ข่าว กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ


เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ดังที่ปรากฏ

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม กิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ >>> วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย >>> วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน บูรณาการสะเต็มปฐมวัย

โพสต์14 ส.ค. 2560 09:26โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2560 04:47 ]


วันที่ 14 สิงหาคม 2560

การอบรมปฏิบัติการ
"การบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย"

ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ร่วมกับ
สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2


เป้าหมาย : ให้ครูปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมแบบบูรณาการสะเต็มศึกษาที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตจริง โดยใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการของทั้ง 4 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

หลักสูตร เนื้อหา สาระ วิทยากร : 
การตรวจสอบความเข้าใจ ความหมายของ “สะเต็มศึกษา” (ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์)
หน่วยประสาทสัมผัส / วิเคราะห์หน่วยฯ (ครูณิชรัตน์ ทรวดทรง, ครูครูสังเวียน พึ่งแสง, ศน.สุภัค  แฝงเพ็ชร)
หน่วยใบไม้รอบตัว / วิเคราะห์หน่วยฯ (ครูวรินทร พึ่งแสง, ครูไกรสร ออมสิน, ศน.บุญสุพร เพ็งทา)
หน่วยบ้าน / วิเคราะห์หน่วย (ครูชุลีภินันท์ เทพจินดา, ครูณิชรัตน์ ทรวดทรง, ศน.สุภัค แฝงเพ็ชร)
หน่วยนิทานหรรษา/วิเคราะห์หน่วย (ครูศิริ อินทร์วิมล, ครูวรินทร พึ่งแสง, ศน.บุญสุพร เพ็งทา)
สรุป / สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ (ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์)


https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1296517967127065&type=1

https://www.facebook.com/groups/209749122470627/permalink/1296590423786486/

https://www.facebook.com/groups/209749122470627/permalink/1296587003786828/

https://www.facebook.com/groups/209749122470627/permalink/1296589540453241/

เพิ่มเติม

อัลบั้มครูสายชล  |  อัลบั้มครูAreerat JWครูสายชล  |  อัลบั้มครูKsorn Ksorn  |  อัลบั้มครูNutnicha Dangsawat 

การวัดและประเมินผล

โพสต์6 ส.ค. 2560 08:18โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2560 08:19 ]

วันที่ 6 สิงหาคม 2560

การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล จ.นครปฐม 

วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แก่ครูวิชาการโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลของโรงเรียน จำนวน 121 โรงเรียน 

หลักสูตร เนื้อหา สาระ : ทิศทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรและการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา(ปพ.1-3) (อ.ศิรินภา ไชยคำ, อ.วิชิตา ทิพเลิศ, ศน.เกริน ช้อยเครือ) / การรายงานผลการเรียนผ่านโปรแกรม School MIS (อ.ศิรินภา ยอดยิ่งยง, อ.จารุวรรณ ภู่ระหงษ์, ศน.เกริน ช้อยเครือ)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012910892306&sk=photos&collection_token=100012910892306%3A2305272732%3A69&set=a.319784718461889.1073741840.100012910892306&type=3

ค่ายภาษาอังกฤษของศูนย์ PEER โรงเรียนวัดบางพระ

โพสต์5 ส.ค. 2560 00:06โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2560 08:07 ]

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/khayphasaxangkvskhxngsunypeerrongreiynwadbangphra/peer%20%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/khayphasaxangkvskhxngsunypeerrongreiynwadbangphra/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0.jpg


วันที่ 4-5 สิงหาคม 2560  ศูนย์ PEER โรงเรียนวัดบางพระ  จัดค่ายภาษาอังกฤษ Boot Camp  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนวัดบางพระ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  กลุ่มเป็าหมายคือครูภาษาอังกฤษ จำนวน 120 คน


สัมมนาประชารัฐ 60

โพสต์2 ส.ค. 2560 23:19โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2560 20:27 ]

วันที่ 3 สิงหาคม 2560

        การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการโครงการโรงเรียนประชารัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์ :  เพื่อทบทวนและขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการโรงเรียนประชารัฐสู่คุณภาพที่ยั่งยืน เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกับโรงเรียนที่เข้าร่วมใหม่ จำนวน 5 โรงเรียน  

กลุ่มเป้าหมาย : ครู ผู้บริหาร โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) จำนวน 15 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวม 45 คน 

หลักสูตร เนื้อหา สาระ :  การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) (ดร.ธีรพงษ์ ศรีโพธิ์, นางรัชนี เมตตา) / การบริหารบัญชีกองทุนโรงเรียนประชารัฐ (นางสาวสุมาลี ภูริเอกสุวรรณ)  /  การบูรณาการสื่อ-นวัตกรรม Online สู่ห้องเรียนโรงเรียนประชารัฐ (นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์, นายศุภวุฒิ บัวเจริญ, นายชาญณรงค์ มงคลศิวกุล,  /  การถ่ายทอดสัญญาณทรูปลูกปัญญา (นางสาววันวิสา จำปาแพง)  / การติดตามผลการดำเนินงาน (นายสุภัค แฝงเพ็ชร, นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว, นางสาวสายใจ ฉิมมณี)  

กิจกรรม : การบรรยาย  สาธิตการถ่ายทอดสดออกอากาศผ่านระบบทรูปลูกปัญญา อภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา 

คลิกที่ภาพเพื่อชมอัลบัมภาพ 1

https://www.facebook.com/pg/npt2nites/photos/?tab=album&album_id=848580118624801
ชมอัลบัมภาพ 2 (by Kootom) >>> คลิก

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์1 ส.ค. 2560 07:19โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2560 07:24 ]

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 รักษาการการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และนายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ นายไพโรจน์ อาจรักษา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่4 และนางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีกำหนดตรวจราชการแบบแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่สอง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 และกำหนดลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โอกาสนี้ น.ส.ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมต่อผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 4 และคณะ และตอบข้อซักถามจนเป็นที่พอใจ จากนั้นได้นำคณะผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมบริเวณโรงเรียน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-5/%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.jpg


บริหารจัดการงานการศึกษาปฐมวัย 60

โพสต์1 ส.ค. 2560 01:32โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2560 20:48 ]

วันที่ 1 สิงหาคม 2560

การประชุมปฏิบัติการ
"การบริหารจัดการงานการศึกษาปฐมวัย"
ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โดย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ร่วมกับ
สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ครูปฐมวัยได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน 

เป้าหมายการจัดประชุม : เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการงานการศึกษาปฐมวัย พร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูปฐมวัย ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด และเตรียมการเพื่อการประกันคุณภาพ รอบที่ 4

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2

กิจกรรม : พิธีเปิด โดย นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธี 
    - บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การศึกษาปฐมวัย 
    - พิธีมอบโล่รางวัลการประกวดสื่อ-นวัตกรรม และผลการปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practices) แด่คุณครูที่ชนะการประกวด 
    - มอบชุดสื่อบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย แด่ผู้บริหารเพื่อให้โรงเรียนได้นำไปใช้ในโครงการ ในโอกาสเข้าร่วมโครงการ 
    - การบรรยายโดยวิทยากร (เอมอร รสเครือ) 

หลักสูตร เนื้อหา สาระ : การบริหารจัดการ สถานศึกษาปฐมวัยในยุค Thailand 4.0 / STEM สู่ STEAM / การพัฒนาครูปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางการประกันคุณภาพภายใน   

คลิกที่ภาพเพื่อดูอัลบัมภาพ
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1285149851597210&type=1

อบรมปฎิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ 4 ณ รร.นาคประสิทธิ์

โพสต์23 ก.ค. 2560 20:37โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2560 20:38 ]

วันที่ 22 กรกฏาคม 2560 สพป.นฐ.2  ได้อบรมปฎิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ4 ให้แก่ครู รร.นาคประสิทธิ์ อ.สามพราน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-5/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C.png

อบรมปฏิบัติการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย ณ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

โพสต์23 ก.ค. 2560 20:32โดยสายใจ ฉิมมณี

วันที่ 22 กรกฏาคม 2560  สพป.นฐ 2  ได้จัดอบรมปฏิบัติการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยวันนี้ ที่ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-5/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5.png

การบริหารจัดการหลักสูตร 60

โพสต์12 ก.ค. 2560 00:52โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2560 18:08 ]

วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ได้จัดการประชุมอบรมสัมนาการบริหารจัดการหลักสูตร
และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ในศตวรรษที่ 21

ณ โรงแรมเวล จ. นครปฐม


กลุ่มเป้าหมาย : ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karbriharcadkarhlaksutr60/%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.jpg

PLC สู่สถานศึกษา

โพสต์22 มิ.ย. 2560 20:17โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2560 18:15 ]

วันที่ 23 มิถุนายน 2560


  สพป.นครปฐม เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ

การขับเคลื่อนทางวิชาการตามกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC สู่สถานศึกษา

ณ ห้องประชุมธรรมบูชา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม 


กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 121 โรงเรียนhttps://www.facebook.com/npt2nites/posts/825537820929031
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1353705744683848&id=100001333058907
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1346919478695264
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1346942385359640
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=302117320228629&id=100012910892306
https://www.facebook.com/chenchen.miffy/posts/1524579150939219

1-10 of 220