สัมมนาที่เอวาน่า

โพสต์23 มิ.ย. 2562 23:10โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2562 23:10 ]
19 - 21 มิถุนายน 2562 

        การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินใหม่ โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ โรงแรมเอวาน่า เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  จัดโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

เอกสารประกอบการบรรยาย
    กำหนดการ > คลิก
    บทเรียนในรอบ 10 ปี และแนวดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ) > คลิก
    ข้อตกลงร่วมกันและแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.มธุรส ประภาจันทร์) > คลิก 
    หน่วยที่ 1  การสะท้อนการดำเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.มธุรส ประภาจันทร์) > คลิก
    หน่วยที่ 2  อง์ประกอบและรายการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ดร.อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์) คลิก
    หน่วยที่ 3  ทักษะการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมิน (ดร.ฉัตรชัย หวังมีจงมี) 
        เทคนิคที่ประสบความสำเร็จในการรวบรวมข้อมูลการประเมินและนำเสนอผลงาน (มาโนช จันทร์แจ่ม) > คลิก 
        ประสบการณ์การรวบรวมช้อมูลเพื่อการประเมินนักเรียนและสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน (ดร.สิทธิกร สุมาลี) > คลิก 
    หน่วยที่ 4  บทสุปความสำเร็จของการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (สง่า จันทร์วิเศษ) > คลิก 
    หน่วยที่ 5  การบริหารโครงการสู่ความสำเร็จ โดยการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (ดร.อิทธิพัท์ สุวพรทันกูล) > คลิก 

อัลบั้มภาพ สรุปเนื้อหาการสัมมนา > คลิกComments