การขับเคลื่อนแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการ


ดาวน์โหลด เอกสารชุดแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร

พาวเวอร์พอยต์ประกอบการบรรยายการประชุมขับเคลื่อน
แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร

บูรณาการแบบครบวงจร_พัทยา2 

บูรณาการแบบครบวงจร 1_เชียงใหม่ (รองเลขาฯ ดร. เบญจลักษณ์ นำ้ฟ้า)

บูรณาการแบบครบวงจร 2_เชียงใหม่

บูรณาการแบบครบวงจร 3_เชียงใหม่

บูรณาการแบบครบวงจร 4_เชียงใหม่

บูรณาการแบบครบวงจร 5_จ. เชียงใหม่

แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร (อ.กัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์) 

ตัวอย่างโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ป.3

ตัวอย่างโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ม.3

แนวทางการรายงานผลการประเมิน (อ. ธัญญา เรืองแก้ว)  
เอกสารชุด แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร
10 รายการ 


    ป.1 (ฉบับปรับปรุง) (ไฟล์ที่ 1)  (ไฟล์ที่ 2)  (ไฟล์ที่ 3) 
                              (ไฟล์ที่ 4)  (ไฟล์ที่ 5)  (ไฟล์ที่ 6) 
                              (ไฟล์ที่ 7)  (ไฟล์ที่ 8)  (ไฟล์ที่ 9)
    ป.2 (ฉบับปรับปรุง) (ไฟล์ที่ 1)   (ไฟล์ที่ 2) 
                              (ไฟล์ที่ 3)   (ไฟล์ที่ 4)
    ป.3 (ฉบับปรับปรุง) 
    
    ป.4 (ฉบับปรับปรุง) (ไฟล์ที่ 1)   (ไฟล์ที่ 2) 
                              (ไฟล์ที่ 3)   (ไฟล์ที่ 4)
    ป.5 (ฉบับปรับปรุง)
    ป.6 (ฉบับปรับปรุง)

    ม.1 (ฉบับปรับปรุง)
    ม.2 (ฉบับปรับปรุง)
    ม.3 (ฉบับปรับปรุง)
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000

วันที่ 14 กันยายน 2556
    การประชุม อบรม สัมมนาและปฏิบัติการ การบูรณาการการสอนเพื่อการเรียนรู้  ณ ห้องเพชรดี โรงแรมเวล นครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับกระบวนทรรศน์บูรณาการการสอนเพื่อการเรียนรู้แก่ครู และสร้างความเข้าใจในการจัดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน สพป.นครปฐม เขต 2

กลุ่มเป้าหมาย : ครูวิชาการโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูภาษาไทย ทุกโรงเรียน จำนวน 150 คน

หลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรม วิทยากร : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ / อภิปรายแนวทางบูรณาการการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 (นางจริยา ศรีเพชร, นายวิฑูรย์ อริยะพงษ์, ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / การขับเคลื่อนจุดเน้นปฏิรูปการเรียนรู้และการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ (ศน.พัชรี ยันตรีสิงห์,ศน.กนกรัตร์ สุพรรณอ่วม) / แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ 5 กลุ่ม

บูรณาการเพื่อการเรียนรู้


แบบฝึกทักษะการบูรณาการ
การอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ไฟล์ 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ไฟล์ 1 , 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ไฟล์ 1 , 2


http://academic.obec.go.th/web/doc/d/838
Comments