กิจกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2558

โพสต์12 ม.ค. 2559 06:25โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2562 22:48 ]
การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 
กลุ่มจังหวัดที่ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร) 
คำสั่ง > คลิก
กำหนดการประเมิน > คลิก
วันที่ 12 มกราคม 2559
        การประเมิน คณะที่ 5 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มจังหวัดที่ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร) ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ณ โรงเรียนเทศบาลวัดระหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  
        ปรัชญา : เด็กเล็กเบิกบาน วิชาการก้าวหน้า เยาวชนพัฒนา ปวงประชาร่วมใจ / 
        วิสัยทัศน์ : ไหว้สวย มารยาทงาม มีวินัย ก้าวไกลสู่อาเซียน / 
        อัตลักษณ์ : ไหว้สวย / 
        เอกลักษณ์ : โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL) 

https://goo.gl/photos/FybjdZNHSpK13rJV8

https://www.facebook.com/srinon97/posts/1193504490678846?pnref=story

วันที่ 13 มกราคม 2559
        การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ณ โรงเรียนอนุบาลสิรินทร์ ลำลูกกา อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี  
        วิสัยทัศน์ : จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพพัฒนาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 
        อัตลักษณ์ : มารยาทงามตามแบบไทย 
        เอกลักษณ์ : อบอุ่นดั่งบ้าน ประสานใส่ใจ ปลอดภัยดูแล (We Care)

https://goo.gl/photos/jnUHnKLsYzQi56XL7

https://www.facebook.com/srinon97/posts/1194670227228939

วันที่ 14 มกราคม 2559
     โรงเรียนสาธิต ม.ศิลปากร ปฐมวัยและประถมศึกษา อ.เมือง จ.นครปฐม
     ปรัชญา : ปัญญาดี รู้วิถีวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่สากล / 
     วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และบริการวิชาการที่เป็นแบบอย่าง มุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน บนพื้นฐานของศิลปะและความเป็นไทย เพื่อความเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี / 
     อัตลักษณ์ : สร้างสรรค์ ทันสมัย ไทยแท้ / 
     เอกลักษณ์ : โรงเรียนแห่งความสุขและสรางสรรค์

https://goo.gl/photos/eACYktYkLXua4EKa8

https://www.facebook.com/srinon97/posts/1194675513895077?pnref=story

วันที่ 19 มกราคม 2559
        โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
        ปรัชญา : ความรู้ คู่ความดี 
        วิสัยทัศน์ : วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ความเป็นไทย รู้จักใช้เทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ รักษ์สุขอนามัย ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล 
        อัตลักษณ์ : รักษ์สุขอนามัย ทักทายไหว้กัน วันพระตักบาตร 
        เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

https://goo.gl/photos/5o7YPfmfnu7dAE1XA

วันที่ 20 มกราคม 2559
        โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  
        ปรัชญา : โรงเรียนเชื่อว่าการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามหลักการศึกษาปฐมวัย ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Learning by doing เด็กเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ผ่านโครงงาน หรือ Project Based Learning ด้วยการมุ่งเน้นให้เด็กมีทักษะการคิด ทักษะเบื้องต้นและทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม มีความใฝ่รู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบ Phonics
        วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่ศักยภาพสูงสุดในทุกด้าน มุ่งส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดี มีมารยาท ใฝ่เรียนรู้ วินัยดี คิดเป็น ทักษะภาษาอังกฤษดี ตระหนักถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อมด้วยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือ โรงเรียน-ผู้ปกครอง ยึดหลักPDCA พัฒนาบุคลากรครูให้เต็มศักยภาพ มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาปฐมวัย ครู-ผู้ปกครอง-ชุมชน
        อัตลักษณ์ : พัฒนาการเน้น เด่นภาษาอังกฤษ
        เอกลักษณ์ : มุ่งส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้เป็นเลิศ

https://goo.gl/photos/3B2cX4ybfoDKM5gD8

Comments