การขับเคลื่อนแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการ


เอกสารชุด แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร
10 รายการ 


    ป.1 (ฉบับปรับปรุง)
    ป.2 (ฉบับปรับปรุง)

    ป.3 (ฉบับปรับปรุง) 
    
    ป.4 (ฉบับปรับปรุง) 

    ป.5 (ฉบับปรับปรุง)

    ป.6 (ฉบับปรับปรุง)

    ม.1 (ฉบับปรับปรุง)

    ม.2 (ฉบับปรับปรุง)

    ม.3 (ฉบับปรับปรุง)พาวเวอร์พอยต์ประกอบการบรรยาย
การประชุมขับเคลื่อน แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร

บูรณาการแบบครบวงจร_พัทยา2 

บูรณาการแบบครบวงจร 1_เชียงใหม่ (รองเลขาฯ ดร. เบญจลักษณ์ นำ้ฟ้า)

บูรณาการแบบครบวงจร 2_เชียงใหม่

บูรณาการแบบครบวงจร 3_เชียงใหม่

บูรณาการแบบครบวงจร 4_เชียงใหม่

บูรณาการแบบครบวงจร 5_จ. เชียงใหม่

แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร (อ.กัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์) 

ตัวอย่างโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ป.3

ตัวอย่างโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ม.3

แนวทางการรายงานผลการประเมิน (อ. ธัญญา เรืองแก้ว)  


วันที่ 14 กันยายน 2556
    การประชุม อบรม สัมมนาและปฏิบัติการ การบูรณาการการสอนเพื่อการเรียนรู้  ณ ห้องเพชรดี โรงแรมเวล นครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับกระบวนทรรศน์บูรณาการการสอนเพื่อการเรียนรู้แก่ครู และสร้างความเข้าใจในการจัดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน สพป.นครปฐม เขต 2

กลุ่มเป้าหมาย : ครูวิชาการโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูภาษาไทย ทุกโรงเรียน จำนวน 150 คน

หลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรม วิทยากร : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ / อภิปรายแนวทางบูรณาการการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 (นางจริยา ศรีเพชร, นายวิฑูรย์ อริยะพงษ์, ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / การขับเคลื่อนจุดเน้นปฏิรูปการเรียนรู้และการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ (ศน.พัชรี ยันตรีสิงห์,ศน.กนกรัตร์ สุพรรณอ่วม) / แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ 5 กลุ่ม

บูรณาการเพื่อการเรียนรู้


แบบฝึกทักษะการบูรณาการ
การอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ไฟล์ 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ไฟล์ 1 , 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ไฟล์ 1 , 2


http://academic.obec.go.th/web/doc/d/838
Comments