ข่าว กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

15-17 กันยายน 2564

โพสต์15 ก.ย. 2564 19:22โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2564 22:52 ]


วันที่ 15 กันยายน 2564   เวลา 09.00 น. 

        นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างความรู้ ความเข้าใจ การประเมิน ITA สถานศึกษา” (ITA Online) ผ่านระบบ Google Meet พร้อมด้วย นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชี้แจงสรุปแนวทางการประเมิน ITA สถานศึกษา ของ สพป.นครปฐม 2 โดยมี นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน์ ชี้แจงการประเมิน ITA สถานศึกษา และ นางสาวสุรีพร พันยุโดด ชี้แจงบทเรียนและข้อเสนอแนะจากการประเมิน ITA สถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563 และ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม 2 เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงคนอง และ นายไพบูลย์ วงษ์ปาน ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แนวทางการประเมิน ITA สถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/241344508_2009622479187220_5339864045078927630_n.jpg

    ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สพป.นครปฐม เขต 2 ลำดับที่ 98 คะแนนรวม 94.49 ระดับผลการประเมิน A ผลการประเมิน ผ่าน > คลิก

    - การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ITA 2021  โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เตรียมความพร้อมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส วันที่ 14-15 กันยายน 2564 (ภาคเช้า) คลิก  |  (ภาคบ่าย) > คลิก 


วันที่ 16 กันยายน 2564   เวลา 09.00 น. 

        นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล / กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมพิจารณาผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/15ky64/241370561_2010212179128250_9207058587384888287_n.jpg

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. 

        นายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต” ผ่านระบบ Google Meet พร้อมด้วย นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ชี้แจงสรุปการถอดบทเรียน (Best Practice) การดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต
    - นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน ร่วมอภิปรายการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียน 
    - นางสาวสุรีพร พันยุโดด ร่วมอภิปรายการถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต “แนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต” 
    - คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม 2 เข้าร่วมประชุม 
    - ได้รับเกียรติจาก นายสญชัย รัศมีแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม นางสาวสุกัญญา คำมี ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตุ๊กตา ว่าที่ ร.ต.หญิงปวีณา ชูสูงทรง ครูโรงเรียนวัดตุ๊กตา นายปรัชญา คล้ายชุ่ม ครูโรงเรียนวัดบางหลวง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้30, 31 ส.ค. 1, 2 ก.ย. 64

โพสต์1 ก.ย. 2564 05:05โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 2 ก.ย. 2564 03:11 ]


วันที่ 30, 31 สิงหาคม และวันที่ 1 กันยายน 2564  

        คณะศึกษานิเทศก์ สพป. 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563  โดยมี นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ และ นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ ข้าราชการบำนาญ ร่วมให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ถอดบทเรียนการบริหารจัดการ และสารสนเทศผลการสอบ (O-NET) / แนวทางการวัดและประเมินผลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการให้คะแนนปลายภาค ปลายปี / การพัฒนาผลสัมฤทธิ์สู่การจัดทำ วPA และการจัดทำคลิป เพื่อการพัฒนางานของศึกษานิเทศก์ ผ่านระบบ Google Meet


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/1ky64/o-net.jpgวันที่ 1 กันยายน 2564 

        คณะศึกษานิเทศก์ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 38 โดยมีประเด็นสาระสำคัญดังนี้ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งเรื่องการจ่ายเงินเยียวยา 2000 บาท ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ต่อนักเรียน 1 คน ขณะนี้จำนวนเงินทั้งหมดได้โอนเข้าบัญชีของ สพฐ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ สพฐ. ได้ดำเนินการโอนเข้าบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ที่เปิดบัญชีรองรับถูกต้องครบถ้วน ส่วนโรงเรียนและเขตพื้นที่ ที่ยังดำเนินการเปิดบัญชียังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนนั้น ซึ่งได้กำชับให้ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 นี้ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปในการแจกจ่ายให้กับผู้ปกครอง 

วันที่ 2 กันยายน 2564 

         ศน.บุญสุพร เพ็งทา และ ศน.เกริน ช้อยเครือ ร่วมรายการพฤหัสบดีที่นี้ สพป. นครปฐม 2 ครั้งที่ 16 เวลา 9:45 น. ถึง 12:15 น. นำเสนอข้อมูล หัวข้อ แนวทางการวัดและประเมินผลในสถานการณ์ COVID-19 ปลายภาค/ ปลายปี 24 สิงหาคม 2564

โพสต์24 ส.ค. 2564 19:20โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2564 20:00 ]


วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. 

        นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิพากษ์ร่างหลักสูตรโรงเรียนรักษาศีล 5 ฐานสมรรถนะสู่ชั้นเรียน และหนังสือชุดส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5” พร้อมด้วย นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล นายธนะชน ทัศนะเกตุ นายสุริยันต์ สุวรรณทอง รอง ผอ. สพป.นครปฐม เขต 2 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะผู้จัดทำหนังสือชุดส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ผ่านทางระบบ Google Meet

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/234700225_1992934750855993_2828318533811974642_n.jpg


วันที่ 24 สิงหาคม 2564  เวลา 10.00 น. 

        การพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2  โดยนายสุริยันต์ สุวรรณทอง รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/24skh64/2021-08-25_9-27-42.jpg?attredirects=0


ประชุมพัฒนารูปแบบการนิเทศ

โพสต์20 ส.ค. 2564 22:23โดยWebmaster Supervisory


วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ในลักษณะผสมผสานผ่าน Google Meet โดยนางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธาน  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ข้าราชการบำนาญ ร่วมให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในการถอดประสบการณ์สู่การพัฒนารูปแบบการนิเทศที่สอดคล้องกับการพัฒนางานในลักษณะการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในลักษณะข้อตกลงในการพัฒนางาน (Preformance Agreement : PA) พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/237177712_1989966141152854_1349507623799715794_n.jpg

ตัดเลือกเบสท์รูปแบบการนิเทศภายใน

โพสต์13 ส.ค. 2564 04:10โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2564 00:18 ]


วันที่ 13 สิงหาคม 2564 

        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนผลการจัดการศึกษา ดำเนินการคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ (Best Practice) ประจำปีการศึกษา 2564  ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2 
        คณะกรรมการประกอบด้วย นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานกรรมการ  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ข้าราชการบำนาญ, นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม และ นางสาวสายใจ ฉิมมณี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2  
        พิจารณาคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในฯ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2  ตามเกณฑ์การพิจารณาด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม  มีโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน จำนวน 23  โรงเรียน  และนำส่งผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีรูปแบบการนิเทศภายในฯ ที่มีผลการคัดเลือกชนะเลิศในลำดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่ นำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการในระดับประเทศต่อไป 
        
    - เรื่องแจ้งสถานศึกษา > คลิก 
    - ผลการประเมินคัดเลือก > คลิก 
    - ชิ้นงานตัวแทนเขตฯ > คลิก 
    - ชิ้นงานทั้งประเทศ (สพฐ.) > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/tadleuxkbesth/228744073_1984762235006578_9096918653105180032_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/tadleuxkbesth/best-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%9964.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/tadleuxkbesth/220448671_1984762361673232_5993251322122362310_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/tadleuxkbesth/219717389_1984762401673228_4898012761351958765_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/tadleuxkbesth/229301122_1984762251673243_4552459779345008969_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/tadleuxkbesth/232310684_1984762321673236_5245107523245273992_n.jpg

ถอดบทเรียน 9, 11 ส.ค. 64

โพสต์9 ส.ค. 2564 07:30โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2564 20:12 ]


วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. 

        การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนจากการนิเทศ ติดตามในรูปแบบชุมชนวิชาชีพสู่นวัตกรรม การประกันคุณภาพภายในที่ดี (Best Practice) โดยนางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุม  โดยมี
นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ข้าราชการบำนาญ ร่วมให้เกียรติเป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ออกแบบระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดี ผ่านทางระบบ Video Conference พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thxd-2/9%E0%B8%AA%E0%B8%8464.jpg


วันที่ 11 สิงหาคม 2564  เวลา 13.00 น.

        นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวเกริน ช้อยเครือ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา และ นายเมธี อ้นทอง หัวหน้างานส่งเสริมสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ฯ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมประชุมผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference) เพื่อชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบ Zoom Meeting 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thxd-2/225272954_1983252351824233_4592037825645023825_n.jpg

การประชุมและมอบนโยบายการดำเนินการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ฯ


ศึกษานิเทศก์รับการพัฒนา

โพสต์12 ก.ค. 2564 03:58โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2564 17:50 ]


วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

        คณะศึกษานิเทศก์เข้ารับการอบรมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) ตามโครงการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564  โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ และสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
        - โครงการฯ > คลิก 
        - เกณฑ์การเข้ารับการพัฒนา และการจบหลักสูตร (73 ชั่วโมง)


1. การพัฒนามี 3 ระยะ ได้แก่
    1) Webinar วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564
    2) Web-based Training (Self Learning) วันที่ 20-31 ก.ค.2564 
    3) Workshop  วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564 
2. ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกสังกัด หากไม่เข้ารับการอบรมใน ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 3 
    - กำหนดการพัฒนาศึกษานิเทศก์ 2564 > คลิก  
    - หลักสูตรฯ > คลิก 

# ระยะที่ 1  Webinar ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 > คลิก 

    
    ช่องทางร่วมกิจกรรม Webinar การพัฒนาศึกษานิเทศก์ 2564
1. http://www.obectv.tv
2. http://www.youtube.com/OBECTVONLINE
3. http://www.facebook.com/obectvonline
4. https://webinar.esdc.go.th

หน่วยที่ 1 : ศึกษานิเทศก์ในฐานะผู้นำทางวิชาการ (31.30 ชั่วโมง) 

    07.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าระบบ (webinar.esdc.go.th)
    08.30 - 10.00 น. กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ "ประสบการณ์การทำงานกับศึกษานิเทศก์ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ" โดย พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กล่าวรายงานโดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.อัมพร พินะสา) "ศึกษานิเทศก์ในฐานะผู้นำทางวิชาการ"
    10.00 - 11.00 น. การบรรยายพิเศษ "นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ"  โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
    11.00 - 12.00 น. "นโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" โดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.อัมพร พินะสา)
    12.00 - 12.10 น. ชี้แจงการทำ Pre-test
    12.10 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
    13.00 - 14.00 น. "บุคลิกภาพแบบกัลยาณมิตร" โดย คุณทวินันท์ คงคราญ
    14.00 - 15.00 น. "ทักษะการสื่อสาร"โดย พันเอก(พิเศษ)วินธัย สุวารี
    15.00 - 16.00 น. "การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) และการพูดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Speaking)" โดย พันเอก(พิเศษ)วันชนะ สวัสดี
    16.00 - 16.30 น. การสรุปบทเรียน


7, 8, 9 กรกฎาคม 2564

โพสต์7 ก.ค. 2564 02:57โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2564 03:52 ]


วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 

        กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 25/2564 ผ่านระบบ Video Conference 
        โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201  (COVID - 19 ) โดยปรับลดเวลาวันทำงานของบุคลากรในสังกัด จัดให้บุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานในแต่ละวันทำงาน ไม่เกินร้อยละ 10 ของบุคลากรทั้งหมด สำหรับสถานศึกษาให้ดำเนินการตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) กำหนด และปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลื่อนเวลาการเปิดภาดเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอน เฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล (On Air. On line. On Demand. On Hand) และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งยังเน้นย้ำในเรื่องของการใช้ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ทำหน้าที่สร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อพัฒนาคุณภาพของการศึกษา

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/besthpthmway/204232485_1956737197809082_447212516147865148_n.jpg


วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 

        การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด (ครั้งที่ 1/2564) ด้านการบริหารและพัฒนาการศึกษาปฐมวัย (ผู้บริหาร) และด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ครูผู้สอน) ประเภทละ 1 ผลงาน รวมจำนวน 2 รางวัล เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับจังหวัด และพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับศึกษาธิการภาค 2 ณ ห้องประชุม ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
        โดยนายสุริยันต์ สุวรรณทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานการพิจารณา ร่วมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา นางสาวบุญสุพร เพ็งทา (ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) และนายสุภัค แฝงเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นกรรมการพิจารณา 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/7%E0%B8%81%E0%B8%8464.jpg


วันที่ 7 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.30 น.

        การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู ระดับเขตพื้นที่ เพื่อพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปี 2564 สพป.นครปฐม เขต 2  ผ่านช่องทาง Google Meet  ณ ห้อง PLC สพป.นครปฐม เขต 2  โดยนายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุม
        
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. คณิตศาสตร์
                                   เวลา 15.00 น. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/besthpthmway/211656012_1956833974466071_1725564499194536292_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/besthpthmway/7%E0%B8%81%E0%B8%8464-2.jpg


วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 

        นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายชุมชนวิชาชีพระดับเขตพื้นที่ เพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/besthpthmway/204198541_1957506214398847_5987914857222713934_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/besthpthmway/confer-Eng8july2021.jpg


วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 

        เสวนาการบริหารจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผ่านช่องทาง Youtube ช่อง NPT_2  ณ ห้องประชุม Conference Room สพป.นครปฐม เขต 2 โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนา จำนวน 6 ท่าน
    1. นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
    2. นายอารุช เอมโอฐ นายอำเภอนครชัยศรี
    3. นายชาลี ทองดอนเอ สาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล
    4. นายวิชัย มรกฎจินดา นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม
    5. นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน ศน.สพป.นครปฐม เขต 2
    6. นางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ ศน.สพป.นครปฐม เขต 2
    
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/besthpthmway/2021-07-12_8-50-25.jpg


นวัตกรรมการนิเทศทางไกล

โพสต์2 ก.ค. 2564 04:12โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2564 04:47 โดย Webmaster Supervisory ]


วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 

        นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2  ร่วมประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด้วยนวัตกรรมการนิเทศทางไกล ผ่านระบบ Video Conference 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes/211210519_1953070098175792_5795529546794558568_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes/2021-07-02_17-41-31.jpg
CEFR Virtual Exam

โพสต์30 มิ.ย. 2564 04:36โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2564 02:58 ]


วันที่ 30  มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 น. 

        การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผ่านทางระบบ Google Meet  ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2 
        โดยนายประชา  วุฒิวัฒนานุกูล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสุริยัน  สุวรรณทอง รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และ คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุม 

กลุ่มเป้าหมาย : 
    ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนระบบการพัฒนาบุคลากร จำนวน 150 คน 

วัตถุประสงค์ : 
    เพื่อเตรียมความพร้อมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สู่การทดสอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ด้วยเทคนิค Virtual Exam 

สื่อประกอบการประชุม : 
    - สื่อประกอบการประชุม 1 > คลิก
    - สื่อประกอบการประชุม 2 > คลิก 
    - reflection CEFR โดยครูช้องเกล้า > คลิก

ชมรายการย้อนหลัง : 


ร่วมกิจกรรม : (รุ่นเสริม) เพื่อรับวุฒิบัตร 
    - ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม (รุ่นพิเศษ) > คลิก 

    - ทดสอบเสมือนจริง (EF SET) > คลิก
        แบบ 15 นาที > https://www.efset.org/th/quick-check/
        แบบ 50 นาที > https://www.efset.org/th/ef-set-50/ 

    - ประเมินความพึงพอใจ+ส่งผลสอบ (ภายใน 5 ก.ค.64) > คลิก 

    - ตรวจสอบรายชื่อรับวุฒิบัตร > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/cefrvirtualexam/199225590_1951471885002280_2936114312473760675_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/cefrvirtualexam/cefr1.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/cefrvirtualexam/cefr2.jpg

1-10 of 402