่ 9 - 10 กันยายน 2562

        เป็นวิทยากรการประชุม อบรม สัมมนาและปฏิบัติการ การใช้สื่อไอซีทีบูรณาการการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาการศึกษาศตวรรษที่ 21 ณ ฟิลไลค์โฮมรีสอร์ท อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1362861053863369?__tn__=-R

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/_draft_post/69563723_502311350560979_3570534801406427136_n.jpg


สัมมนาที่เอวาน่า

โพสต์23 มิ.ย. 2562 23:10โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2562 23:10 ]

19 - 21 มิถุนายน 2562 

        การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินใหม่ โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ โรงแรมเอวาน่า เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  จัดโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

เอกสารประกอบการบรรยาย
    กำหนดการ > คลิก
    บทเรียนในรอบ 10 ปี และแนวดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ) > คลิก
    ข้อตกลงร่วมกันและแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.มธุรส ประภาจันทร์) > คลิก 
    หน่วยที่ 1  การสะท้อนการดำเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.มธุรส ประภาจันทร์) > คลิก
    หน่วยที่ 2  อง์ประกอบและรายการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ดร.อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์) คลิก
    หน่วยที่ 3  ทักษะการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมิน (ดร.ฉัตรชัย หวังมีจงมี) 
        เทคนิคที่ประสบความสำเร็จในการรวบรวมข้อมูลการประเมินและนำเสนอผลงาน (มาโนช จันทร์แจ่ม) > คลิก 
        ประสบการณ์การรวบรวมช้อมูลเพื่อการประเมินนักเรียนและสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน (ดร.สิทธิกร สุมาลี) > คลิก 
    หน่วยที่ 4  บทสุปความสำเร็จของการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (สง่า จันทร์วิเศษ) > คลิก 
    หน่วยที่ 5  การบริหารโครงการสู่ความสำเร็จ โดยการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (ดร.อิทธิพัท์ สุวพรทันกูล) > คลิก 

อัลบั้มภาพ สรุปเนื้อหาการสัมมนา > คลิกประชุมปฏิบัติการ

โพสต์20 พ.ค. 2562 18:40โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2562 02:07 ]


วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2562 

        การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4  ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ เพชรบุรี 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/_draft_post/%E0%B8%A8%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%844-1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/_draft_post/%E0%B8%A8%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%844-2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/prachumptibatikar/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A23.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/prachumptibatikar/60509188_2121170161265093_3635732280405655552_n.jpg

@ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560 > คลิก

@ ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาธิการภาค ปี 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ > คลิก 

@ แหล่งงาน http://gg.gg/reo4-it1 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/prachumptibatikar/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A22.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/prachumptibatikar/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A21.jpgศึกษาธิการภาค 4

โพสต์16 เม.ย. 2562 19:53โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2562 22:42 ]


4 เมษายน 2562 

        ร่วมประชุมพิจารณาร่างการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
        ในฐานะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมโรงแรมรีเวอร์ตัน โฮเทล เมือง สมุทรสงคราม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/sthphakh4/56352678_2565179006844714_8729652347745075200_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/sthphakh4/56862337_2564553690240579_1047434419167559680_n.jpg


@ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560 > คลิก

ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาธิการภาค ปี 2562 เรื่อง แต่งตั้งฯ > คลิก

หมายเหตุ : มีการปรับชื่อศึกษาธิการภาค 5 เป็นศึกษาธิการภาค 4 

ปฏิบัติภารกิจ

โพสต์14 ต.ค. 2559 20:28โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2562 22:32 ]


https://www.facebook.com/srinon97/posts/1412398712122755?pnref=story

https://www.facebook.com/srinon97/posts/1412408698788423?pnref=story

1-10 of 38