ข่าว กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ

โพสต์9 ก.พ. 2564 19:59โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 9 ก.พ. 2564 20:35 ]


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9:30 น.

        คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต 2


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/146862334_1136427746797578_5627220374426196981_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A110%E0%B8%81%E0%B8%9E64-2.jpg

กลั่นกรองคู่มือ

โพสต์8 ก.พ. 2564 19:39โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 9 ก.พ. 2564 17:15 ]

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 (ภาคเช้า)

        คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการกลั่นกรองคู่มือนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อพิจารณาร่างคู่มือฯ ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐมเขต 2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/8kph64/8%E0%B8%81%E0%B8%9E64-3.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/8kph64/8%E0%B8%81%E0%B8%9E64-2.jpg
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 (ภาคบ่าย)

        การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/8kph64/8%E0%B8%81%E0%B8%9E64-1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/8kph64/8%E0%B8%81%E0%B8%9E64.jpg


MOU เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

โพสต์5 ก.พ. 2564 18:08โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2564 18:28 ]

        โครงการส่งเสริม เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ประจําปีการศึกษา 2561-2562 ผ่านเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ในการเป็นแบบอย่างและหนุนเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาร่วมพัฒนาให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพจาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) หรือ หน่วยงานภายนอก โดยมีสถานศึกษารางวัล IQA AWARD เป็นสถานศึกษาแกนนํา และมีสถานศึกษาร่วมพัฒนาของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา จํานวน 3 แห่ง 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

        พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนา ณ ห้องประชุม Coference สพป.นครปฐม เขต 2 
        สถานศึกษาแกนนำ ได้แก่ โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์)
        สถานศึกษาร่วมพัฒนา ได้แก่ โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี และโรงเรียนคลองทางหลวง 

        โครงการส่งเสริม เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ประจําปีการศึกษา 2561-2562 ผ่านเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ในการเป็นแบบอย่างและหนุนเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาร่วมพัฒนาให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพจาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) หรือ หน่วยงานภายนอก โดยมีสถานศึกษารางวัล IQA AWARD เป็นสถานศึกษาแกนนํา ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำช่วยเหลือ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และมีสถานศึกษาร่วมพัฒนาของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา จํานวน 3 แห่ง และกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และสถานศึกษาในเครือข่าย ตลอดระยะเวลาดำเนินการของโครงการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 จนสิ้นสุดโครงการ

        - ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษาร่วมพัฒนาของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3 > คลิก
        - เอกสาร “แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา” โดย สทศ.สพฐ. > คลิก  |  ภาคผนวก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/moukheruxkhaynwatkrrmkhunphaphsthansuksa/mou1.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/moukheruxkhaynwatkrrmkhunphaphsthansuksa/146684413_1133703480403338_6862472526219873879_o.jpg?attredirects=0


นิเทศวันเปิดเรียน

โพสต์1 ก.พ. 2564 21:48โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2564 07:10 ]

นิเทศการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

        คณะศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ปฏิบัติการภาคสนาม นิเทศการเปิดเรียนของสถานศึกษา  ตามคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 509/2563 ลว. 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันประกาศเปิดเรียนวันแรก 
        เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจการปฎิบัติงาน โดยบูรณาการตามมาตรการป้องกันโควิด-19  เฝ้าระวัง  ดูแลช่วยเหลือ  ให้คำแนะนำในการปกป้องตนเองและคนรอบตัว โดยการหาข้อมูลและปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
        เน้นย้ำให้ยึด 6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
    1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา
    2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
    3. จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
    4. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร
    5. ทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ
    6. ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรม

อำเภอนครชัยศรี

โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย)
ขอบคุณที่มาข้อมูล: อัลบั้มของโรงเรียนวัดไทร รวมภาพกิจกรรม > คลิก

        วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) ขอขอบคุณท่าน ศน. บุญสุพร เพ็งทา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมติดตามการเปิดการเรียนการสอน ของคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดไทรฯ พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการของโรงเรียน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nitheswanpeidreiyn/2021-02-04_9-15-29.jpg

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว (พุทธวิถีประสิทธิ์)
ขอบคุณที่มาข้อมูล: ทิพวรรณ ทิพวรรณ > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nitheswanpeidreiyn/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5.jpg

โรงเรียนวัดละมุด
ขอบคุณที่มาข้อมูล: โรงเรียนวัดละมุด คลิก

โรงเรียนวัดไทยาวาส-นิลดำพิทยานุสรณ์
ขอบคุณที่มาข้อมูล: โรงเรียนวัดไทยาวาส-นิลดำพิทยานุสรณ์ > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nitheswanpeidreiyn/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA.jpg

โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม
ขอบคุณที่มาข้อมูล: โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nitheswanpeidreiyn/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.jpg

อำเภอสามพราน

กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา
ขอบคุณที่มาข้อมูล: ศน.พิจารณ์ ดิษฐประชา > คลิก

โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ (นครแสงโสภานุคราะห์)
ขอบคุณที่มาข้อมูล: โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nitheswanpeidreiyn/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD.jpg

โรงเรียนบ้านบางประแดง (เลาหดิลกราษฏร์)
ขอบคุณที่มาข้อมูล: โรงเรียนบ้านบางประแดง > คลิก 

โรงเรียนวัดบางช้างใต้
 ขอบคุณที่มาข้อมูล: Somboon Wiriya > คลิก 

โรงเรียนบ้านหัวอ่าว
ขอบคุณที่มาข้อมูล: โรงเรียนบ้านหัวอ่าว > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nitheswanpeidreiyn/2021-02-03_12-40-49.jpg

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม นครราษฏร์ประสิทธิ์
ขอบคุณที่มาข้อมูล: Sonchai Rasmeecheam > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nitheswanpeidreiyn/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1.jpg

โรงเรียนวัสรรเพชญ
ขอบคุณที่มาข้อมูล: โรงเรียนวัสรรเพชญ-ทวีวิทยาคม > คลิก 
https://www.facebook.com/watsanphet/posts/3828792700544409


อำเภอบางเลน

ขอบคุณที่มาข้อมูล: ศน.สุรีพร พันยุโดด > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3.jpg

โรงเรียนวัดบางหลวง
ขอบคุณที่มาข้อมูล: อัลบั้มนิเทศการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา โรงเรียนวัดบางหลวง > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nitheswanpeidreiyn/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87.jpg

โรงเรียนวัดบางภาษี บุญเรือนบูรณะ
ขอบคุณที่มาข้อมูล: โรงเรียนวัดบางภาษี บุญเรือนบูรณะ > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nitheswanpeidreiyn/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5.jpg

โรงเรียนบ้านไผ่หลวง
ขอบคุณที่มาข้อมูล: โรงเรียนบ้านไผ่หลวง > คลิก

โรงเรียนวัดศิลามูล
ขอบคุณที่มาข้อมูล: ชำนาญ สังข์ทอง > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nitheswanpeidreiyn/2021-02-03_13-39-37.jpg

โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
ขอบคุณที่มาข้อมูล: โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nitheswanpeidreiyn/2021-02-03_18-58-26.jpg

อำเภอพุทธมณฑล

โรงเรียนบ้านคลองโยง > คลิก 
โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์คลิก
โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ "ตั้งตรงจิตร17" คลิก 
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม (ดี ราษฎร์รังสฤษดิ์) 
โรงเรียนวัดสาลวัน คลิก  
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล คลิก 
โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ คลิก  
โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) คลิก 

ขอบคุณที่มาข้อมูล: เว็บเพ็จ ศน.เกริน ช้อยเครือ > คลิก 

    - เอกสาร การนิเทศ ติดตามความพร้อมในการการเปิดเรียน(1 กุมภาพันธ์ 2564) ของโรงเรียนกลุ่มพุทธมณฑล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nitheswanpeidreiyn/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%991%E0%B8%81%E0%B8%9E64-%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nitheswanpeidreiyn/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C1%E0%B8%81%E0%B8%9E64-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.jpg


PLCที่บางไผ่นารถ

โพสต์28 ม.ค. 2564 19:52โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2564 00:44 ]


วันที่ 28 มกราคม 2564

        คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ประกอบด้วย ศน.สุรีพร พันยุโดด (ศน.ประสานงานประจำโรงเรียนวัดบางไผ่นารถ) ศน.บุญสุพร เพ็งทา (ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) และ ศน.เกริน ช้อยเครือ (หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว21/2560 และการจัดกิจกรรม PLC ณ โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ อ.บางเลน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/plcthibangphinarth/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%961.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/plcthibangphinarth/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%962.jpg

ประชุม ศน.

โพสต์22 ม.ค. 2564 00:43โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2564 20:25 ]


วันที่ 27 มกราคม 2564 

        ร่วมชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. นโยบายสู่การปฏิบัติการเรียนการสอนในภาวะวิกฤตโควิด-19 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumsn-2/27%E0%B8%A1%E0%B8%8464.jpg

วันที่ 22 มกราคม 2564

        การประชุมคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประะเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุม  PLC 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-10/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A122%E0%B8%A1%E0%B8%8464.jpg

วันที่ 6 มกราคม 2564

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumsn-2/6%E0%B8%A1%E0%B8%8464.jpg


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumsn-2/25%E0%B8%9E%E0%B8%A263.jpg

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumsn-2/11%E0%B8%9E%E0%B8%A263.jpg

วันที่ 21 ตุลาคม 2563

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumsn-2/21%E0%B8%95%E0%B8%8463.jpg


ประชุมทางไกล

โพสต์19 ม.ค. 2564 02:39โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2564 18:59 ]


วันที่ 18 มกราคม 2564 

        คณะศีกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล (video conference) แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ coding  ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/138577190_1122056671568019_5164051825867643075_o.jpg

เฝ้าระวัง

โพสต์5 ม.ค. 2564 23:06โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2564 17:35 โดย Webmaster Supervisory ]

รายงานผลการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก

วันที่ 6 มกราคม 2564 

        คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2  ร่วมรับชมรายการพุธเช้า
...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1/2564 ประจำวันพุธที่ 6 มกราคม 2564  และแนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์ covid -19 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/134449670_1114301035676916_760749362185764191_o.jpgวันที่ 6 มกราคม 2564 

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
ครั้งที่ 1/2564วันที่ 5 มกราคม 2564

        คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมรับชม การประชุมทางไกลด้วยระบบ Video confereance เรื่อง แนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์ covid -19  

ประชุมทางไกล เรื่อง แนวทางการบริหารสถานศึกษา
ภายใต้สถานการณ์ covid -19


คัดเลือก

โพสต์30 ธ.ค. 2563 19:09โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 30 ธ.ค. 2563 19:17 ]


วันที่ 30 ธันวาคม 2563

        คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2  ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
        คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 506/2563 ลว. 25 ธ.ค.63 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/khadleuxk/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%992.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/khadleuxk/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%991.jpg

MOU Starfish

โพสต์14 ธ.ค. 2563 22:24โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2564 18:54 โดย เกริน ช้อยเครือ ]


วันที่ 15 ธันวาคม 2563

        การประชุม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ ระหว่างมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2  และ ระหว่างมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ รุ่นที่ 2 ปี 2563 (TSQP2) จำนวน 9 โรงเรียน ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mou/mou1.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mou/mou63.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mou/%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg?attredirects=0

    
    มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กไทยทุกคนผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบพื้นที่สร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นโครงการที่พัฒนาด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Active Learning (AL), Problem – Based Learning (PBL), Professional Learning Community (PLC)
        มีการดำเนินงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย จัดให้มีทีมโค้ชภายนอกโรงเรียน ทำหน้าที่เป็นทั้งโค้ชและพี่เลี้ยง ในการสนับสนุนส่งเสริม ให้คำปรึกษาแนะนำเทคนิคกระบวนการสอน มีกิจกรรมในโครงการ ได้แก่ Leadership workshop Teacher Boot Camp / PLC ออนไลน์ / เข้าร่วมรับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิและแบ่งปันประสบการณ์ผ่าน PLC Happy Hour Live / สร้างโค้ชภายในโรงเรียนเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือในด้านการให้คำปรึกษา
        ซึ่งในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการลงนามระหว่างมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิช คันทรีโฮม กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 และ มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิช คันทรีโฮม กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 จำนวน 9 โรงเรียน ประกอบไปด้วย โรงเรียนวัดนิลเพชร โรงเรียนวัดบัวหวั่น โรงเรียนวัดศิลามูล โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว โรงเรียนวัดทรงคะนอง โรงเรียนวัดเชิงเลน และโรงเรียนคลองบางกระทึก

- รายชื่อผู้ลงนาม (MOU) ของมูลนิธิสตาร์ฟิช คันทรีโฮม
    1. ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิสตาร์ฟิช คันทรีโฮม
    2. น.ส.โยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิสตาร์ฟิช คันทรีโฮม
    3. อาจารย์ธิติ ธีรเธียร
    4. น.ส.ณินัญกานต์ น้อยสำแดง
    5. นายศรศักดิ์ หลาบนอก
    6. น.ส.อารยา สุวรรณอาศน์
- รายชื่อผู้ลงนามความร่วมมือของ สพป.นครปฐม เขต 2
    1. นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
    2. นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
    3. นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (พยาน)
    4. นางสาวเกริน ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ (พยาน)
- รายชื่อผู้เข้าร่วมลงนามและเป็นพยาน > คลิก
- เอกสารลงนาม บันทึกข้อตกลง > คลิก
- ไฟล์เสียงการถาม-ตอบ > คลิก 
- อัลบั้มภาพ > คลิก
- ข่าวจากนครปฐมนิวส์ > คลิก
- ข่าวจากสยามรัฐ > คลิก 
- ข่าวจาก THAILANDNEWS  > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mou/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-MOU.jpg


1-10 of 366