ข่าว กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

ทำเครื่องมือนิเทศการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน

โพสต์26 มิ.ย. 2563 01:23โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2563 08:04 โดย Webmaster Supervisory ]

จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ covid 19

วันที่ 26 มิถุนายน 2563

        การประชุมเพื่อจัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ covid 19 ณ ห้องประชุมริมน้ำ สพป.นครปฐม เขต 2 

วัตถุประสงค์ : 
    1) เพื่อจัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ covid 19
    2) เพื่อนิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) และทดลองใช้เครื่องมือนิเทศ (Tryout) 

กลุ่มเป้าหมาย : 
    1) บุคลากร สพป.นครปฐม เขต 2 (ผู้บริหาร / หัวหน้ากลุ่มงาน / ศึกษานิเทศก์) 
    2) โรงเรียนกลุ่มทดลองการใช้เครื่องมือนิเทศเตรียมความพร้อมฯ 

กิจกรรม : 
    1) การให้ความรู้ด้านสาธารณสุขในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน บรรยายโดยวิทยากร (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอนครชัยศรี) 2 ท่าน 
    2) ลงภาคสนามนิเทศเตรียมความพร้อมฯ และทดลองใช้เครื่องมือนิเทศ(Tryout) ณ โรงเรียนวัดห้วยตะโก โรงเรียนวัดน้อย โรงเรียนวัดไทร อำเภอนครชัยศรี 

สื่ออ้างอิง : 
    1) คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19 > คลิก
    2) (ร่าง) เครื่องมือนิเทศฯ
    3) เว็บเพ็จ COVID-19 การเตรียมความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona-19 (COVID-19) > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B32.jpg
ผู้เข้าร่วมรับฟังคำแนะนำจากวิทยากร
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B31.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD.jpg
(ร่าง) เครื่องมือนิเทศ / วิทยากร
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3.jpg

การลงภาคสนาม
นิเทศเตรียมความพร้อมฯ และทดลองใช้เครื่องมือนิเทศ(Tryout) ณ โรงเรียนวัดห้วยตะโก อำเภอนครชัยศรี 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%813.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%812.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%811.jpg


โรงเรียนวัดน้อย อำเภอนครชัยศรี
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A22.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A21.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A23.jpg

โรงเรียนวัดไทร อำเภอนครชัยศรี
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A34.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A33.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A31.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A36.jpg


Conference#4/63

โพสต์29 เม.ย. 2563 23:52โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 28 พ.ค. 2563 19:31 โดย Webmaster Supervisory ]


วันที่ 30 เมษายน 2563

        คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2  เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference  เวลา 09.30-15.30 น. เรื่อง การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference 
        กำหนดการประชุม > คลิก

        ประเด็นการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
        นโยบาย / ทิศทางการสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์ฯ / การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ฯ / รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์ / ถาม-ตอบ / สรุปการประชุม
        บทบาทหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา 
- สำรวจความพร้อมของนักเรียน ผู้ปกครอง
- จัดระบบการบริหารจัดการ
- ประสานความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครอง
- กำกับ ติดตาม นิเทศการเรียนการสอนและรายงาน สพฐ. เดือนละ 2 ครั้ง

        เอกสารจากการประชุม > คลิก

        สรุปสาระสำคัญ การประชุม เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 (สรุปโดยทีมงาน เพจ TheTeacher) > คลิก 

        บทบาทของผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 คลิก 

        บทบาทของโรงเรียน > คลิก 

        ตารางสอนการจัดการเรียนการสอน > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5.jpg


ตารางออกอากาศ DLTV

ประถมศึกษาปีที่ 1 https://dltv.ac.th/utils/files/download/11919
ประถมศึกษาปีที่ 2 https://dltv.ac.th/utils/files/download/11920
ประถมศึกษาปีที่ 3 https://dltv.ac.th/utils/files/download/11921
ประถมศึกษาปีที่ 4 https://dltv.ac.th/utils/files/download/11922
ประถมศึกษาปีที่ 5 https://dltv.ac.th/utils/files/download/11923
ประถมศึกษาปีที่ 6 https://dltv.ac.th/utils/files/download/11924

มัธยมศึกษาปีที่ 1  https://dltv.ac.th/utils/files/download/32735
มัธยมศึกษาปีที่ 2  https://dltv.ac.th/utils/files/download/32736
มัธยมศึกษาปีที่ 3  https://dltv.ac.th/utils/files/download/32737

เข้าสู่เว็บไซต์โดยคลิกที่ลิงค์ https://www.dltv.ac.th/

ช่องสัญญาณทีวี ดิจิตอล สำหรับการเรียนการสอนทางไกล

ระดับชั้น อนุบาล 1 ช่อง 5
ระดับชั้น อนุบาล 2 ช่อง 6
ระดับชั้น อนุบาล 3 ช่อง 7

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ช่อง 8
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ช่อง 9
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ช่อง 12

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ช่อง 13
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ช่อง 14
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ช่อง 15

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ช่อง 17
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ช่อง 19
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ช่อง 20

        แจ้งครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ Microsoft Team และ G Suite for Education หรือ DEEP ระหว่างวันที่ 9-20 พฤษภาคม 2563 ตามกำหนดการ คลิก         เว็บเพจประสานงาน การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สู้วิกฤติการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก

OSA

โพสต์23 มี.ค. 2563 23:06โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2563 04:08 โดย Webmaster Supervisory ]


วันที่ 25 มีนาคม 2563

        คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2  รับชมการนำเสนอรายละเอียดแอพพริเคชั่นบันทึกนิเทศการศึกษาออนไลน์ (Online Supervision Application : OSA) ผ่านรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านนิเทศการศึกษาต่อไป
        ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมใจต้านและป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
        - เอกสารแจ้ง > คลิกคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการทดสอบสอบ O-NET'62 ของสถานศึกษาในสังกัด

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/osa/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B561-62.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/osa/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%20%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%90.jpg


รับชมรายการพุธเช้าฯ

โพสต์17 มี.ค. 2563 21:03โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 17 มี.ค. 2563 21:05 ]


วันที่ 18 มีนาคม 2563

        ภาคเช้า คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2  ร่วมรับชมรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2563 ประจำวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ณ Conference Room สพป.นครปฐม เขต 2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/18mikh63/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B21.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/18mikh63/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B22.jpg?attredirects=0


ร่วมประชาสัมพันธ์
หลักสูตร be internet Awesome มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน > คลิกศน.ใหม่

โพสต์16 มี.ค. 2563 22:48โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2563 20:34 โดย Webmaster Supervisory ]


วันที่ 16 มีนาคม 2563

        สพป.นครปฐมเขต 2  ให้การต้อนรับ ศึกษานิเทศก์ใหม่ 2 ท่าน และคณะ พร้อมทั้งได้รับการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิไข้ ตามมาตรการการป้องป้องการระบาดไวรัสโควิด19 ในการวัดไข้เบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ 
        ศึกษานิเทศก์น้องใหม่ ได้แก่ 
    1. นางสุทธิรัตย์ นาคราช จาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม.1
    2. นางสาวสุรีพร พันยุโดด จาก โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ สพป.นครปฐม เขต 1 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/snhim/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/snhim/2020-03-17_12-37-25.jpg?attredirects=0


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/snhim/1073180098-20190611-095009.jpg
นางสาวสุรีพร พันยุโดด จากโรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ
สพป.นครปฐม เขต 1

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/snhim/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A.jpg

นางสุทธิรัตย์ นาคราช จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สพม.1การสอบ NT62

โพสต์24 ก.พ. 2563 19:25โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2563 21:36 ]


วันที่ 9 มีนาคม 2563 

        ส่งมอบข้อสอบ NT ให้ สพฐ. 


วันที่ 6 มีนาคม 2563 

        กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ได้มีการประชุมปฏิบัติการตรวจข้อสอบอัตนัยและการให้คะแนนข้อสอบแบบเขียนตอบ ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
        นำโดย ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ เป็นประธาน ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะวิทยากร ผู้สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

    คณะวิทยากร ประกอบด้วย
    1. คุณครูนิชาภา สอนทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านลานแหลม
    2. คุณครูธนะกิต ใหญ่สิมา   ครูโรงเรียนวัดละมุด
    3. คุณครูพรพจน์ ยศอินทร์   ครูโรงเรียนวัดบางไผ่นารถ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1528565277292945?__tn__=H-R

วันที่ 5 มีนาคม 2563

        ศูนย์สอบ รับข้อสอบ NT62 จากสนามสอบ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rabkhxsxbnt62/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9ANT62%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A.jpg

วันที่ 4 มีนาคม 2563

        การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test: NT) ประจำปีการศึกษา 2562  ดำเนินการจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ประกาศผล วันที่ 30 เมษายน 2563 โดยจะดำเนินการจัดสอบ 2 วิชา คือ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (90 นาที) และความสามารถด้านภาษาไทย (60 นาที)
        โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว > คลิก 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rabkhxsxbnt62/2020-03-04_10-42-16.jpg


วันที่ 3 มีนาคม 2563

        ศูนย์สอบ สพป.นครปฐม เขต 2  ส่งมอบข้อสอบ NT ให้กับสนามสอบ 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rabkhxsxbnt62/NT62-2.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rabkhxsxbnt62/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9ANT62-1.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rabkhxsxbnt62/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9ANT62-2.jpg

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 

         กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ รับข้อสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test: NT) ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะดำเนินการจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 4 มีนาคม 2563  และประกาศผล วันที่ 30 เมษายน 2563  โดยจะดำเนินการจัดสอบ 2 วิชา คือ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (90 นาที) และความสามารถด้านภาษาไทย (60 นาที)
    หนังสือแจ้งสนามสอบ > คลิก
    หนังสือแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงสนามสอบ > คลิก 
    เวบเพจเพื่อการประสานงาน NT สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
    - คู่มือ NT 62 (สำหรับ​ ศูนย์สอบ) > คลิก
    - คู่มือ NT 62 (สำหรับ​ สนามสอบ) คลิก 
    - แผ่นพับแนะนำการดำเนินการ​ การประเมินคุณภาพผู้เรียน​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ ปีการศึกษา​ 2562​  ชุดที่ 1 > คลิก  | ชุดที่ 2 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/NT62-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A1.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/NT62-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rabkhxsxbnt62/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9ANT62.jpgPLC บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

โพสต์15 ก.พ. 2563 07:58โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2563 08:11 ]


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 

        กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2  ได้จัดกิจกรรม ชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการส่งผลงานขอรับการประเมินตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย แก่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ณ ห้องชลนที สพป.นครปฐม เขต 2
        โดยมี ศน.สุภัค แฝงเพ็ชร เจ้าของโครงการและศน.บุญสุพร เพ็งทา คุณครูชุลีภินันท์ เทพจินดา คุณครูหทัยรัตน์ ทรวดทรง ร่วมเป็นคณะวิทยากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 45 คน 

วัตถุประสงค์ : 
        เพื่อสร้างความเข้าใจและให้แนวทางกับครู ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 6-9 สามารถจัดกิจกรรมได้บรรลุผลและผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1511906082292198?__tn__=-R

        ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ เข้าร่วมสังเกตการณ์เพื่อต่อยอดการจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ให้กับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในแนวทางเดียวกันต่อไป 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/plcbannakwithyasastrnxy/85174419_1511904795625660_4936022015678087168_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/plcbannakwithyasastrnxy/85233695_1511904765625663_8720819700256210944_n.jpg


การสอบ RT'62

โพสต์13 ก.พ. 2563 20:27โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2563 00:02 โดย Webmaster Supervisory ]


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
        ศูนย์สอบ ส่งมอบข้อสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (Reading Test : RT) ให้กับสนามสอบ
        ตารางการเยี่ยมศูนย์สอบ > คลิก 
        เพจการสอบ RT สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/sxbrt62/RT1.jpg

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
        การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (Reading Test : RT) สพป.นครปฐม เขต  2
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=199980264699080&id=100040613237584
Cr.ชำนาญ สังข์ทอง

https://www.facebook.com/watnoi.sc/posts/2724434784321126


เพิ่มเติม

โรงเรียนคลองบางกระทึก > คลิก
โรงเรียนวัดห้วยตะโก > คลิก
โรงเรียนวัดลานตากฟ้า > คลิกการตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ

กลุ่มพุทธมณฑล
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/sxbrt62/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5.jpg
Cr.ศน.เกริน ช้อยเครือ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/sxbrt62/%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2.jpg
Cr.ศน.พิจารณ์ ดิษฐประชา

กลุ่มโรงเรียนบางหลวง / กลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม
Cr.ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ / ศน.สุภัค แฝงเพชร / รองฯจิระชัย ทีคำ


ประมวลภาพการสอบ O-NET'62

โพสต์3 ก.พ. 2563 02:15โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 27 มี.ค. 2563 22:14 ]

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

        การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 

การดำเนินการ
1. จัดอบรมสัมมนาปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อเตรียมสอบ O-NET'62  3 จุด ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง และโรงเรียนวัดตุ๊กตา (14 ธ.ค.62) ณ โรงเรียนวัดบางพระ (15 ธ.ค.62) 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ, หัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ
3. ประชุมชี้แจงการจัดสอบ ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (26 ม.ค.63)
4. ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมสนามสอบ (31 ม.ค.63)
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (1-2 ก.พ. 63)
6. รับ-ส่งข้อสอบ ระหว่าง สทศ. ศูนย์สอบ สนามสอบ (29 ม.ค. 63 / 1-2 ก.พ.63 / 4 ก.พ.63)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%9562.jpg

วันที่ 29 มกราคม 2563
        รับข้อสอบ O-NET จาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) - สทศ.
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/o-net62/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%20%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%A8.jpg

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
        สนามสอบมารับข้อสอบจากศูนย์สอบ

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/2607190259407417/
Cr.Pronnipa Sawatphung

        เมื่อวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้เป็นสนามสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทรงคนอง โรงเรียนบ้านท่าตลาด โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด และโรงเรียนวัดหอมเกร็ดเอง ทั้งนี้ นักเรียนมีความตั้งใจในการสอบเป็นอย่างดี รอฟังผลการสอบระดับชั้นป.6 ได้ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 และระดับชั้น ม.3 ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ทางเว็บไซต์ของสทศ.

https://www.facebook.com/wathomkred/media_set?set=a.2555568831353763&type=3

https://www.facebook.com/watbangluangschool/media_set?set=a.2434880630135318&type=3

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/2607180239408419/
Cr.Pronnipa Sawatphung


https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/2607175566075553/
Cr.Pronnipa Sawatphung

https://www.facebook.com/wathuaytako.sch/posts/1075121396173649?__tn__=-R
Cr.โรงเรียนวัดห้วยตะโก สพป.นครปฐม เขต 2


https://www.facebook.com/pg/sotPSM/photos/?tab=album&album_id=2537190956526513&__tn__=-UC-R


วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563
        สนามสอบรับและส่งข้อสอบจากศูนย์สอบ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/o-net62/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A.jpg

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
        ส่งคืนข้อสอบให้ สทศ.
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/o-net62/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%20%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%A82.jpg


เตรียมสนามสอบ O-NET'62

โพสต์26 ม.ค. 2563 22:27โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2563 22:27 ]

วันที่ 26 มกราคม 2563

        การประชุมสัมมนาหัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบและกรรมการกลาง การทดสอบการศูนย์ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)

กิจกรรม ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยมี ดร ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

วิทยากร : ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธื์ /ศน.เกริน ช้อยเครือ / ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ

กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้าสนามสอบ / ตัวแทนศูนย์สอบ และกรรมการกลาง ทั้งระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1495361203946686?__tn__=-R

อัลบั้มภาพ > คลิก


 สื่อ PPT : เตรียมสอบ O-NET'62 (26 ม.ค.63) > คลิก 
 คู่มือการจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 สำหรับกรรมการคุมสอบ สนามสอบและกรรมการกลาง > คลิก 
 1 กุมภาพันธ์ 2563 สอบ O-NET'62 ป.6 > คลิก 
 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 สอบ O-NET'62 ม.3 > คลิก 

1-10 of 348