กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.อรวรรณ

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ >>> วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย >>> วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน

ศึกษาวัดพระนอน

โพสต์29 ส.ค. 2560 23:58โดยอรวรรณ ริ้วไสว   [ อัปเดต 30 ส.ค. 2560 00:02 ]

24 สิงหาคม  2560
  
วัดพระพุทธไสยาสน์(วัดพระนอน)  จังหวัดเพชรบุรี  เป็นวัดเก่าแก่ไม่ปรากฎว่าสร้างขึ้นเมื่อไร สันนิษฐานว่าสร้างสมัยอยุธยา


                                                                       

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โพสต์18 พ.ย. 2559 19:13โดยอรวรรณ ริ้วไสว   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2559 20:10 ]


 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

        นายธีระพงษ์  ศรีโพธิ์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมกับนางสาวอรวรรณ  ริ้วไสว, นางสาวเกริน  ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เข้าประชุมปฎิบัติการ "การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา" เพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต 2


000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

อำลาวัดพระมอพิสัย

โพสต์18 พ.ย. 2559 19:09โดยอรวรรณ ริ้วไสว


 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

        ขอแสดงความยินดีที่นางสาวณัฏฐนิช  กาลพัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระมอพิสัย เข้าเยี่ยมเยือนและอำลากับนายธีระพงษ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  และคณะศึกษานิเทศก์  ในวาระที่ได้เดินทางไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคาร อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
วัดลำพญา บ้านนราภิรมย์

โพสต์18 พ.ย. 2559 19:04โดยอรวรรณ ริ้วไสว   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2559 20:38 ]


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

        นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2  พร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ  ริ้วไสว  ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มบางเลนใต้  เข้าประชุมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับครูโรงเรียนวัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) และโรงเรียนบ้านนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

นิเทศติดตาม EBE

โพสต์22 ส.ค. 2559 21:50โดยวิไลวรรณ โอรส   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2559 19:31 โดย อรวรรณ ริ้วไสว ]

0

พี่รับน้อง

โพสต์9 ม.ค. 2559 23:30โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2559 00:37 ]

วันที่ 21 ธันวาคม 2558

        ประทับใจกับพี่ ๆ ศน.สพป.นครปฐม เขต 2 

1-6 of 6