ข่าว กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ

โพสต์16 มิ.ย. 2564 21:57โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2564 05:15 โดย Webmaster Supervisory ]


วันที่ 17 มิถุนายน 2564

        นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการประสานแผนการบริหารจัดการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและถอดบทเรียนการดำเนินงานสิ่งที่ค้นพบในรูปแบบชุมชนวิชาชีพสู่นวัตกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายสุภัค แฝงเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย นางสาววรางค์ เวชประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์) นายสมพงษ์ ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองทางหลวง และครู จากโรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์) เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thini/194757110_1941482982667837_8108217464105459659_n.jpg


วันที่ 17 มิถุนายน 2564
 
        นางสาวสุรีพร พันยุโดด ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2  เป็นพิธีกร รายการ พฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 8 
    1. ของดีที่เรามีอยู่ จากโรงเรียนวัดท่าพูด การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ  
    2. เรื่องเล่าจาก ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 
        - สพป.นครปฐม เขต 2 นำผู้บริหารโรงเรียน และรอง ผอ.ใหม่ ศึกษาดูงานด้านวิชาการ ที่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล (ความห่วงใยด้านวิชาการ) โดยทางโรงเรียนพระตำหนักได้แสดงผลการปฏิบัติงานอันเป็นแบบอย่างที่ดี ได้อย่างดีเยี่ยม เช่น เรื่องการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน (หลักสูตรแต่ละรายวิชา / การวัดและประเมินผล) 
        - นโยบายการจัดการเรียนการสอนของ สพป.นครปฐม เขต 2 ยังไม่มี on site โดยเฉพาะใน อ.สามพราน ทำหน้าที่ในแต่ละวันให้ดีที่สุดก็พอ ไม่ต้องกังวลว่าจะเปิด on site เมื่อไร
        - โครงการหนึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนึ่งโรงเรียน (การพัฒนาการสอน/ การพัฒนาสื่อการสอน/การพัฒนาการประเมินผล/ การสร้างนวัตกรรม/ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน) การบริหารจัดการเรียนรู้ เริ่มทดลองกับระดับชั้น ป.1 วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ โดยคัดเลือกครูเก่ง 22 คนเพื่อผลิตสื่อ 1 คน ต่อ 1 ตัวชี้วัด แบบ on hand 
    3. สพป.นครปฐม เขต 2 สู่โรงเรียน โดย นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นนครปฐมเขต 2 
        - การรายงานการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 
        - การขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานในการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด โดย นางสุพิชฌาย์ แป้งทา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
    4. นานาสาระเพื่อเด็กไทย : การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โดย นายยุทธนา ปฐมวรชาติ  ผอ. โรงเรียนวัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล) 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thini/2021-06-17_11-54-43.jpg?attredirects=0
Mock64

โพสต์15 มิ.ย. 2564 04:39โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2564 18:01 ]


วันที่ 15 มิถุนายน 2564 

        นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจ การประกันคุณภาพภายในสู่การประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปี 2564 และแนวทางพิจารณา SAR ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ สมศ. การประเมิน (Mock Assessment) ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม ICT นครปฐม เขต 2
    - สถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินภายนอก ปี 2564 > คลิก 
    - สื่อ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก > คลิก
เตรียมผู้เรียน ศตวรรษที่ 21

โพสต์13 มิ.ย. 2564 21:52โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2564 05:10 ]


วันที่ 14 มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 น. 

        นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รอง ผอ. สพป.นครปฐม เขต 2 และ คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมสื่อสารพูดคุยแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2
วันที่ 14 มิถุนายน 2564

        กลุ่มนิเทศ ติดตามวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
โดยใช้ระบบ Video Conference (Google Meet) ณ ห้องประชุม ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  โดย มีนายชาญกฤต น้ำใจดี เป็นประธาน ร่วมด้วยนายประชา วุฒิวัฒนานุกูล และคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม 
 
กลุ่มเป้าหมาย : 
    โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2563 - 2564 จำนวน 16 โรงเรียน 
    1. รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
    2. รร.วัดบางหลวง
    3. รร.วัดนราภิรมย์
    4. รร.วัดดอนหวาย
    5. รร.วัดจินดาราม
    6. รร.วัดกลางบางแก้ว
    7. รร.วัดศรีมหาโพธิ์ 
    8. รร.วัดโพธิ์
    9. รร.วัดมะเกลือ
    10. รร.วัดบ่อตะกั่ว
    11. รร.ตลาดเกาะแรต
    12. รร.วัดบางไผ่นารถ
    13. รร.วัดละมุด
    14. รร.วัดสว่างอารมณ์ (สีมารัตน์วิทยา 2)
    15. รร.บ้านกระทุ่มล้ม
    16. รร.บ้านบางประแดง

เป้าหมาย : 
1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 โรงเรียน มีการดำเนินกิจกรรม     
    ตามโครงการครบทุกกิจกรรม ร้อยละ 100
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้  
    ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100

แนวทางดำเนินงาน : (กิจกรรมที่โรงเรียนต้องดำเนินการ)
    กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค / วิธีการจัดการเรียนรู้ / สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ครูผู้สอน ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม จากหนังสือ / งานวิจัย / อินเตอร์เน็ต /PLCฯลฯ > พิจารณาคัดเลือกเทคนิค / วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม > กำหนดนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย > ออกแบบการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือการวัดและประเมินผล จัดการเรียนการสอน) 
    กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
        1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ตามบริบทของโรงเรียน
        2) การประกวด/คัดเลือก สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Best Practice
            - จัดประกวด/คัดเลือกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาวิทยาการคำนวณ โดยแบ่งเป็นช่วงชั้น (ป.1-ป.3 , ป.4-ป.6 , ม.1-ม.3 )
            - จัดประกวด/คัดเลือก สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย (อ.2 กับ อ.3)
    กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (การนิเทศ กำกับติดตาม/ โรงเรียนดำเนินการนิเทศภายใน/ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม
โดย คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2)

    - เอกสารประกอบการประชุมศตวรรษที่ 21 > คลิก
    - e-Book สรุปผลการประกวดนวัตกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับประเทศ (2563) > คลิก
    - การประกวดนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) > คลิก 
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 

        นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานการประชุมปฏิบัติการ ประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/st21/193306918_1939360416213427_9073972064934620144_n.jpg?attredirects=0เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ

โพสต์12 มิ.ย. 2564 21:23โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2564 22:21 โดย Webmaster Supervisory ]


วันที่ 12 มิถุนายน 2564

        กลุ่มนิเทศ ติดตามวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดกิจกรรมการประสานแผนการบริหารจัดการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและถอดบทเรียนสิ่งที่ค้นพบในรูปแบบชุมชนวิชาชีพศูนย์นวัตกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 

กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนวัดพุทธรรมรังษี, โรงเรียนคลองทางหลวง, โรงเรียนวัดเชิงเลน, โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 

คณะวิทยากร : ศน.สุภัค แฝงเพ็ชร, ศน.สุรีพร พันยุโดด, ศน.สุทธิรัตน์ นาคราช 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/199345219_177299274404052_2291482858221409718_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/kheruxkhay/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.jpg

CONNEXT ED Crowdfunding

โพสต์12 มิ.ย. 2564 01:48โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2564 01:48 โดย Webmaster Supervisory ]


วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 

        นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย นายสุภัค แฝงเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมผ่านระบบ V – ROOM เพื่อสร้างความเข้าใจและให้คำแนะนำโรงเรียน ในการสมัครเข้าร่วมโครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา Notebook for Education ภายใต้การดำเนินงาน “ระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED Crowdfunding” ประจำปี 2564 ณ ห้องถ่ายทอดสด สพป.นครปฐม เขต 2ประชุม

โพสต์8 มิ.ย. 2564 16:57โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2564 16:59 โดย Webmaster Supervisory ]


วันที่ 8 มิถุนายน 2564  เวลา 10:00 น. - 12:00 น.

        การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ เป็นประธาน ณ ห้อง PLC สพป.นครปฐม เขต 2
        มีประเด็นสำคัญดังนี้
1. การประกันคุณภาพภายใน
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21
3. การมอบใบงานโรงเรียนขนาดเล็ก
4. โครงการโคก หนอง นา
5. โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5
6. ถอดบทเรียน SchoolMIS
7.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
8. การประเมินโรงเรียนคุณธรรม
 


วันที่ 8 มิถุนายน 2564  เวลา 13:30 น. - 15:30 น.

        การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษ โดย 
นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เป็นประธาน เพื่อติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่และนำมาปรับปรุง พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2
        ได้ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจและมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติงาน จุดแข็ง จุดอ่อน และ Best Practice ของกลุ่มนิเทศฯ เพื่อนำผลมาปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

โพสต์28 พ.ค. 2564 20:31โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2564 18:54 ]


วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.00 น. 

        นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมผ่านระบบสื่อสารสองทาง (Video Conference) โดยส่งสัญญาณจาก ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 ผ่านช่องทาง OBEC  Channel เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ สถานที่ปฏิบัติงาน 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/naewthang/191897638_1926393424176793_6006829186738730459_n.jpg

        แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        ประกอบด้วยผลการสำรวจการเตรียมการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ความพร้อมของนักเรียน ความพร้อมของโรงเรียนการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีระยะเตรียมความพร้อมถึง 31 พฤษภาคม 2564 มีการเรียนเชิงรุกก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น รายวิชาเดิมยังคงอยู่แต่เปลี่ยนวิธีให้นักเรียน เรียนรู้สถานการณ์จริงในมุมมองของตนเอง เพื่อให้นักเรียนเห็นโลกจริงที่ซับซ้อน และหาทางแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เพราะสถานการณ์จริงกระตุ้นการเรียนรู้ดีกว่ารายวิชาแบบดั้งเดิมในห้องเรียน เปลี่ยนจากการเรียนรู้ด้วยการรับความรู้เป็นการเรียนรู้ ด้วยการสร้างความรู้

เอกสาร การประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
    การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ > คลิก 
    สพฐ.กับการจัดการศึกษาของชาติ  > คลิก 
    การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 > คลิก 
    แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1-2564 > คลิก 
        e-Bookคลิก พร้อมขับเคลื่อน

โพสต์26 พ.ค. 2564 07:01โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2564 06:55 ]


วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างหลักสูตรโรงเรียนรักษาศีล 5 ณ ห้องประชุม ICT

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/bthkhwammimichux-25/193214640_1204657503307935_4551312138298632183_n.jpgวันที่ 27 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.30 น.

        การประชุมข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1  นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสพป.นครปฐม เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนและมอบนโยบายด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยมี นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล นายสุริยันต์ สุวรรณทอง นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และนางสาวสุมาลี ภูริเอกสุวรรณ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นครปฐม เขต 2 ด้วยระบบการประชุมทางไกล GOOGLE MEET และ YouTube ณ ห้องถ่ายทอดสด สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/186470736_1203257490114603_3888925254238967614_n.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/bthkhwammimichux-25/27%E0%B8%9E%E0%B8%A264-1.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/bthkhwammimichux-25/27%E0%B8%9E%E0%B8%A264-2.jpg


ศน.พัฒนาทักษะ ICT

โพสต์24 พ.ค. 2564 03:15โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2564 04:42 ]


วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

        กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application Zoom Google Meet และการสร้างคลิปวิดีโอ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการนิเทศการศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ข้าราชการบำนาญ นายปรัชญา คล้ายชุ่ม ครูโรงเรียนวัดบางหลวง นายอธิวัชร วงศ์เจริญ พนักงานบันทึกข้อมูล และนายวรายุทธ เขียวยศ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม 2


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/snphathnathaksaict/up%20skill.jpg

พฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 6

โพสต์19 พ.ค. 2564 23:55โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2564 18:56 ]


วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

        รายการ พฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต 2 รับรู้ข้อมูลข่าวสารเเละเรื่องราวดี ๆ จากสพป.นครปฐม เขค 2 ครั้งที่ 6 (วันที่ 20 พฤษภาคม 2564) 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/2021-05-20_13-46-00.jpg

ประเด็น 

        ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อำเภอพุทธมณฑล  นักเรียนมีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเต็ม 100 คะแนน จำนวน 5 คน 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/2021-05-20_13-23-41.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/phvhasbdithinisphpnkhrpthmkhet2khrangthi6/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%882.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/phvhasbdithinisphpnkhrpthmkhet2khrangthi6/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%881.jpg


1-10 of 388