ข่าว กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ


ถวายพวงมาลา

โพสต์4 ต.ค. 2561 09:39โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2561 09:39 ]


วันที่ 1 ตุลาคม 2561
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในนามของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2
ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1117439901738820?__xts__[0]=68.ARBBj8Bx9xtENiH38jgqK_qNVc5h6oaRZSCfGh07E6NnD-AFg-5bAgQwwg-jahFqgxnFyHOHqMTzqalDYEn0r9uj0hoRrtV3H7guPZdsRqsZicJ-56E2-fJUTXuAJt-a0wBMNT2wyHBMiJxF-bVNFKE8qeP1F0e_gkbWBaysA3ZVCsXenshDDA&__tn__=-R

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2.jpg

ประชุมถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต

โพสต์25 ก.ย. 2561 01:27โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 02:24 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]

        วันที่ 25 กันยายน 2561  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ได้ประชุมถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุม PLC ของสำนักงานเขตฯ โดย 
- ผอ.โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม / ผอ.โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม / ผอ.โรงเรียนวัดงิ้วราย / ครูโรงเรียนวัดบางหลวง และครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ร่วมอภิปราย แลกแปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
- ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ และศึกษานิเทศก์ นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน นางสาวนาฎลดา ภู่ประเสริฐ สรุปการถอดบทเรียน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B8%A3%E0%B8%A3%20%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%2061.jpg

ตารางการประชุม > คลิก

PLC ภาษาไทย

โพสต์24 ก.ย. 2561 17:48โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 30 ก.ย. 2561 21:03 ]


การประชุม PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ต่อยอดการทบทวนตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครั้งที่ 2
วันที่ 23 กันยายน 2561

ณ ห้องประชุม PLC: ชุมชนวิชาชีพ กลุ่มนิเทศฯ
สพป.นครปฐม เขต 2

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1113008882181922?__xts__[0]=68.ARBsa_QH3O6hCLuow43gPIysyHj_ylMZhYyuMxCy1KtWwkVNYxKnK5nYH483Ijvp2vadUD3faMaZ7kNYnrUAf3rQtUwUmVYxbtRHrVYbByD2V7dthurqL1XwX03Y2GdUZr-aTw2xua-YsZnFpvnnauCaipc2pg-2C1NuvD8Isz22myWT23taGw&__tn__=-R

PISA Online 2018

โพสต์22 ก.ย. 2561 01:11โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 02:42 ]


วันที่ 22 กันยายน 2561

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การใช้คอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบ PISA แบบออนไลน์
โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ (PLC)
การวิเคราะห์ข้อสอบ PISA และ O-NET

โดย สพป.นครปฐม เขต 2

ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล นครปฐม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1112365632246247&type=1&l=7f17696094

อัลบั้มภาพ > คลิกวัตถุประสงค์ : 
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ในการเตรียมความพร้อม รับการประเมิน PISA 2018 
- เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) และการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
- เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญของการประเมิน PISA 2018 
- เพื่อจัดระบบคลังข้อสอบให้พร้อมใช้

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ชั้น ม.3 จำนวน 66 คน 

กิจกรรม/หลักสูตร/วิทยากร :
    - พิธีเปิด : นายสมบัติ จันทร์มีชัย (ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2) เป็นประธาน / นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล (รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2) กล่าวรายงาน
    - ความสำคัญของการประเมิน PISA 2018 การสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) และการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดย นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
    - ลักษณะข้อสอบวิชาภาษาไทย/คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์/ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบ PISA (แบ่งกลุ่ม)
        วิชาคณิตศาสตร์ (นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์/ศน.อรวรรณ ริ้วไสว/นางสาวจุฑามาศ จันทร์สา)
        วิชาภาษาไทย (ศน.เกริน ช้อยเครือ/ศน.บุญสุพร เพ็งทา/ศน.เมธี อ้นทอง/นางสาวศรินทิพย์ บู๊ประเสริฐ)
        วิชาวิทยาศาสตร์ (ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ/นางสาวธิดาณัฐ สายสุนทร)

หมายเหตุ : คณะวิทยากร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 และคุณครูจากโรงเรียนวัดหอมเกร็ด

ความคาดหวัง : กลุ่มเป้าหมายร่วมกันวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด ข้อสอบ PISA และ O-NET และนำไปจัดระบบคลังข้อสอบให้พร้อมใช้ สู่การยกระดับผลการสอบ PISA และ O-NET ของ สพป.นครปฐม เขต 2

ขอบคุณแหล่งภาพ : คุณครูธิดาณัฐ สายสุนทร และ สายใจ ฉิมมณีข้อมูลเพิ่มเติม

- ระบบสอบออนไลน์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) > คลิก   

- ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ (สสวท.) > คลิก

- ตัวอย่างข้อสอบ PISA (สสวท.) > คลิก

- แนวข้อสอบ PISA ภาษาไทย (กลุ่มนิเทศฯ สตูล) > คลิก

- ยูทูปคลิป เรื่อง การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) OBEC TV การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 เผยแพร่เมื่อ 21 มี.ค. 2018 > คลิก

- ยูทูปคลิป เรื่อง แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-Net ภาษาไทย (ชั้น ป.6) โดย สำนักวิชาการฯ สพฐ. เผยแพร่เมื่อ 15 ม.ค. 2017 > คลิก

- ยูทูปคลิป เรื่อง การสร้างข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง PISA โดย nophasak sawangrung เผยแพร่เมื่อ 19 ส.ค. 2017 > คลิก

- ยูทูปคลิป เรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบ PISA โดย Boy Masa เผยแพร่เมื่อ 31 ส.ค. 2016 > คลิก

- ยูทูปคลิป เรื่อง อบรมการออกข้อสอบแนว o-net และ PISA (11) 11-12 ตค 2557 ณ โนนสูงศรีธานี เผยแพร่เมื่อ 13 ต.ค. 2014 > คลิก

- ยูทูปคลิป เรื่อง PISA คือ อะไร โดย elearning kusol เผยแพร่เมื่อ 28 ก.ค. 2012 > คลิก

พัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ'61

โพสต์19 ก.ย. 2561 22:09โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2561 09:12 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]


วันที่ 18-19 กันยายน 2561

การประชุมสัมมนาและปฏิบัติการ
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ประจำปี 2561

ณ โรมแรมพาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

- ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองสองตอน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมทำดอกไม้จากธรรมชาติ น้ำยาเอนกประสงค์ที่ใช้ส่วนประกอบจากธรรมชาติ (ล้างจาน ถูพื้น) และธนาคารโรงเรียน
- บรรยายพิเศษ โดย นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นฐ.2
- ประสบการณ์และวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยนายทวีพล แพเรือง
- บทบาทในการบริหารจัดการโรงเรียนและความสัมพันธ์กับชุมชน โดยนายสุทธิชัย ปุตตธรรมกุล
- อภิปรายการนำเสนอแนวทางการพัฒนาร่วมกันระหว่างโรงเรียนและ สพป.นฐ.2

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1823411181046633&set=pcb.1823411621046589&type=3&theater

ชมอัลบั้มภาพ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumphathnaphubriharsthansuksapi2561/41927463_1857002844368871_5303759847160807424_o.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumphathnaphubriharsthansuksapi2561/41974129_1857002717702217_6173619440475701248_o.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumphathnaphubriharsthansuksapi2561/42153755_2166340553582918_994999061826240512_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumphathnaphubriharsthansuksapi2561/42141812_1857002824368873_7022546424046813184_o.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumphathnaphubriharsthansuksapi2561/42143670_1857002731035549_4744393927983890432_o.jpg?attredirects=0PLC วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

โพสต์15 ก.ย. 2561 21:58โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2561 20:59 ]

วันที่ 16 กันยายน 2561 สพป.นฐ.2 ดำเนินการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (PLC) วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ณ ห้องชลนที สพป.นฐ.2 
และร่วมช่วยลดการใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติกในการใส่อาหาร

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-6/PLC%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpg


วันที่ 23 กันยายน 2561 
สพป.นฐ.2 ดำเนินการ PLC วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ต่อจากวันที่ 16 กันยายน 2561

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/plcwichakhnitsastrwithyasastr/PLC%202nd.jpg


PLC ภาษาไทย

โพสต์15 ก.ย. 2561 21:37โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 5 ต.ค. 2561 23:43 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]

        วันที่ 15 กันยายน 2561 กลุ่มนิเทศฯ สพป.นฐ.2 ได้ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (PLC) วิชาภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ณ ห้องชลนที สพป.นฐ.2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-6/Plc%20%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.jpg

รูปแบบแนวทางการประเมินใหม่

โพสต์11 ก.ย. 2561 20:09โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2561 00:16 ]


วันที่ 11 กันยายน 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่
และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561

สพป.นครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนวัดบางพระ จ.นครปฐม


วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อพัฒนามาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ฯ ให้แก่ผอ.โรงเรียน ในการเป็นวิทยากรแกนนำ

ทดสอบก่อนการอบรม
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 
ชมวิดิทัศน์ผ่านระบบ Video conference โดย รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยที่ 1 รูปแบบและแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่
หน่วยที่ 2 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ตามมประกาศกฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
หน่วยที่ 3 ทักษะของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
หน่วยที่ 4 การจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และการให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ทดสอบหลังการอบรม 

หน่วยที่ 5 การวางแผนบริหารจัดการขยายผล


อัลบั้มภาพ > คลิกเอกสาร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่
และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

    ๑. หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก


    ๒. คู่มือการขยายผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก


    ๓. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก
สื่อ PPT ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่
และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

1.ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ > คลิก

2.รศ.ดร.สมบัติ  ท้ายเรือคำ > คลิก

3.ดร.ไพรวัลย์  พิทักษ์สาลี > คลิก

4.1 ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ. ดร.พนิดา ศกุนตนาค > คลิก

4.2 ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ. ดร.พนิดา ศกุนตนาค > คลิก

5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์ > คลิก

5.2 ดร.อมรรัตน์  สร้อยสังวาลย์ > คลิก โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สพฐ. > คลิก

 แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report : SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ > คลิก        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 26 กันยายน 2561 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม


บรรยายพิเศษ เรื่อง เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา
โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
เผยแพร่เมื่อ 10 ส.ค. 2018


พัฒนาคุณภาพ ปฐมวัย

โพสต์9 ก.ย. 2561 19:50โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2561 21:44 โดย บุญสุพร เพ็งทา ]


วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์
ระดับปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา

โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป.นครปฐม เขต 2

ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม

        ขอขอบพระคุณท่านรองประชา วุฒิวัฒนานุกูล ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ขอบคุณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ที่สนับสนุนการจัดอบรมครั้งนี้ ขอบคุณคณะทีมงานศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเป็นอย่างดี และขอขอบคุณคณะวิทยากร รวมทั้งคุณครูปฐมวัยที่น่ารักทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสร้างพลังสู่การเป็นชุมชนวิชาชีพปฐมวัย จนทำให้การอบรมครั้งนี้สำเร็จ ลุล่วงด้วยดี

ศน.บูญสุพร : ภาพ-ข่าว

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1104901726325971?__xts__%5B0%5D=68.ARAsP_QMnTE0v8WMLQ1wX3pJYrsA1DzPEtSS7KwanAmqp-1Z_1uXkuLtJ0ZbdPJN20qyylvw9WBi4YmjfL5KxXzQZIycRdeQQqvChFLTW4ecwpAwoeVQin1JiJr8d9jPrUIs5-s1U-vzApYmaP3r9tE5f1TQBDiMAbJYmkud6vpVnsNYNbmMnJornVbirbeYUsPqa9bdx9zBXrc1HbwN5CVIJE2n5u9QVC4w9_OV&__tn__=-R

ศึกษานิเทศก์ให้ความรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์7 ก.ย. 2561 02:39โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 5 ต.ค. 2561 23:45 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]

        วันที่ 7 กันยายน 2561 ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ.2 ได้ให้ความรู้เรื่องการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ในเรื่องนโยบายโรงเรียนคุณธรรม คุณธรรมอัตลักษณ์ คุณธรรมเป้าหมาย โครงงานคุณธรรม ฯลฯ ให้แก่ผู้อำนวยการและครูโรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู เพื่อให้โครงการโรงเรียนคุณธรรมประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้

(ชมภาพเพิ่มเติม คลิกที่ภาพ)

https://www.facebook.com/npt2nites/photos/pcb.1103535766462567/1103534596462684/?type=3&theater

1-10 of 266