ข่าว กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ


เรียนแอดมินทุกท่าน

        เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร กรณีที่เป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมที่จัดขึ้น ตามหัวข้อเหล่านี้
        วันที่ (เดือน ปี)
        วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย :
        กลุ่มเป้าหมาย :
        หลักสูตร เนื้อหา-สาระ / วิทยากร :
        กิจกรรม :
        ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ :
        ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย :


พัฒนาศักยภาพครู coding

โพสต์18 ส.ค. 2562 18:26โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2562 22:40 ]
วันที่ 18 สิงหาคม 2562 

        กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ โรงแรมเวลจังหวัดนครปฐม


https://www.facebook.com/worawitIM/posts/10214391211441406


10 เครื่องมือที่เล่นแล้วได้ทักษะการ Coding PLC ทบทวนมาตรฐาน

โพสต์17 ส.ค. 2562 07:42โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์


https://www.facebook.com/nadlada.pooprasert/posts/10206213316647317


Boot Camp'62

โพสต์15 ส.ค. 2562 18:00โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2562 04:52 ]

วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2562

        การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนากรอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) ณ แบบบ้านบ้าน - Feel Like Home รีสอร์ท ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม


https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/2297857270268142

หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : 
- กรอบแนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาระงานการพัฒนา (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) 
- อภิปรายความต้องการการพัฒนากิจกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในมุมมองของสังคม (ดร.สันทนา พูลพัฒน์, นางวิวรรณ ไตรวุฒิ) 
    # แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ Simulation (สถานการณ์จำลองเสมือนจริง)
    # การเขียนสคริปต์สถานการณ์จำลอง / การวางแผนงานนำเข้าสู่สถานการณ์จำลอง
    # การปฏิบัติ simulation 3 กลุ่ม
- เสนอแนะเติมเต็มจากผลการปฏิบัติกิจกรรม 
- ปฏิบัติการนำประสบการณ์จากสถานการณ์จำลองสู่สถานการณ์จริงโดยสมาชิกทุกคน
- สะท้อนผลการดำเนินงาน จัดสถานการณ์จริงจากกิจกรรมของบทเรียน (การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน)
- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ 3 กลุ่ม (ป.1-3 / ป.4-ป.6 / ม.1-ม.3) 
- ออกข้อสอบประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการจัดกิจกรรมเรียนการสอนแบบ Boot Camp และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อเสนอแนะ (ดร.มณกาญจน์ ทองใย, ศน.เกริน ช้อยเครือ) 
- นำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
(ดร.มณกาญจน์ ทองใย, ศน.สายใจ ฉิมมณี) 

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1346473328835475?__tn__=-R

กิจกรรม และใบงาน : 
    แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ Simulation
        1.สมาชิกกลุ่มเลือกประธาน/ประธานเลือกเลขานุการ/ตั้งชื่อกลุ่ม
        2.ระดมสมอง "เขียน Script (ต้นฉบับ) วางแผนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ" (ใช้เวลา 60 นาที)
        3.นำเสนอผลงานกลุ่ม ๆ ละ 15 นาที เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม รูปแบบหลากหลาย 
     - บทบาทสมมติ (Role-Playing)
     - สถานการณ์จำลอง (Simulation)
     - ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
     - ฯลฯ
4.จัดนิทรรศการผลงานกลุ่ม (40นาที)

การวัดและประเมินผล :
    - ภาพและคลิปกิจกรรม 
    - ชิ้นงาน (ชาร์ท แผนภูมิ แผนผัง-แผนที่ความคิด) > คลิก 
    - ข้อสอบ 
    - บันทึกการสะท้อนผลกิจกรรม 
    - ผลการประเมินความพึงพอใจจากการสัมภาษณ์และสะท้อนกิจกรรม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/bootcamp62/IMG_20190816_142406.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/bootcamp62/IMG_20190816_142610.jpg


กิจกรรมการอบรม :
ขอบคุณคลิป : ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์สื่อประกอบการประชุม : 

เส้นทางการพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยความร่วมมือของศูนย์ PEER กับเขตพื้นที่การศึกษา สู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Boot Camp
สื่อประกอบกิจกรรมย่อย : 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน
(Phenomenon-Based Learning)

กิจกรรมมุทิตาจิต Mental retire With love and faith
เพิ่มเติม 

# อัลบั้มภาพกิจกรรม > คลิก
# อัลบั้มภาพกิจกรรมมุทิตาจิต > คลิก
# คลิปกิจกรรมมุทิตาจิต > คลิก
# คลิป ประมวลปรากฏการณ์ การดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากรอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 ณ แบบบ้านบ้าน - Feel Like Home รีสอร์ท ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม > คลิก
รับการประเมิน ก.ต.ป.น.ต้นแบบ

โพสต์15 ส.ค. 2562 09:05โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต ]


15 สิงหาคม 2562

สพป.นครปฐม เขต 2 รับการประเมินเชิงประจักษ์ โดยคณะกรรมการจาก สพฐ. จำนวน 4 ท่าน ได้ประเมินผลการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา "ก.ต.ป.น. ต้นแบบ" ของเขตพื้นที่ ระดับยอดเยี่ยม (รอบสอง) ระดับประเทศ ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต 2


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8S__30285837.jpg


ก.ต.ป.น. ต้นแบบ สพป.นครปฐม เขต 2


สพป.ลำปาง เขต 1 > คลิก
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 > คลิก
สพม. เขต 21(หนองคาย-บึงกาฬ) > คลิก คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) > คลิก
เตรียมความพร้อม

โพสต์9 ส.ค. 2562 21:17โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2562 08:54 ]


วันที่ 13 สิงหาคม 2562 

        กลุ่มนิเทศ ติดตามวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป. นครปฐม เขต 2 ประชุมคณะทำงาน คณะวิทยากร คณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1342597879223020?__tn__=-R


วันที่ 9 สิงหาคม 2562 

        กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 ประชุมคณะทำงาน คณะวิทยากร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1339795316169943?__tn__=-R


ร่วมชมรายการ

โพสต์7 ส.ค. 2562 01:32โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2562 18:01 ]


7 สิงหาคม 2562

        คณะศึกษานิเทศก์ lสพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 31/2562 

หัวข้อประเด็นเด่น
▶ โครงการพระราชดำริ : โครงการประตู ระบายน้ำคลองลัดโพธิ์
▶ เรื่องเด่น ประเด็นสำคัญ
▶ โครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2562
▶ การเตรียมความพร้อมการทดสอบ PISA ปี 2021 
▶ การจัดประกวด Video Clip กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ
▶ อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวยยกชั้น โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 
จังหวัดสตูล

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/7%E0%B8%AA%E0%B8%8462.jpg


        การประชุมทางไกล "หารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก" โดย.ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ.คุณธรรมสี่ดาว

โพสต์6 ส.ค. 2562 18:33โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2562 00:15 ]

สพป.นครปฐม เขต 2
เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ระดับ 4 ดาว

        ประกาศสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว > คลิก 

        ในส่วนของ โรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 (เขตตรวจราชการที่ 4) มี 3 โรงเรียน (ตามหนังสือที่ ศธ 04008/ว1559 ลว.2 ก.ค.2562) ได้แก่ 
        โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนาลักษณ์วิทยา) 
        โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม 
        โรงเรียนวัดตุ๊กตา 

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/2281297575257445


https://www.facebook.com/sv.pijarn/posts/491167988316430

https://www.facebook.com/naphaphan108/posts/1486767538130431


สรุปบทเรียนการนิเทศ

โพสต์5 ส.ค. 2562 22:07โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2562 08:55 ]


วันที่ 4 - 5 กรกฏาคม 2562

        การประชุมปฎิบัติการ จัดทำรายงานผลการนิเทศ / ตัวชี้วัดความสำเร็จ และบทเรียนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก

โพสต์3 ส.ค. 2562 02:54โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2562 23:12 ]


วันที่ 3 สิงหาคม 2562

        กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.นฐ.2  ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ณ.ห้องบุนนาค โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม  
        ได้รับเกียรติจากท่านรองประชา  วุฒิวัฒนานุกูล  รองผอ.เขต สพป.นฐ.2 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จาก สมศ. 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/3singha62/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%991.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/3singha62/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%993.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/3singha62/195259.jpg

        ผลการดำเนินการอบรมครั้งนี้  ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความรู้ และเข้าใจ การประกันคุณภาพภายในแนวใหม่ตามกฏกระทรวง เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  สามารถเขียนรายงานการศึกษา(sar) ของสถานศึกษาได้ ตามเป้าหมายที่ สมศ. กำหนด.

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/3singha62/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%992.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/67475242_2319080254828198_8084488602790133760_o.jpg


PLC NT62

โพสต์23 ก.ค. 2562 07:10โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2562 20:34 ]


21 กรกฎาคม 2562

        ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ NT โดยครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ ร่วมกับศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2


รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 > คลิก24 กรกฎาคม 2562

        กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐมเขต 2 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1328748343941307?__tn__=-R1-10 of 318