ข่าว กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

สืบสานสงกรานต์'62

โพสต์11 เม.ย. 2562 22:14โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 16 เม.ย. 2562 21:25 ]

รดน้ำ ดำหัว ขอพร วัฒนธรรมองค์กรของเรา
เคารพนพนอบ อ่อนน้อมถ่อมตน

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/subsan/%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A762-1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/subsan/%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A762-2.jpg


https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1254312091384933?__tn__=-R

ผู้บริหาร และผู้เกษียณอายุราชการ สพป.นครปฐม เขต 2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/subsan/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%991.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/subsan/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%992.jpg


กิจกรรมสืบสานวันสงกรานต์
สพป.นครปฐม เขต 2ตรวจสอบทบทวนมาตรฐานสำนักงาน

โพสต์11 เม.ย. 2562 22:07โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 15 เม.ย. 2562 02:12 ]

9 เมษายน 2562

        การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สะท้อนผลการตรวจสอบทบทวนมาตรฐานสำนักงาน ณ ห้องประชุมชลนที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/matrthan/%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3.jpg

ประเด็นเนื้อหาสาระ วิทยากร : 

- การขับเคลื่อนมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา (ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์)
- อภิปรายการสะท้อนผลการตรวจสอบมาตรฐานสำนักงาน 
    ด้านบริหารวิชาการ 
        (ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์)
    ด้านบริหารงานทั่วไป 
        (เกษมสันต์ มีจันทร์ + ธเนศ ปานอุทัย)
    ด้านการบริหารงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ 
        (เกชา เหลืองสุดใจชื้น)
    ด้านบริหารงานบุคคล 
        (ชูพงษ์ กำลังงาม + ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู)
- ซักถามสะท้อนผลการตรวจสอบทบทวนมาตรฐานสำนักงาน 
        (บุญสุพร เพ็งทา)
- ปฏิบัติการกลุ่มการขับเคลื่อนมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่ความยั่งยืน 
        (ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ + ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม)
- สรุปการสะท้อนผลการตรวจสอบมาตรฐานสำนักงาน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/matrthan/57024063_322888261760633_5611005551065432064_n.jpg

อ้างอิง เชื่อมโยงประสบการณ์เดิม :
เอกสารรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี พ.ศ.2561 > คลิก

    การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาในปี พ.ศ.2562 ประกอบไปด้วย
    3.1 ความต่อเนื่องในการใช้สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน และการสร้างขวัญกำลังใจ
    3.2 ความต่อเนื่องของคุณภาพโรงเรียน เช่น กำหนดยุทธศาสตร์และการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
    3.3 การเสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ของศึกษานิเทศก์อย่างต่อเนื่อง ที่สอดคล้องกับนโยบาย
    3.4 การกำกับ ติดตาม ประเมินผลทั้งทางด้านงานวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารการเงินและสินทรัพย์ บริหารงานทั่วไป พร้อมทั้งการส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานที่มีศักยภาพในการให้บริการแก่โรงเรียนบนฐานขององค์ความรู้และจิตบริการ
    3.5 การดำเนินการบูรณาการนโยบาย คงรักษาจุดเด่นพัฒนาจุดด้อย ต่อยอดประสบการณ์การพัฒนาที่ต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน
    3.6 การดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการปรับปรุงและพัฒนาผ่านการใช้ชุมชนวิชาชีพทั้งของโรงเรียนและของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดี 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓ การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหารงานด้านวิชาการ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การบริหารงานด้านงบประมาณ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓ การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔ การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒ สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
    ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ

ประชุมทบทวนการวัดและประเมินผล (ปพ.1 ปพ.3 ปพ.5)

โพสต์27 มี.ค. 2562 19:45โดยสายใจ ฉิมมณี

วันที่ 27 มีนาคม 2562 กลุ่มนิเทศฯ สพป.นฐ.2 ได้จัดประชุมทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม ให้แก่ผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลของโรงเรียนสังกัด สพป.นฐ.2 เพื่อให้แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรและการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา (ปพ.5 และ ปพ.3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โปรแกรม School MIS และ ปพ.1

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%9B%E0%B8%9E%201.jpg

ประชุมเตรียมความพร้อม

โพสต์19 มี.ค. 2562 02:05โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์

ประชุมเตรียมความพร้อมปฏิบัติการทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
วันที่ 19 มีนาคม 62 

        กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.นฐ.2 ประชุม เตรียมความพร้อมปฏิบัติการทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ณ ห้องประชุม PLC สพป.นฐ.2 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/2019-03-19_15-41-40.jpg

ตารางการประชุมสัมมนาปฏิบัติการ 

ทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา 

วันที่ 27 มีนาคม 2562 

ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล จ.นครปฐม 

------------------------------

เวลา 08.00 น. – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
เวลา 09.00 น. – 09.30 น. พิธีเปิด โดย ผอ. สพป.นครปฐมเขต ๒
เวลา 09.30 น. – 10.00 น. ทิศทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดย ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
เวลา 10.00 น. – 12.00 น. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา (ปพ.5 และ ปพ.3)
โดย นางศิรินภา ยอดยิ่งยง และ นางวิชิตา ทิพเลิศ ดำเนินการอภิปรายโดย นางสาวธัญญาพร ดาวัลย์
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. – 16.00 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรายงานผลการเรียนผ่านโปรแกรม School MIS และ ปพ.1 โดยนางศิรินภา ยอดยิ่งยง และนางสาวจารุวรรณ ภู่ระหงษ์ และนางวิชิตา ทิพเลิศ  ดำเนินการอภิปรายโดย นางสาวเกริน ช้อยเครือ
เวลา 16.00 น. – 16.30 น. สรุป อภิปราย ให้ข้อเสนอแนะ

----------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ 
- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการเป็น 4 กลุ่ม
- ตารางกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การตรวจข้อสอบ NT'61

โพสต์7 มี.ค. 2562 01:07โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2562 18:11 ]

ปฏิบัติการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ
และ
แนวทางการตรวจให้คะแนน
ในการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สพป.นครปฐม เขต 2

วันที่ 8 มีนาคม 2562

        สพป.นครปฐม เขต 2 ดำเนินการจัดประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง ข้อสอบแบบเขียนตอบและการตรวจให้คะแนนในการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ศาลายา

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1226900710792738?__tn__=-R

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2274260036152941&type=1&l=cb43127ec0
ขอบคุณแหล่งภาพ : 
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

ขอบคุณแหล่งภาพ : Natharach Ata


วันที่ 7 มีนาคม 2562

        คณะศึกษานิเทศก์ ประชุมเตรียมความพร้อม (ภาคเช้า) เพื่อจัดการประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง ข้อสอบแบบเขียนตอบ และ แนวทางการตรวจให้คะแนนในการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องชุมชนวิชาชีพ สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/trwckhxsxb/nt61-1.jpg
ภาคบ่าย ประชุมคณะวิทยากรที่จะดำเนินการในวันที่ 8 มีนาคม 2562

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1226243730858436?__tn__=-R


การประเมินพัฒนาการปฐมวัย'61

โพสต์6 มี.ค. 2562 21:59โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 17 มี.ค. 2562 19:17 ]

การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรพุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2561 ของ สพป.นครปฐม เขต 2

วันที่ 5 - 8 มีนาคม 2562
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/phathnakar/%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A11.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/phathnakar/%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A13.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/phathnakar/%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A12.jpg

7 มีนาคม 2562
โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย)
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/phathnakar/2019-03-07_12-11-25%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3.jpg?attredirects=0

วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2562
โรงเรียนวัดสาลวัน

วันที่ 12 มีนาคม 2562
โรงเรียนวัดสรรเพชญ 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003148908459&sk=photos&collection_token=100003148908459%3A2305272732%3A69&set=a.2070395849742025&type=3


การเตรียมการ

วันที่ 1 มีนาคม 2562


        กลุ่มนิเทศฯ จัดประชุมชี้แจงครูปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง ที่ได้รับการสุ่มให้เป็นตัวแทนประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 ของ สพป.นครปฐม เขต 2  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างการประเมินพัฒนาการครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 12 โรงเรียน ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด ได้แก่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล โรงเรียนวัดสาลวัน  โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว  โรงเรียนวัดสรรเพชญ โรงเรียนบ้านบางเลน  โรงเรียนบ้านลานแหลม โรงเรียนวัดไทร  โรงเรียนวัดไร่ขิง โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม โรงเรียนตลาดเจริญสุข โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ โรงเรียนวัดบางหลวง

ประเด็นการประชุม
    1) การใช้เครื่องมือจากคู่มือเพื่อการประเมินพัฒนาการ  
    2) การจัดสรรงบประมาณ 
    3) การแต่งตั้งคำสั่งกรรมการประเมิน 
    4) แจกคู่มือการประเมินพัฒนาที่ สพฐ.ส่งมาให้  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/phathnakar/IMG_5748.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/phathnakar/IMG_5686.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/phathnakar/IMG_5755.jpg?attredirects=0


การสื่อสารชี้แจงก่อนหน้าการประเมิน

    - คลิปเรื่องการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
    - แนวทางการดำเนินงาน เอกสารและ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการ และปฏิทินปฏิบัติการ > คลิก
    - กลุ่มตัวอย่างและโครงสร้างเครื่องมือ ที่จบหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
    - กิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน > คลิก 
    - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ > คลิก 
    - กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ > คลิก 
    - กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ > คลิก 
    - กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการเล่นตามมุม > คลิก 
    - กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง > คลิก 
    - กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมเกมการศึกษา > คลิก 
    - การบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียน ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 
    - คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 45/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประจำปีการศึกษา 2561 > คลิก
    - หนังสือราชการแจ้งเรื่องการประเมินพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 > คลิก 
    เอกสารหมายเลข 3 คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
การสอบ NT'61

โพสต์25 ก.พ. 2562 19:43โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2562 00:06 ]

การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT)

6 มีนาคม 2562

        คณะศึกษานิเทศก์ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT) 


https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/2039834542737084

https://www.facebook.com/Watswangaromschool/posts/834935516848278?__tn__=-R

กลุ่มเพชรบัวงาม
https://www.facebook.com/NUT9135/posts/2166393306757595
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม > คลิก

สนามสอบโรงเรียนวัดสุวรรณาราม5 มีนาคม 2562
สพป.นครปฐม เขต 2 ส่งมอบข้อสอบ NT'61 ให้สถานศึกษา
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1224966710986138&type=1&l=c949ca318c

https://www.facebook.com/NUT9135/posts/2164855490244710
ขอบคุณ: โพสท์ของ Natharach Ata

26 กุมภาพันธ์ 2562

รับข้อสอบจากส่วนกลาง
https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1220165501466259?__tn__=-Rการประสานสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลเบื้องต้นไปล่วงหน้า

 เปิดเพจ ยกระดับ ขยับผลสัมฤทธิ์'61 > คลิก 
 เปิดเพจ กี่ยวกับ NT สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 แจ้งข้อมูล ประชาสัมพันธ์ในหน้าหลักของเว็บไซต์ Chaisri Nites
    - NT ป.3 สอบ 6 มี.ค. 2562
    - คู่มือสำหรับศูนย์สอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT) > คลิก 
    - คู่มือสำหรับสนามสอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT) > คลิก 
    - กำหนดการบริหารจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ป.3 + ป.1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก  
    Test-Blueprint (NT) กรอบโครงสร้างการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ป.3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
    - แผ่นพับสำหรับกรรมการคุมสอบ > คลิก 
    การจัดกลุ่มข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2556-2560
    NT ด้านคำนวณ > คลิก
    NT ด้านภาษา > คลิก
    NT ด้านเหตุผล > คลิก

 วันที่ 31 ตุลาคม 2561
        กลุ่มนิเทศ สพป.นฐ.2 ได้ประชุมประจำเดือน เตรียมความพร้อมในการนิเทศโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/61 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  O-NET / การอ่าน การเขียน (RT) / NT 
https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1136275146521962?__xts__[0]=68.ARBKJefdqH3-RdOu1MM1XBm7zh3RPd7x3KAeVGgv4GbBgATHXnoFGfae2baAwwH3a16GWSnxGQ1-KU_wiQj1KfbOI4NFKb6XbDvOPZSXzAGRhOhlxbI9o-9Bjg7gp3tcNpAN0nJc1WP4rskqDBzICzK50YgOni5wdA6bE-kif7UB-5kUY5dgmD7Dsrf31ZhegrHW7q4yVKLQG-pnGpo0YaT6V5E&__tn__=-R


ถอดบทเรียนและเตรียมการ

โพสต์25 ก.พ. 2562 01:59โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2562 19:38 ]


24 - 25 กุมภาพันธ์ 2562

        การประชุมสัมมนาปฏิบัติการ การเตรียมการจัดการทดสอบระดับชาติ ชั้น ป.3 (NT) และการถอดบทเรียน 
    - ประเด็นการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ และแนวทางการดำเนินการตรวจข้อสอบอัตนัย
    - ประเด็นการดำเนินการจัดการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561(RT) 
    - ประเด็นการดำเนินการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ในส่วนความรับผิดชอบของ สพป.นครปฐม เขต 2 

ณ  สวนบวกหาด ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1220188914797251&type=1&l=86b8dad19e

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1220163504799792?__tn__=-R

ทำแผนปฏิบัติการประจำปี

โพสต์22 ก.พ. 2562 21:08โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2562 22:24 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]


22 กุมภาพันธ์ 2562

        การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์นโยบาย และเสนอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 2 ณ ห้องชลนที สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%201.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%202.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%203.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%204.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thaphaenptibatikarpracapi/52868360_782110972157578_1110148243133562880_n.jpg?attredirects=0


โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โพสต์22 ก.พ. 2562 05:24โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2562 03:38 ]วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
 
        กลุ่มนิเทศ สพป.นฐ.2 ประชุมเตรียมความพร้อม การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1216202685195874?__tn__=-R


เอกสารชี้แจงโครงการ > คลิก
แนวทางการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล > คลิก

        สพฐ. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจำนวนกว่า 7,200 ตำบล ทั่วประเทศ คาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อได้ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 นี้
        รัฐบาลได้กำหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ 
ระยะที่ 1 ตรวจสอบและเปิดรับ เริ่มจากการประเมินตนเองของโรงเรียน สร้างการรับรู้และปรับทัศนคติของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงกัน สร้าง "เครือข่ายการพัฒนา" เปิดโอกาสให้หน่วยงานในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม 
ระยะที่ 2 เสริมความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้เกิดความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และชุมชน สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ยกระดับขีดความสามารถ พัฒนาทักษะ ผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เอื้อต่อการสร้างทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 
ระยะที่ 3 พัฒนาสู่ "โรงเรียนของชุมชน" จำเป็นต้องสร้างทักษะการสื่อสารและความร่วมมือ เพื่อสร้างความยั่งยืนของการเป็นโรงเรียนของชุมชน พร้อมทั้งสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอีกด้วย
        โดยในปีงบประมาณ 2562 จะเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนในโรงเรียนประถมศึกษาระดับตำบลก่อน และพัฒนาไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับอำเภอ และโรงเรียนพื้นที่พิเศษ ตามลำดับ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rongreiynkhunphaphpracatabl/2019-02-23_9-37-58.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rongreiynkhunphaphpracatabl/maxresdefault.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rongreiynkhunphaphpracatabl/2019-02-23_10-05-06.jpg


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

        การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
        คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ.2 ร่วมเป็นวิทยากร ในการระดมความคิดสู่การพัฒนา กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ ผลที่ได้รับ(Outcome) การจัดทำหลักสูตร ฯลฯ ร่วมกัน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผอ.โรงเรียน จำนวน 55 โรงเรียน ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.341184579830451&type=1&l=9c088544a8

อัลบั้มการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการคุณภาพประจำตำบล จากเพจโรงเรียนวัดไร่ขิง Watraikhing School > คลิก

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1217151978434278?__tn__=-R


แนวทางการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ของ สพฐ.

        ตามที่ สพฐ. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ซึ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง โดยพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบลให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความพร้อม ในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย
        สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
        โดยตั้งเป้าหมาย คือ โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบ ที่มีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการสร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ 
        ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง
        สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่ โรงเรียนกลายเป็นศูนย์รวม หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน คนในชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ตลอดจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน
        นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จำเป็นต่อการธำรงตน ดำรงชีวิตในการเป็นพลเมืองไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        
ข้อมูลจาก สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. > คลิก


เพจโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก เพลงโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล1-10 of 289