ข่าว กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ


เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ดังที่ปรากฏ

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม กิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ >>> วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย >>> วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน เมษายน ปรับปรนวัฒนธรรมองค์กร

โพสต์9 เม.ย. 2561 21:53โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2561 03:53 ]

วันที่ 10 เมษายน 2561

สพป.นฐ.2 ประกอบกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้เกษียณอายุราชการ ผู้อาวุโส และขอพร

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/978687688947376https://www.facebook.com/npt2nites/posts/982405095242302
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mesaynprabprnwathnthrrmxngkhkr/78279.jpg
ประกาศสงกรานต์ ปีนี้ 

- วันมหาสงกรานต์ วันเสาร์ที่ 14 เมษายน เวลา 9.48 น. (แรม 14 ค่ำ เดือนห้า ปีจอ) 

- นางสงกรานต์นามว่า นางมโหธรเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกสามหาว(ผักตบชวา) อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จยืนมา เหนือหลังมยุรา(นกยุง) เป็นพาหนะ

- เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ พุธ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 600 ห่า ตกในเขาจักรวาล 240 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 180 ห่า ตกในมหาสมุทร 120 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 60 ห่า
- เกณฑ์ธาราธิคุณ ชื่อ เตโช(ธาตุไฟ) น้ำน้อย อากาศยังร้อน 
- เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีจอ นาคราชให้น้ำ 7 ตัว 
- ทำนายว่า ฝนต้นปีน้อย กลางปีงาม แต่ปลายปีมากแล ฯ
- เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ ลาภะ ข้าวกล้าในนา จะได้ 10 ส่วน เสียเพียงส่วนเดียว ธัญญาหาร มังสาหารบริบูรณ์ ประชาชนทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุข ฯ

- วันเถลิงศก ตรงกับ วันจันทร์ที่ 16 เมษายน เวลา 12 นาฬิกา 59 นาที 24 วินาที 
- จันทรคติ ตรงกับ วันจันทร์ ขึ้น 2 ค่ำ เดือนหก(6) ปีจอ

จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย

โพสต์27 มี.ค. 2561 00:21โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2561 01:42 ]

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-5/29595406_10216157120423172_5558063020627115164_n.jpg
27 มี.ค.61

สพป.นครปฐม เขต 2

จัดประชุม อบรม สัมมนาและปฏิบัติการ
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คุณครูปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3
ทุกโรงเรียนในสังกัดที่เปิดสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
ประมาณ 300 คน

ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม


https://www.facebook.com/npt2nites/posts/971073566375455

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1597931383594071

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-5/29573317_10216157121503199_5711142432992070703_n.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/cadthahlaksutrsthansuksapthmway/S__25542725.jpg

การวางระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โพสต์25 มี.ค. 2561 20:24โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2561 21:29 ]

26 มีนาคม 2561
การอบรมปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจการวางระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐมเขต 2

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1596873687033174

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/970421416440670

ผลสอบ O-NET'60

โพสต์24 มี.ค. 2561 10:41โดยพรทิพย์ นิลวัตถา   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2561 20:49 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]


รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

สพป.นครปฐม เขต 2

 
 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ค่าสถิติพื้นฐานจําแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาคและรายสาระ > คลิก

 ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ >>> คลิก

 ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ >>> คลิก

 จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน >>> คลิก

 ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ >>> คลิก

      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย >>> คลิก

      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ >>> คลิก

      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ >>> คลิก

      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ >>> คลิกรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

สพป.นครปฐม เขต 2

 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ค่าสถิติพื้นฐานจําแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาคและรายสาระ > คลิก

 ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ >>> คลิก

 ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ >>> คลิก

 จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน >>> คลิก

 ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ >>> คลิก

        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย >>> คลิก

        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ >>> คลิก

        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ >>> คลิก

        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ >>> คลิกดูย้อนหลังปีก่อนหน้านี้ > คลิก

 โครงสร้างข้อสอบ O-NET 2560 >> http://www.niets.or.th
 ข้อสอบ ป.6 ปี2560+เฉลยทุกวิชา > คลิก
 ข้อสอบ ม.3 ปี2560+เฉลยทุกวิชา > คลิก
 ข้อสอบ ม.6 ปี2560+เฉลยทุกวิชา > คลิก

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

โพสต์16 มี.ค. 2561 23:29โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2561 03:10 ]

วันที่ 14 มีนาคม 2561

การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์ : 
เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ สู่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อเตรียมตัวจัดประชุมอบรม สัมมนาและปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนชั้น ป.1 ป.4 ม.1 

กลุ่มเป้าหมาย : 
คณะวิทยากร จำนวน 20 คน

ความคาดหวัง :
        สถานศึกษานำแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ได้ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิผล 

เอกสารอ้างอิง : 
        คำสั่ง สพฐ. ที่ 30/2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (5 มกราคม 2561)
        ประกาศ สพฐ. เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาฯ (8 มกราคม 2561)
        แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา แนบท้ายประกาศฯ 
        สื่อชุดกิจกรรม
        ตารางประชุม อบรม สัมมนาและปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
        การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน) > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-5/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B21.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-5/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B22.jpgวันที่ 19-20 มีนาคม 2561

การประชุมอบรมสัมมนาและปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1600283776692709&id=100001333058907

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1592188667501676?pnref=story

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1598444340209986&id=100001333058907

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1588216091232811&id=100001333058907การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ

 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 > คลิก

 คำสั่ง สพฐ. ที่ 30/2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 > คลิก

 ประกาศ สพฐ. เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 > คลิก

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 > คลิก

 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) > คลิก

 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) > คลิก

 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) > คลิก

 การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ > คลิก

 การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ > ลิก

 การเทียบเคียงตัวชี้วัดกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ > คลิก

 Power Point ประกอบการประชุมสร้างความเข้าใจหลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) > คลิก

 คำถาม - คำตอบ การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 > คลิก

        สามารถรับการประชุมทางไกล (Conference) การสร้างความเข้าใจ เรื่อง หลักสูตรวิทย์ฯ - คณิตฯ - ภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560) ย้อนหลังได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=vfb3r7YCq0o

        * สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้ที่ E-Mail: curriculum2560@hotmail.com (โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จะประมวลข้อคำถามแล้วตอบให้ทราบในช่วงท้ายของวัน) *

        ** รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สามารถสอบถามได้จาก สสวท. http://www.ipst.ac.th,

 เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ พัฒนาบุคคลากรหลักเพื่อสรางความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฎิบัติ > คลิกhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumkhnawithyakr/S__25542725.jpg

NT'60

โพสต์5 มี.ค. 2561 19:48โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2561 19:37 ]

การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลสอบ วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561

รวมข้อสอบพร้อมเฉลย  การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT  คลิก
https://www.facebook.com/apple.laricha/posts/1747595741969939

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/959281230888022

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/bthkhwammimichux-21/2018-03-19_9-33-10.jpg

        10 มีนาคม 2561  นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต ๒ เป็นประธานเปิดงานการประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการข้อสอบอัตนัยกับแนวทางการตรวจให้คะแนน ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 รวมถึงคณะศึกษานิเทศก์ และคณะครูผู้เข้าประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการข้อสอบอัตนัยกับแนวทางการตรวจให้คะแนน ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง


การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง 60

โพสต์27 ก.พ. 2561 07:02โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 03:50 ]

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560

ด่วน! สพฐ.ปิดระบบ กรอกข้อมูลข้อสอบกลางแล้ว จะให้บริการไฟล์ excel แทน (ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-03-07)

 กรอบโครงสร้างข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 > คลิก 
 คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 > คลิก 
สทศ.สพฐ.ชี้แจง เรื่องการกรอกข้อมูลใน การใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบกลาง > คลิก

ชี้แจงเรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบกลาง 

        ตามที่ สทศ. เปิดใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 แล้วนั้น ขณะนี้มีผู้เข้ามาใช้งานโปรแกรมจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาในการใช้โปรแกรม สทศ. กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และขอชี้แจงเพิ่มเติม เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ดังนี้

1. โปรแกรมประมวลผลข้อสอบกลางมีขึ้นเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในด้านการประมวลผลข้อสอบกลาง เพื่อให้โรงเรียนสามารถนำคะแนนไปใช้เป็นส่วนหนี่งของคะแนนสอบปลายภาค และนำผลการสอบไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน และทางสทศ.จะสุ่มข้อมูลผลการทดสอบจากโรงเรียนบางแห่งเพื่อเป็น กลุ่มตัวอย่างในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือและรายงานผลต่อไป

2. ในการเข้าใช้โปรแกรม ต้องใช้ username และ password เฉพาะโปรแกรมประมวลผลข้อสอบกลางเท่านั้น เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่จัดทำโปรแกรมช่วยเหลือโรงเรียนในการประมวลผลข้อสอบกลาง แทนการใช้โปรแกรม Excel ที่จะทำให้ระบบประมวลผลมีความถูกต้อง ประมวลในภาพรวมได้ทันที และหน่วยงานทุกระดับสามารถดึงข้อมูลจากระบบไปใช้ได้ทันที ซึ่งยังไม่มีการนำโปรแกรมเข้าสู่ระบบประมวลผล NT Access แต่ในการประเมินผลของปีการศึกษา 2561 จะมีการโอนระบบประมวลผลด้วยข้อสอบมาตรฐานไปอยู่ระบบเดียวกับ NT Access ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้ username และ password ตัวเดียวกับโปรแกรม NT Access ได้ต่อไป

3. ปัญหาที่หลายท่านได้สะท้อนมาว่าโปรแกรมทำงานช้า ระบบกรอกข้อมูลค่อนข้างกรอกยาก นั้น สทศ.จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไขต่อไป โดยจะเพิ่มเซิฟเวอร์ฐานข้อมูลเพื่อให้รองรับจำนวนผู้ใช้ได้ มากขึ้น และจะขอปิดระบบช่วงเวลา 21.00 - 24.00 น. เนื่องจากต้องเคลียร์ระบบ เพราะมีผู้เข้าใช้จำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งจะช่วยทำให้การเข้าใช้โปรแกรมได้เร็วขึ้น

4. จากการใช้โปรแกรมฯ พบว่าปัญหาการใช้โปรแกรมไม่สะดวกต่อการใช้ เนื่องจากบางโรงเรียนมีนักเรียนจำนวนมากทำให้ต้องใช้เวลาในการบันทึกผลสอบ ขอชี้แจงให้ทราบโปรแกรมนี้ออกแบบให้ครูผู้สอนหรือครูประจำชั้นสามารถเข้าไปบันทึกได้ด้วยตนเอง ดังนั้น username และ password เดียวกัน สามารถเข้าโปรแกรมพร้อมๆ กันหลายเครื่องๆ ได้ แต่ห้ามบันทึกข้อมูลนักเรียนคนเดียวกันในเวลาเดียวกัน มีหน้าจอช่วยลดปัญหาในการบันทึกผลสอบผิดรูปแบบที่กำหนด ตรวจสอบการให้คะแนน และ upload ได้ทันที กำหนดเวลา ในการบันทึกผลสอบให้ส่วนกลางนั้น สามารถส่งได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

จากการดำเนินการดังกล่าว สทศ. ขอเรียนว่าไม่ต้องการที่จะสร้างความยุ่งยากในการดำเนินงานให้กับโรงเรียน แต่ต้องการช่วยเหลือในการสรุป และวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปใช้ และหากเกิดปัญหา อุปสรรค ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และจะได้นำข้อคิดเห็นต่างๆ ไปปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


ข้อความที่ 2

        ตามที่ สทศ.เปิดใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง แล้วนั้น ขณะนี้มีผู้เข้ามาใช้งานโปรแกรมจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาในการใช้โปรแกรม สทศ.กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และขอชี้แจงเพิ่มเติม เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ดังนี้ 

1. ผู้ให้บริการโปรแกรมจะเพิ่มเซิฟเวอร์ฐานข้อมูลเพื่อให้รองรับจำนวนผู้ใช้ได้มากขึ้น และจะขอปิดระบบทุกวัน เวลา 21.00 น. - 24.00 น. เนื่องจากต้องเครียร์ connection เพราะมีผู้เข้าใช้จำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งจะช่วยทำให้การเข้าใช้โปรแกรมได้เร็วขึ้น 

2. ในการใช้โปรแกรมนั้นบางโรงเรียนมีนักเรียนจำนวนมากทำให้ต้องใช้เวลาในการบันทึกผลสอบ แต่โปรแกรมนี้สามารถใช้ username และ password เดียวกัน ในการเข้าใช้พร้อมๆกันได้หลายเครื่อง แต่ห้ามบันทึกข้อมูลนักเรียนคนเดียวกันในเวลาเดียวกัน และกำหนดส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

3. ในการขอเพิ่มเติม username และ password ของโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับ username และ password นั้น สามารถส่งข้อมูลโรงเรียนตามไฟล์ที่แนบมานี้ ทาง EPCC สทศ. จะประสานส่งข้อมูลให้ผู้ดูแลระบบเพิ่มเติม username และ password ให้ และจะจัดส่งให้ท่านทางระบบ EPCC (ข้อความส่วนตัว)

ที่มา : Line สทศ. สพฐ.

RT : Reading Test

โพสต์27 ก.พ. 2561 05:09โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2561 06:24 ]

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สพป.นครปฐม เขต 2
กำหนดการประเมินพร้อมกัน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

 เอกสารชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ระดับสนามสอบ) > คลิก
 คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 > คลิก
 คู่มือการบันทึกและนำเข้าคะแนนการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในระบบ NT Access > คลิก
 คู่มือการประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านการเขียน (eMES) ปีการศึกษา 2560 > ตลิก
 Test Blue Print โครงสร้างข้อสอบวัดความสามารถการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 > คลิก

https://sites.googlehttps://www.facebook.com/npt2nites/posts/953647588118053

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1570292199691323

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2032088333700976&id=100006994877112

ชี้แจงการสอบ O-NET 60

โพสต์29 ม.ค. 2561 03:21โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2561 05:08 ]

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/936814863134659


https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1545393955514481?pnref=story

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/938793599603452

1-10 of 240