ข่าว กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

Future Classroom Model

โพสต์29 พ.ย. 2564 20:48โดยWebmaster Supervisory


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

        นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้บริหาร และตัวแทนครูผู้สอน เข้าร่วมการประชุมอภิปรายวิพากษ์รูปแบบการบริหารงานวิชาการ ห้องเรียนอนาคต (Future Classroom Model) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
        โดยนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งนายธนะชน ทัศนะเกตุ นายสุริยันต์ สุวรรณทอง รองผู้อำนวยการ สพป. นครปฐม เขต 2   มีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมอภิปราย วิพากษ์รูปแบบ (MODEL) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายอโนทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รักษาการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. นายวิบูลย์ ทานุชิต ข้าราชการบำนาญ นายธีระพงษ์ ศริโพธิ์ ข้าราชการบำนาญ ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ เพื่อความสมบูรณ์ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการห้องเรียนอนาคต (Future Classroom Model) นำสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/262391094_2067399776742823_7077061518285407397_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/future1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/future2.jpg

9 พฤศจิกายน 2564

โพสต์9 พ.ย. 2564 17:56โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2564 00:47 ]


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.30 น. 

        การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายธนะชน  ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2  ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ภายใต้รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 จากการพัฒนางานตามข้อตกลงของสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  “ห้องเรียนอนาคต : Future Classroom Model” 
    - คำสั่งที่ 303/2564 ลว.28 ต.ค.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนงานวิชาการของ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A32.jpg


12, 26 ตุลาคม 2564

โพสต์12 ต.ค. 2564 01:19โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 27 ต.ค. 2564 00:03 ]


วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. 

        การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง เพื่อเตรียมความพร้อมรับประเมิน PISA 2022 ผ่านระบบ Goole Meet  โดยนายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประธานการประชุม นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สรุปแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 พร้อมด้วย นางสาวเกริน ช้อยเครือ นายเมธี อ้นทอง ชี้แจงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ตามกรอบการประเมิน PISA 2022 นางสาวนาลดา ภู่ประเสริฐ และนางสาวสุรีพร พันยุโด ชี้แจงการเข้าใช้งานระบบ PISA – Style online testing  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ ข้าราชการบำนาญ ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และ นางพิมพ์ปวีณ์ ปานเพ็ชร ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ ร่วมบรรยายเกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2
        วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการอ่านขั้นสูงให้นักเรียนสามารถจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลจากเรื่องที่อ่าน ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในระบบ PISA-Style Online Testing 
        กลุ่มเป้าหมาย: ครูภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 22 โรงเรียน 
    - หนังสือราชการ > คลิก 
    - แจ้งเลื่อน > คลิก 
    - เอกสารประกอบการประชุม
        @ การอ่านระดับสูง (พัชรี  ยันตรีสิงห์) > คลิก 
        @ การประเมิน PISA ( เกริน ช้อยเครือ) > คลิก
        @ PISA Style สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
    - เว็บเพ็จ การสอบ PISA ของ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
    - เอกสารเพิ่มเติม ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านและแนวทางในการยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย > คลิก


วันที่ 12 ตุลาคม 2564 

        นายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประธานการประชุมชี้แจงข้อราชการและแนวนโยบายการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2 วันที่ 26 ตุลาคม 2564  เวลา 08.30 - 16.30 น. 

        การอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อออกแบบกิจกรรม Coding ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
        เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวิทยากรการคำนวณเน้นการพัฒนาความคิดที่เป็นระบบ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผลเน้นให้เด็ก ๆ มีหลักการวางลำดับขั้นตอนการคิดและกระบวนการ เพื่อบูรณาการกับชีวิตศาสตร์อื่น ๆ ในการใช้สื่อชุดออกแบบกิจกรรม Coding - RoBot หุ่นยนต์หมีน้อย และชุดคำสั่งอัจฉริยะ ซึ่งได้รับเกียรติ วิทยากร จากบริษัท เค.ทิพ 999 จำกัด บรรยายสาธิตวิธีการใช้งาน 
        โดยคณะวิทยากรจากบริษัท เค.ทิพ 999 จำกัด (คุณฐานพร วายุวรรธนะ / คุณภาณุพงศ์ โศภาวชิรานันท์ / คุณศิวกร แก่นแก้ว) มีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 โรงเรียน  
        กำหนดการ : 
- พิธีเปิด มอบสื่อการเรียนรู้และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ
โดยนายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
- ชี้แจงรายละเอียดเนื้อหาของกิจกรรมการจัดอบรม (คณะวิทยากรจากบริษัท เค.ทิพ 999 จำกัด)
- ความเป็นมาของวิชาวิทยาการคำนวณ
- การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณ แบบ Unplugged Programing
- เรียนรู้การใช้งาน MTiny Coding Kit
- ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ MTiny Coding Kit
- สรุปกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และต่อยอดกิจกรรมเข้าสู่ห้องเรียน
(นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา / นายสุภัค แฝงเพ็ชร ศึกษานิเทศ สพป.นครปฐม เขต 2 / นางสาวสุรีพร พันยุโดด ศึกษานิเทศ สพป.นครปฐม เขต 2)
        อัลบัมภาพ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karxan/248943373_2040951449387656_2237629983570708729_n.jpg

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 

        การประชุมกลุ่มนิเทศฯ ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยนายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมยินดีต้อนรับ

โพสต์2 ต.ค. 2564 21:57โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 9 พ.ย. 2564 17:59 โดย Webmaster Supervisory ]


วันที่ 6 ตุลาคม 2564

        ยินดีต้อนรับ นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ มารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 นำโดยนายสุริยันต์ สุวรรณทอง นายธนะชน ทัศนะเกตุ นางสาวจงรักษ์  ศรีทิพย์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี กับ นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่ง  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2  โดยมี ดร.อโณทัย  ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. นายทวีพล  แพเรือง อดีต ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2  ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง อดีต ศธจ.นครปฐม ดร.วินัย  พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  ดร.สำเริง พูลศรี อดีตรองเลขาธิการ สก.สค. พร้อมด้วยคณะจาก สพป.ปทุมธานี เขต 1 สพป.นครปฐม เขต 1 และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี  ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
        อัลบั้มภาพ โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/yinditxnrab/2021-10-08_16-35-01.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/yinditxnrab/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A2.jpg


วันที่ 5 ตุลาคม 2564 

        ยินดีต้อนรับ นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์  มารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A1.jpg


1 ตุลาคม 2564

โพสต์1 ต.ค. 2564 18:37โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 1 ต.ค. 2564 18:38 ]


วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. 

        นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติภารกิจงานต่าง ๆ ภายในกลุ่มนิเทศฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม 2 โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดประชุมการอ่านขั้นสูง
2. ให้โรงเรียนดำเนินการรวบรวมข้อมูล SAR เข้าสู่ระบบ E-SAR ของ สพฐ.
3. การประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ในระยะที่ 2
4. การรวบรวมข้อสอบ O -NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ย้อนหลัง 3 ปี เพื่อบริการเป็นข้อสอบกลางให้โรงเรียน
5.การจัดทำคลิป แนะนำและอธิบาย การออกข้อสอบที่แตะระดับสมรรถะ ชั้น ป.6 และ ม.3

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/1%E0%B8%95%E0%B8%8464.jpgNPT2 AWARDS

โพสต์30 ก.ย. 2564 02:10โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 30 ก.ย. 2564 02:37 ]


วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. 

        นายชาญกฤต  น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2 เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรผู้มีผลงานดีเด่น โครงการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัล NPT 2 AWARDS พร้อมด้วยนายประชา วุฒิวัฒนานุกูล  และนายสุริยันต์ สุวรรณทอง  รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม > คลิก 
    - รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตร ในวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา > คลิก 
    - ศึกษานิเทศก์ดีเด่น 2 ท่าน (ศน.สุภัค แฝงเพชร และ ศน.เกริน ช้อยเครือ) 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/awards/NPT2%20AWARDS-1.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/awards/NPT2%20AWARDS-2.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A12%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7-64.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%9064.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9964.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%8864.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD64.jpg

ประชุม ก.ต.ป.น./พิธีรับตราพระราชทาน

โพสต์30 ก.ย. 2564 01:27โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 30 ก.ย. 2564 19:06 โดย Webmaster Supervisory ]


วันที่ 28 กันยายน 2564  เวลา 09.00 น. 

        การประชุม คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2564  โดยนายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็น ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2  โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับนโยบายที่ต้องดำเนินการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
    1. การจัดทำหลักสูตรและหนังสือส่งเสริมคุณธรรม 2 ภาษา โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5
    2. การดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพตามโครงการ 1 สำนักงานเขต 1 โรงเรียน
    3. การดำเนินการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่
    4. การนิเทศ ติดตามโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19)
    5. กรอบแผนการนิเทศภาคเรียนที่ 2/2564
    6.  คู่มือแนวทางการดำเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19)
    7. การดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสู่การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 วันที่ 29 กันยายน 2564

        พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ภายใต้มูลนิธิสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วยนายประชา วุฒิวัฒนานุกูล  และนายสุริยันต์ สุวรรณทอง  รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%971.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rabtra/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%972.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rabtra/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%973.jpg?attredirects=0


15-17,21, 23 กันยายน 2564

โพสต์15 ก.ย. 2564 19:22โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 26 ก.ย. 2564 02:29 ]


วันที่ 15 กันยายน 2564   เวลา 09.00 น. 

        นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างความรู้ ความเข้าใจ การประเมิน ITA สถานศึกษา” (ITA Online) ผ่านระบบ Google Meet พร้อมด้วย นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชี้แจงสรุปแนวทางการประเมิน ITA สถานศึกษา ของ สพป.นครปฐม 2 โดยมี นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน์ ชี้แจงการประเมิน ITA สถานศึกษา และ นางสาวสุรีพร พันยุโดด ชี้แจงบทเรียนและข้อเสนอแนะจากการประเมิน ITA สถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563 และ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม 2 เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงคนอง และ นายไพบูลย์ วงษ์ปาน ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แนวทางการประเมิน ITA สถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/241344508_2009622479187220_5339864045078927630_n.jpg

    ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สพป.นครปฐม เขต 2 ลำดับที่ 98 คะแนนรวม 94.49 ระดับผลการประเมิน A ผลการประเมิน ผ่าน > คลิก

    - การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ITA 2021  โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เตรียมความพร้อมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส วันที่ 14-15 กันยายน 2564 (ภาคเช้า) คลิก  |  (ภาคบ่าย) > คลิก 

วันที่ 16 กันยายน 2564   เวลา 09.00 น. 

        นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล / กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมพิจารณาผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/15ky64/241370561_2010212179128250_9207058587384888287_n.jpg


วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. 

        นายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต” ผ่านระบบ Google Meet พร้อมด้วย นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ชี้แจงสรุปการถอดบทเรียน (Best Practice) การดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต
    - นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน ร่วมอภิปรายการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียน 
    - นางสาวสุรีพร พันยุโดด ร่วมอภิปรายการถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต “แนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต” 
    - คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม 2 เข้าร่วมประชุม 
    - ได้รับเกียรติจาก นายสญชัย รัศมีแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม นางสาวสุกัญญา คำมี ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตุ๊กตา ว่าที่ ร.ต.หญิงปวีณา ชูสูงทรง ครูโรงเรียนวัดตุ๊กตา นายปรัชญา คล้ายชุ่ม ครูโรงเรียนวัดบางหลวง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/15ky64/242214566_2011129175703217_5912033985214787962_n.jpg?attredirects=0

วันที่ 21 กันยายน 2564 

        นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุม โดยมี ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ข้าราชการบำนาญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/15ky64/242146183_2014039675412167_5265074711729833083_n.jpg?attredirects=0

วันที่ 23 กันยายน 2564 

        การประกวดคัดเลือกสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
    - ผลการคัดเลือก > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/15ky64/3%E0%B8%81%E0%B8%A264.JPG?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/15ky64/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD64.jpg


30, 31 ส.ค. 1, 2 ก.ย. 64

โพสต์1 ก.ย. 2564 05:05โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 2 ก.ย. 2564 03:11 ]


วันที่ 30, 31 สิงหาคม และวันที่ 1 กันยายน 2564  

        คณะศึกษานิเทศก์ สพป. 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563  โดยมี นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ และ นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ ข้าราชการบำนาญ ร่วมให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ถอดบทเรียนการบริหารจัดการ และสารสนเทศผลการสอบ (O-NET) / แนวทางการวัดและประเมินผลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการให้คะแนนปลายภาค ปลายปี / การพัฒนาผลสัมฤทธิ์สู่การจัดทำ วPA และการจัดทำคลิป เพื่อการพัฒนางานของศึกษานิเทศก์ ผ่านระบบ Google Meet


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/1ky64/o-net.jpgวันที่ 1 กันยายน 2564 

        คณะศึกษานิเทศก์ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 38 โดยมีประเด็นสาระสำคัญดังนี้ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งเรื่องการจ่ายเงินเยียวยา 2000 บาท ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ต่อนักเรียน 1 คน ขณะนี้จำนวนเงินทั้งหมดได้โอนเข้าบัญชีของ สพฐ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ สพฐ. ได้ดำเนินการโอนเข้าบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ที่เปิดบัญชีรองรับถูกต้องครบถ้วน ส่วนโรงเรียนและเขตพื้นที่ ที่ยังดำเนินการเปิดบัญชียังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนนั้น ซึ่งได้กำชับให้ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 นี้ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปในการแจกจ่ายให้กับผู้ปกครอง 

วันที่ 2 กันยายน 2564 

         ศน.บุญสุพร เพ็งทา และ ศน.เกริน ช้อยเครือ ร่วมรายการพฤหัสบดีที่นี้ สพป. นครปฐม 2 ครั้งที่ 16 เวลา 9:45 น. ถึง 12:15 น. นำเสนอข้อมูล หัวข้อ แนวทางการวัดและประเมินผลในสถานการณ์ COVID-19 ปลายภาค/ ปลายปี 24 สิงหาคม 2564

โพสต์24 ส.ค. 2564 19:20โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2564 20:00 ]


วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. 

        นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิพากษ์ร่างหลักสูตรโรงเรียนรักษาศีล 5 ฐานสมรรถนะสู่ชั้นเรียน และหนังสือชุดส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5” พร้อมด้วย นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล นายธนะชน ทัศนะเกตุ นายสุริยันต์ สุวรรณทอง รอง ผอ. สพป.นครปฐม เขต 2 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะผู้จัดทำหนังสือชุดส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ผ่านทางระบบ Google Meet

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/234700225_1992934750855993_2828318533811974642_n.jpg


วันที่ 24 สิงหาคม 2564  เวลา 10.00 น. 

        การพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2  โดยนายสุริยันต์ สุวรรณทอง รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/24skh64/2021-08-25_9-27-42.jpg?attredirects=0


1-10 of 409