โรงเรียนในฝันสู่ ศต.21

โพสต์9 มิ.ย. 2558 21:51โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2558 22:35 ]
วันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2558

        เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการยกร่างคู่มือการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนในฝันเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21  ณ โรงแรม ทองธารา ริเวอร์วิว 9/99 ซอยวัดจันทร์ใน เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140 

กิจกรรม เนื้อหาสาระ วิทยากร : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เรื่องเก่าในฝัน" (ดร.นิวัตร นาคะเวช, ดร.รังสรรค์ เพ็งนู, ดร.บุญธรรม พิมพาภรณ์, ดร.ชัดเจน ไทยแท้)  
    แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่มอภิปราย ตามประเด็น 
    1. กระบวนการพัฒนาโรงเรียนในฝันโดยผ่านคณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team)
    2. กระบวนการพัฒนาโรงเรียนในฝันโดยใช้ระบบพี่น้อง 
    3. กระบวนการพัฒนาโรงเรียนในฝันโดยศูนย์แม่ข่ายจังหวัด
    แบ่ง 4 กลุ่มตามภาค อภิปรายและปฏิบัติการจัดทำแผนหลักโรงเรียนในฝันเพื่อความยั่งยืน(ระยะที่ 2) วิเคราะห์ SWOT แผนหลักเดิมของโรงเรียนในฝัน  ทบทวน Balanced Scorecard, กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน, ตวามเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา และการวางแผนโรงเรียนในฝันสู่ศตวรรษที่ 21,  สร้างกรอบคู่มือการปรับกระบวนการทำงานของคณะ RT,  จัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียนในฝันเพื่อความยั่งยืนรองรับการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21, สรรหาเจ้าภาพพัฒนาโรงเรียนในฝันและผู้รับผิดชอบในเขตพื้นที่


Comments