ข่าว กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ


เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ดังที่ปรากฏ

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม กิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ >>> วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย >>> วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน แนะนำเอกสาร

โพสต์5 ก.พ. 2561 21:59โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์


ชุดเอกสาร “เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ

************************************************************** **************************************************************

1. ด้านคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง

2. ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย

3. ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

4. ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง

5. ด้านใฝ่เรียนรู้

6. ด้านใฝ่ดี


7. ด้านอยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน

8. ด้านอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง

9. ด้านคิดขั้นพื้นฐาน

10. ด้านคิดขั้นสูง

11. ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ

12. ด้านทักษะชีวิต


ชี้แจงการสอบ O-NET 60

โพสต์29 ม.ค. 2561 03:21โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2561 05:08 ]

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/936814863134659


https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1545393955514481?pnref=story

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/938793599603452

ประชุมทางไกล

โพสต์29 ธ.ค. 2560 02:04โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2561 21:16 ]

วันที่ 26 มกราคม 2561

ร่วมประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ  ชมคลิป >>> คลิก

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1546581665396254&id=100001333058907


ประชุม Video Conference มอบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา
วันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 13.00 - 15.30 น. คลิก


https://www.facebook.com/bankbongtingtong/posts/1698268283528403https://www.facebook.com/npt2nites/posts/920654958083983

สานสัมพันธ์วันสิ้นปี 2560

โพสต์29 ธ.ค. 2560 01:42โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 29 ธ.ค. 2560 02:07 ]

สานสัมพันธ์วันสิ้นปี 2560

https://www.facebook.com/pg/npt2nites/photos/?tab=album&album_id=920312191451593

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1578250118932545&type=3

มาตรฐาน CEFR

โพสต์4 พ.ย. 2560 00:14โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560

        การอบรมความรู้ เรื่อง มาตรฐาน CEFR ที่กระทรวงศึกษานำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษและความเชื่อมโยงกับ DynEd
ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)

กลุ่มเป้าหมาย : ครูที่สอนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1469059429815145&id=100001333058907

ประชุมสัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร

โพสต์3 ต.ค. 2560 02:09โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2560 09:50 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]

วันที่ 29 กันยายน 2560

การประชุมสัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร
ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย
บุคลากรทางวิจัยและระบบมาตรฐานการวิจัย
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
โดย
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเวล นครปฐม


วัตถุประสงค์ : เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยในองค์กร ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยของ สพฐ.

เป้าหมาย : คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  นำเสนอผลการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัยบุคลากรทางวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย : ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 และ เขต 2 

งานวิจัยที่นำเสนอ :
        1. การนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาต่อยอดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนในสถานศึกษาสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2  (ศน.สายใจ ฉิมมณี ผู้วิจัย)
        2. การนิเทศเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูเครือข่าย โรงเรียนสังกัด สพป. นครปฐม เขต 2  (ศน.เกริน ช้อยเครือ ผู้วิจัย)
        3. การนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพผ่านสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู ด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 (ศน.บุญสุพร เพ็งทา ผู้วิจัย)
        4. พลังร่วมการนิเทศเพื่อพัฒนาขณะปฏิบัติงานประกันคุณภาพการนิเทศและมาตรฐานโรงเรียน (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์)

https://www.facebook.com/pg/npt2nites/photos/?tab=album&album_id=878059505676862

OD 60 NPT2

โพสต์12 ก.ย. 2560 23:54โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2561 21:31 ]

วันที่ 14 - 15 กันยายน 2560


การอบรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2

ณ ห้องประชุม โรงแรมเมธาวลัย 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


วัตถุประสงค์ : 
    1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ
    2. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 52 คน

หลักสูตร เนื้อหาสาระ : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ "การขับเคลื่อนนโยบายของ สพป.นครปฐม เขต 2" / ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสำนักงาน พ.ศ. 2559 / ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 / ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (นายจิระชัย ทีคำ) รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 / ธรรมมภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร (ทวีพล แพเรือง) / นำเสนอผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม / การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม / สรุปผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย ผอ.กลุ่มอำนวยการ

กิจกรรม : ฟังบรรยาย / แบ่งกลุ่มปฏิบัติการทบทวนผลการประเมินแนวทางการพัฒนาและบทเรียนการพัฒนา มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560 และจัดทำบทเรียน (วิทยากรประจำกลุ่ม) / นำเสนอบทเรียนแนวทางการพัฒนาและการเรียนรู้ร่วมกัน (วิทยากรประจำกลุ่ม) / ปฏิบัติงานกลุ่มในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนางาน (วิทยากรกลุ่ม) / ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริห์ จังหวัดเพชรบุรี (วิทยากรประจำโครงการ) 

สื่อ เอกสารอ้างอิง :    

        - ธรรมาภิบาลการพัฒนา สพป.นครปฐม เขต 2 สู่องค์กรคุณภาพ >>> คลิก
        - ข้อคำถามการจัดทำบทเรียนการปฏิบัติ >>> คลิก 
        - การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ >>> คลิก 
        - คู่มือการจัดระดับดูแลองค์กรภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี >>> คลิก
        - หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี >>> คลิก
        คู่มือแบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2560) >>> คลิก
        - มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 >>> คลิก
        - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 >>> คลิก 
        


************************** ************************* ************************* **************************
https://kruweerachat.blogspot.com/2012/10/blog-post_6.html
http://www.nmd.go.th/new/document/pdf/good_governance_rating.pdf
http://www.nmd.go.th/new/document/pdf/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMV3RzeWh3eENCODA/view?usp=sharing

อัลบั้มภาพกิจกรรม :
>>> อัลบั้ม 1  |  
อัลบั้ม 2  |  อัลบั้ม 3

การอบรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

        นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนนโยบาย ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพลอยพิมาน โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จากนั้น นางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 สรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2559 และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งผลการทำงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม
        ในภาคบ่าย(14 กย. (บ่าย) – 15 กย.) เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร” โดย นายทวีพล แพเรือง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ “ธรรมาภิบาลการพัฒนา สพป.นครปฐม เขต 2 สู่องค์กรคุณภาพ” โดย นายธีระพงศ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ ได้กล่าวถึงบทเรียนการปฏิบัติที่ดี ตามบริบทของตนเองในการพัฒนาและการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา โดยการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการทบทวนผลการประเมินแนวทางการพัฒนาและบทเรียนการพัฒนามาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560 และการนำเสนอบทเรียนแนวทางการพัฒนาและการเรียนรู้ร่วมกัน (วันที่ 15 กันยายน 2560)

https://www.facebook.com/prnakhonpathom2/posts/1527270260652969?notif_t=like_tagged&notif_id=1505540622471569

การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนประชารัฐ

โพสต์6 ก.ย. 2560 02:42โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2560 03:01 ]

วันที่ 2 กันยายน 2560

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนประชารัฐ

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

เครดิตภาพ : ครูต้อม โรงเรียนวัดบางพระ


https://www.facebook.com/pg/npt2nites/photos/?tab=album&album_id=865380520278094

อบรมพัฒนาการใช้ ICT ของศึกษานิเทศก์

โพสต์30 ส.ค. 2560 21:54โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2561 21:22 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]

วันที่ 30 สิงหาคม 2560

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  ได้จัดอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้ ICT
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่ความรู้ของศึกษานิเทศก์
และสร้างสังคมพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์และครู (PLC)
สังกัด สพป.นฐ.เขต 2

ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ   

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-5/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20ICT%20%E0%B8%A8%E0%B8%99%2060.png

PLC นิเทศโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์28 ส.ค. 2560 22:08โดยพรทิพย์ นิลวัตถา   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2560 18:03 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560

ประชุมสัมมนา ปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์

"ชุมชนวิชาชีพกับศักยภาพศึกษานิเทศก์
ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนคุณธรรม"

ณ โรงแรมสวนบวกหาด ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

https://www.facebook.com/pg/npt2nites/photos/?tab=album&album_id=861684507314362


"ชุมชนวิชาชีพกับศักยภาพศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนคุณธรรม"

        # รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) >>> คลิก
        # ตัวอย่างการขับเคลื่อนของโรงเรียน (ศน.กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม) >>> คลิก
        # สื่อนิเทศชุมชนวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียน (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) >>> คลิก
        # สื่อนิเทศชุมชนวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) >>> คลิก
        จริธรรมเด่นกลุ่มโรงเรียนห้วยพลู (ศน.บุญสุพร เพ็งทา) >>> คลิก
        จริยธรรมในการพัฒนางานกลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม (ศน.สุภัค แฝงเพ็ชร) >>> คลิก
        # จริยธรรมเด่นโรงเรียนบ้านคลองโยง (ศน.อรวรรณ ริ้วไสว) >>> คลิก 
        # จริยธรรมเด่นโรงเรียนคุณธรรม (ศน.สายใจ ฉิมมณี) >>> คลิก
        # จริยธรรมเด่นกลุ่มโรงเรียนบางเลน (ศน.เกริน ช้อยเครือ) >>> คลิก

1-10 of 232