ข่าว กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

อบรมครูผู้ช่วย

โพสต์13 มิ.ย. 2562 23:08โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2562 01:43 ]


วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2562

        คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ระหว่าง วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2562  ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/62460295_696890734098945_1737080509046980608_n.jpg

กลุ่มเป้าหมาย : 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

กิจกรรม หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : 
    - พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ "เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูในยุคปัจจุบัน" (นายสมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2) 
    - ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม
    - อภิปรายการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 และชุมชนวิชาชีพเพื่อการพัฒนา 
(ศน.สุภัค แฝงเพ็ชร, ศน.บุญสุพร เพ็งทา, ศน.เมธี อ้นทอง)
    - อภิปรายการปฏิบัติงานด้านวิชาการและการพัฒนาผู้เรียน 
(ศน.เกริน ช้อยเครือ, ศน.ธัญญาพร ดาวัลย์, ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ)
    - ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
(นางสาวเกษร อุบล ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
    - ระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย 
(นายทวีพล แพเรือง)   , 
    - การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนในฐานะข้าราชการครูที่ดีและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
(นายธเนศ ปานอุทัย, นายสมชาย เขม้นงาน, นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์)
    - อภิปราย ครูผู้ช่วยในความคาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาและถ่ายทอดประสบการณ์ความเป็นครู 
(นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนู, นายสญชัย รัศมีแจ่ม, 
ศน.พรสวรรค์ ตันมงคลกาญน)
    - ทำแบบทดสอบหลังการอบรม
    - สรุป ประเมินผล ตอบข้อซักถาม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/khruphuchwy/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A262.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/khruphuchwy/64716623_2416260325105790_730802777202098176_n.jpg

ขอขอบคุณ ข้อมูลและภาพถ่าย :
 ศน.เกริน ช้อยเครือ

สื่อประกอบการบรรยาย : 
    - การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (PDF) > คลิก

สมรรถนะ
PLC การนิเทศ

โพสต์30 พ.ค. 2562 02:29โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2562 04:06 ]


วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 

        กลุ่มนิเทศ สพป.นฐ.2 ดำเนินการ PLC ในเรื่อง หลักสูตรต้านทุจริต / การนิเทศการศึกษา 1/2562 / การติดตามการบริหารโครงการ  ณ ห้องประชุม PLC

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/plckarnithes/29%E0%B8%9E%E0%B8%8462.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/plckarnithes/61903548_1287499551399520_4786612949697429504_n.jpg

สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

โพสต์25 พ.ค. 2562 03:55โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2562 02:37 ]


25 พฤษภาคม 2562
 
        คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมเข้ารับการอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๒/๖๑ "รุ่น เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"  มีบุคลากรสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วม จำนวน 310 คน เข้ารับการอบรมฯ ณ หอประชุม อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/sthaban/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99.jpg

        การอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการทบทวนเสริมสร้างและเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ให้มีความ เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันชาติ และประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ เพื่อต้องการปลุกจิตสำนึกของความเป็นไทย ให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักรู้ถึงความเป็นชาติไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และรู้สำนึกในการที่จะปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้อยู่ในจิตสำนึก รวมทั้งยังเพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นแก่หมู่คณะ 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/sthaban/60891456_2583257375018688_5189510830869184512_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/sthaban/60852928_2763813730360473_4659938361090244608_n.jpg

        โดยการจัดกิจกรรม  มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อต้องการให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม ได้นำเอาองค์ความรู้และแนวคิดที่ได้รับ ไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ แต่ละหมู่บ้าน ชุมชนต่าง ๆ  ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างทั่วถึง และรู้ในการที่จะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/sthaban/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B21.jpg

ขอบคุณอัลบั้มภาพ 
จากงานประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต 1 > คลิก

นิเทศ1/62

โพสต์18 พ.ค. 2562 10:29โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2562 21:37 ]

การนิเทศ ภาค 1/2562 ระหว่างวันที่ 21 - 31 พฤษภาคม 2562
เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 117/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการนิเทศ ติดตาม
เตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
(ลงวันที่ 16 พ.ค. 62) > คลิก
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

        ดร.สมหมาย เทียนสมใจ และ ศน. ณฐรัช อะตะกุมมา ได้นิเทศและร่วมการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมโรงเรียนในกลุ่มเพชรบัวงาม (โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ โรงเรียนวัดเกษตราราม โรงเรียนวัดนิลเพชร โรงเรียนวัดบอนใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี )
https://www.facebook.com/NUT9135/posts/2273275886069336

https://www.facebook.com/NUT9135/posts/2273259972737594
ว่าที่ร้อยตรีณฐรัช อะตะกุมมา > คลิก


วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

        ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย 
ศน.พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน ได้ออกตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน โรงเรียนวัดสำโรง และ โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อประเมินความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/2019-05-19_6-33-38.jpg?attredirects=0

ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ และนางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง
โรงเรียนวัดไทยาวาส
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA.jpg?attredirects=0

ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ และนางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง
โรงเรียนวัดงิ้วราย 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2.jpg

ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ และนางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง
โรงเรียนวัดกลางครูเวียง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87.jpg?attredirects=0


วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ศน.เกริน ช้อยเครือ ร่วมกับ นางสาวเกษร อุบล
โรงเรียนบ้านนราภิรมย์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2.jpg?attredirects=0

ศน.เกริน ช้อยเครือ ร่วมกับ นางสาวเกษร อุบล
โรงเรียนวัดนราภิรมย์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2.jpg?attredirects=0

ศน.เกริน ช้อยเครือ ร่วมกับ นางสาวเกษร อุบล
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (บางเลน)
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87.jpg?attredirects=0

ศน.เกริน ช้อยเครือ ร่วมกับ นางสาวเกษร อุบล
โรงเรียนบ้านคลองโยง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%87.jpg

ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ร่วมกับ นางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง
โรงเรียนวัดกกตาล
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5.jpg

ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ร่วมกับ นางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง
โรงเรียนวัดสัมปทวน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99.jpg

ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ร่วมกับ นางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง
โรงเรียนวัดประชานาถ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96.jpg


วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ศน.เมธี อ้นทอง ร่วมกับ นางสาวสายพิณ กรรณสูต 
โรงเรียนวัดทุ่งน้อย โรงเรียนบ้านห้วยกรด โรงเรียนวัดโคกเขมา และโรงเรียนวัดท้องไทร
https://www.facebook.com/metee.onthong/posts/2466226100089294

ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ร่วมกับ นางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 

ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ร่วมกับ นางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง
โรงเรียนวัดตุ๊กตา
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81.jpg

ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ร่วมกับ นางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(นครชัยศรี)


วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2562

ศน.พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
โรงเรียนวัดวังน้ำขาว โรงเรียนวัดปรีดาราม โรงเรียนบ้านคลองจินดา โรงเรียน บ้านคลองใหม่ และโรงเรียนบ้านดอนทอง


วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ศน.เมธี อ้นทอง ร่วมกับ นางสาวสายพิณ กรรณสูต
กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว ได้แก่ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ โรงเรียนวัดละมุด โรงเรียนบ้านลานแหลม
https://www.facebook.com/metee.onthong/posts/2468190413226196

ศน.สายใจ ฉิมโฉม ร่วมกับ นางสาววีรวรรณ เจริญสุข
โรงเรียนวัดลำพญา  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001333058907


วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ศน.เกริน ช้อยเครือ ร่วมกับ นางสาวเกษร อุบล
โรงเรียนวัดสาละวัน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99.jpg


โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/nithes162/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A12.jpg

โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/nithes162/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AF.jpg

โรงเรียนมะเกลือ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/nithes162/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD.jpg

ศน.สายใจ ฉิมโฉม ร่วมกับ นางสาววีรวรรณ เจริญสุข
โรงเรียนวัดบางภาษี
https://www.facebook.com/puwee.wan/posts/2419088451652600

ศน.สายใจ ฉิมโฉม ร่วมกับ นางสาววีรวรรณ เจริญสุข
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
https://www.facebook.com/puwee.wan/posts/2419075901653855

ศน.ธัญญาพร ดาวัลย์ ร่วมกับ นางรัชนี เมตตา
โรงเรียนวัดบางปลา
https://www.facebook.com/ternakhon/media_set?set=a.2165113786938824&type=3

ศน.บุญสุพร เพ็งทา
โรงเรียนคลองทางหลวง
https://www.facebook.com/klongtangloung/posts/2395989847321447


วันที่ 27 พ.ค. 2562

ศน.สายใจ ฉิมโฉม ร่วมกับ นางสาววีรวรรณ เจริญสุข
โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
https://www.facebook.com/puwee.wan/posts/2421859801375465

ศน.สายใจ ฉิมโฉม ร่วมกับ นางสาววีรวรรณ เจริญสุข
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4
https://www.facebook.com/puwee.wan/posts/2421849451376500https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/61551975_2592825214061904_5830684259148365824_n.jpgกลุ่มนิเทศฯ ประชุม PLC เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โพสต์15 พ.ค. 2562 04:03โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2562 04:26 ]

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/klumnithesprachumplcteriymkhwamphrxmkxnpeidphakhreiyn/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1PLC%20-%20Copy.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/klumnithesprachumplcteriymkhwamphrxmkxnpeidphakhreiyn/PLC%2062.jpg

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กลุ่มนิเทศฯ สพป.นฐ 2 ได้ประชุม PLC เรื่อง 1. นโยบายการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 5B 4 เต็ม และการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย ฯลฯ

อบรมทางไกลสะเต็มศึกษา(ประถมฯ)

โพสต์11 พ.ค. 2562 22:55โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต ]

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

        สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปี 2562 ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ช่อง 15 เพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมทีมวิชาการ สสวท. ให้การอบรมความรู้และฝึกทักษะปฏิบัติครูยังโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมของแต่ละสังกัด 627 ศูนย์ทั่วประเทศ

24 - 26 พฤษภาคม 2562
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/satemsuksa/stem24-2.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/satemsuksa/STEM-Online%20140262.jpg

25 - 27 เมษายน 2562
        การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562  ณ ศูนย์ STEM โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล  โดยออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 2 ช่อง ได้แก่ DLTV และ IPST Thailand Youtube ไปยังศูนย์การอบรมครูแต่ละสังกัดทั่วประเทศ 
หลักสูตร : ประถมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี โรงเรียนในสังกัด สพป.นครแฐม เขต 2 จำนวน 60 คน 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/satemsuksa/58994429_10205826942908215_4093989554128683008_n.jpg

อัลบั้มภาพของ Nadlada Pooprasert > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/satem/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A11.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/satemsuksa/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A12.jpg


9 - 11 พฤษภาคม 2562 
        การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2562 สพป.นครปฐมเขต 2 ณ ศูนย์ STEM โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล (ศูนย์อบรม สพฐ.147) 

https://www.facebook.com/nadlada.pooprasert/posts/10205874765463749

ขอบคุณแหล่งภาพจากโพสท์ของ Nadlada Pooprasert > คลิก

การอบรมครูบูรณาการสะเต็ม "ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว"
มัธยมศึกษาตอนต้น

9 พฤษภาคม 2562 
    (ภาคเช้า) > คลิก  |  (ภาคบ่าย) > คลิก 
10 พฤษภาคม 2562 
    (ภาคเช้า) > คลิก  |  (ภาคบ่าย) > คลิก 
11 พฤษภาคม 2562 
    (ภาคเช้า) > คลิก  |  (ภาคบ่าย) > คลิก การอบรมครูบูรณาการสะเต็ม (หนูหนูกับ Zoo) ประถมศึกษาตอนต้น

24 - 26 พฤษภาคม 2562
 ณ ศูนย์ STEM โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
(ศูนย์อบรม สพฐ.147) สพป.นครปฐมเขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/satemsuksa/stem24.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/satemsuksa/stem24-2.jpg

การอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
ตัวอย่างกิจกรรม หนูหนูกับ zoo ใหม่

อบรมครูบูรณาการสะเต็ม ประถมศึกษาตอนต้น
"หนูหนูกับ ZOO ใหม่"

24 พฤษภาคม 2562 (ภาคเช้า) > คลิก
24 พฤษภาคม 2562 (ภาคบ่าย) > คลิก

25 พฤษภาคม 2562 (ภาคเช้า) > คลิก
25 พฤษภาคม 2562 (ภาคบ่าย) > คลิก

26 พฤษภาคม 2562 (ภาคเช้า) > คลิก
26 พฤษภาคม 2562 (ภาคบ่าย) > คลิกอบรมครูพี่เลี้ยง ประถมศึกษาตอนต้น
"หนูหนูกับ ZOO ใหม่"

28 มีนาคม 2562 (ภาคเช้า) > คลิก 
28 มีนาคม 2562 (ภาคบ่าย) > คลิก 

29 มีนาคม 2562 (ภาคเช้า) คลิก 
29 มีนาคม 2562 (ภาคบ่าย) > คลิก 

30 มีนาคม 2562 (ภาคเช้า) คลิก 
30 มีนาคม 2562 (ภาคบ่าย) > คลิก ข้อมูลเพิ่มเติม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/satemsuksa/6204051-2-1.jpg

- คู่มือครูพี่เลี้ยง 2562 > คลิก


- คู่มือการใช้งาน Web Conference Scopia Desktop > คลิก
- เอกสารแนะนำหลักสูตรการอบรมครูทางไกล (สะเต็มศึกษา) ประจำปี 2562 > คลิก 
- คู่มือเครือข่ายสะเต็มศึกษา > คลิก
- สื่อการสอนคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GeoGebra > คลิก
- รายงานการประเมินโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ปี พ.ศ. 2561 > คลิก 
กิจกรรมสะเต็มศึกษา พร้อมคู่มือประกอบการสอน ชั้น ป.1-3 > คลิก
- กิจกรรมสะเต็มศึกษา พร้อมคู่มือประกอบการสอน ชั้น ป.4-6 คลิก
- เอกสารด้านสะเต็มศึกษา 
    "ความรู้เบืองต้นสะเต็มศึกษา" คลิก 

    "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1" > คลิก 
    "คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1" คลิก 

    "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2" คลิก 
    "คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2" คลิก 

    "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 3" คลิก 
    "คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 3" คลิก 

    "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 4" คลิก 
    "คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 4" คลิก  

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล ปีงบประมาณ 2561 > คลิก
กิจกรรมสะเต็มศึกษา พร้อมคู่มือประกอบการสอน ชั้น ป.4-6 > คลิก 
เว็บไซต์สะเต็มศึกษา สสวท. > คลิก
@ แหล่งเรียนรู้ > คลิก 
@ เว็บเพ็จ STEM Ed., ของกลุ่มนิเทศฯ > คลิก
@ เฟสบุ๊ก STEM Ed Thailand.org > คลิกหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

โพสต์9 พ.ค. 2562 20:23โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2562 16:51 ]


10 พฤษภาคม 2562

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล นครปฐม
        ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูวิชาการ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของทุกโรงเรียน จำนวน 120 โรงเรียน

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=633367900436901&id=100012910892306

ขอบคุณแหล่งภาพ
ศน.เกริน ช้อยเครือ > คลิก
ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ > คลิกข้อมูลเพิ่มเติม

 การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน (5 เมษายน 2562) > คลิก
 แนวทางการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ    ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 > คลิก
 คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti – Corruption Education) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 > คลิก
 แผนการจัดประสบการณ์ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” ระดับปฐมวัย ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 > คลิก 
 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา > คลิก 
 รวมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา อนุบาล – ม.6
บทสรุปชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”
แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำรวจ
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

ถวายพระพรชัยมงคล

โพสต์6 พ.ค. 2562 05:56โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2562 06:34 ]


วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562

        คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษ พุทธศักราช 2562  ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม 

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1268350069981135?__tn__=-R
ขอบคุณแหล่งข้อมูล :  Natharach Ata

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1268350069981135?__tn__=-R
ขอบคุณแหล่งข้อมูล : บุญสุพร เพ็งทา

สืบสานสงกรานต์'62

โพสต์3 พ.ค. 2562 19:35โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 3 พ.ค. 2562 19:36 ]

รดน้ำ ดำหัว ขอพร วัฒนธรรมองค์กรของเรา
เคารพนพนอบ อ่อนน้อมถ่อมตน

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A762-1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/subsan/%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A762-2.jpg


https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1254312091384933?__tn__=-R

ผู้บริหาร และผู้เกษียณอายุราชการ สพป.นครปฐม เขต 2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/subsan/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%991.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/subsan/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%992.jpg


กิจกรรมสืบสานวันสงกรานต์
สพป.นครปฐม เขต 2
    - ประกาศสงกรานต์ จุลศักราช 1381 พุทธศักราช 2562
ปีกุน เอกศก จันทรคติเป็น ปกติมาส ปกติวาร สุริยคติเป็น ปกติสุรทิน
    - วันมหาสงกรานต์ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน เวลา 15 นาฬิกา 14 นาที 24 วินาที
    - จันทรคติตรงกับ วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีกุน
    - นางสงกรานต์นามว่า นางทุงสะเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้วปัทมราช(ทับทิม) ภักษาหารอุทุมพร(ผลมะเดื่อ) หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงสังข์ เสด็จนั่ง มาเหนือหลังครุฑ เป็นพาหนะ (สำหรับความเชื่อทางล้านนานั้น วันอาทิตย์ ชื่อ นางแพงศรี)
    - เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ พฤหัสบดี เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 500 ห่า ตกในเขาจักรวาล 200 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 150 ห่า ตกในมหาสมุทร 100 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่า
    - เกณฑ์ธาราธิคุณ ชื่อ ปฐวี(ธาตุดิน) น้ำอุดมสมบูรณ์ดี 
    - เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีกุน นาคราชให้น้ำ 5 ตัว ทำนายว่า ฝนต้นปีงาม กลางปีน้อย แต่ปลายปีมากแล ฯ
    - เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในไร่นา จะเกิดกิมิชาติ คือ มีด้วงแมลงรบกวน ข้าวกล้า จะได้ผล 1 ส่วน เสีย 5 ส่วน
บ้านเมืองจะเกิดยุทธสงคราม จะฆ่าฟันกัน จะนิราชจากกัน จะฉิบหายเป็นอันมากแล ฯตรวจสอบทบทวนมาตรฐานสำนักงาน

โพสต์11 เม.ย. 2562 22:14โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2562 18:55 ]

9 เมษายน 2562

        การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สะท้อนผลการตรวจสอบทบทวนมาตรฐานสำนักงาน ณ ห้องประชุมชลนที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/matrthan/%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3.jpg

ประเด็นเนื้อหาสาระ วิทยากร : 

- การขับเคลื่อนมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา (ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์)
- อภิปรายการสะท้อนผลการตรวจสอบมาตรฐานสำนักงาน 
    ด้านบริหารวิชาการ 
        (ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์)
    ด้านบริหารงานทั่วไป 
        (เกษมสันต์ มีจันทร์ + ธเนศ ปานอุทัย)
    ด้านการบริหารงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ 
        (เกชา เหลืองสุดใจชื้น)
    ด้านบริหารงานบุคคล 
        (ชูพงษ์ กำลังงาม + ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู)
- ซักถามสะท้อนผลการตรวจสอบทบทวนมาตรฐานสำนักงาน 
        (บุญสุพร เพ็งทา)
- ปฏิบัติการกลุ่มการขับเคลื่อนมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่ความยั่งยืน 
        (ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ + ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม)
- สรุปการสะท้อนผลการตรวจสอบมาตรฐานสำนักงาน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/matrthan/57024063_322888261760633_5611005551065432064_n.jpg

อ้างอิง เชื่อมโยงประสบการณ์เดิม :

    - เอกสารคำชี้แจง > คลิก
    - เกณฑ์ประเมินผู้บริหารองค์กร > คลิก
    - เกณฑ์ประเมินมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยฯ  คลิก
    - มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยฯ > คลิก
    เอกสารรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี พ.ศ.2561 > คลิก

    การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาในปี พ.ศ.2562 ประกอบไปด้วย
    3.1 ความต่อเนื่องในการใช้สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน และการสร้างขวัญกำลังใจ
    3.2 ความต่อเนื่องของคุณภาพโรงเรียน เช่น กำหนดยุทธศาสตร์และการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
    3.3 การเสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ของศึกษานิเทศก์อย่างต่อเนื่อง ที่สอดคล้องกับนโยบาย
    3.4 การกำกับ ติดตาม ประเมินผลทั้งทางด้านงานวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารการเงินและสินทรัพย์ บริหารงานทั่วไป พร้อมทั้งการส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานที่มีศักยภาพในการให้บริการแก่โรงเรียนบนฐานขององค์ความรู้และจิตบริการ
    3.5 การดำเนินการบูรณาการนโยบาย คงรักษาจุดเด่นพัฒนาจุดด้อย ต่อยอดประสบการณ์การพัฒนาที่ต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน
    3.6 การดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการปรับปรุงและพัฒนาผ่านการใช้ชุมชนวิชาชีพทั้งของโรงเรียนและของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดี 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓ การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหารงานด้านวิชาการ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การบริหารงานด้านงบประมาณ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓ การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔ การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒ สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
    ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ1-10 of 298