ข่าว กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ


เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ดังที่ปรากฏ

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม กิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ >>> วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย >>> วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน PLC สู่สถานศึกษา

โพสต์22 มิ.ย. 2560 20:17โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต ]

วันที่ 23 มิถุนายน 2560

  สพป.นครปฐม เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ การขับเคลื่อนทางวิชาการตามกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC สู่สถานศึกษา  ณ ห้องประชุมธรรมบูชา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 121 โรงเรียน

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/825537820929031
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1353705744683848&id=100001333058907
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1346919478695264
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1346942385359640
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=302117320228629&id=100012910892306
https://www.facebook.com/chenchen.miffy/posts/1524579150939219

แข่งขันภาษาไทย

โพสต์20 มิ.ย. 2560 02:23โดยสายใจ ฉิมมณี

โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดการประกวดผลงานนักเรียนโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการจัดแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย คัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เพื่อส่งเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ซึ่งนักเรียนได้ผ่านการระดับกลุ่มโรงเรียน และเป็นตัวแทนกลุ่มละ 1 คน การแข่งขันประกอบด้วยการแข่งขัน อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA ในทุกช่วงชั้น และการแข่งขันการเขียนตามคำบอก ในทุกช่วงชั้น

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-5/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%2060.JPG

ประชุมปรับแก้สื่อภาษาอังกฤษ

โพสต์12 มิ.ย. 2560 00:23โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2560 22:11 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]

    
    วันที่ 10 มิถุนายน 2560 

        ศูนย์ PEER โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล  สพป.นครปฐม เขต 2  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแก้สื่อเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
https://www.facebook.com/sotPSM/

ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านเขาทอง

โพสต์8 มิ.ย. 2560 22:33โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2560 18:30 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87.pngวันที่ 2 มิถุนายน 2560

        คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 โดยการนำของนายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และท่านธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นำคณะศึกษานิเทศก์ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านเขาทอง ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2

        นางอำไพพรรณ บุญรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาทอง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม แก่คณะผู้ดูงาน โรงเรียนนี้เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนนักเรียน 165 คน ครู 13 คน เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ สร้างคนดีให้กับสังคม โรงเรียนต้นแบบนักเรียนสุขภาพดี(ระดับประเทศ) เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2555 เป็น โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่ดีเลิศระดับประเทศ ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558 (ประดิษฐ์ซอจากไผ่และกะลามะพร้าว และล่าสุด เป็นโรงเรียนคุณธรรม ประจำปี 2559

        จากการนำเสนอข้อมูลของ คณะครู นักเรียน และผู้บริหาร พบว่า การดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม เริ่มจาก...
            > การสมัครเข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
            > ผู้บริหารและครูแกนนำไปประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติ 
            > จัดทำคุณธรรมอัตลักษณ์ (คุณธรรมเป้าหมาย) และพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 3 มิติ (ผู้บริหาร ครู นักเรียน)
            > จัดทำโครงงานคุณธรรมตามกรอบของคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก (โครงงานรู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้, โครงงานนาฬิกายิ้ม, โครงงานคุณธรรม, โครงงานแต่งกายถูกระเบียบวินัยใส่ใจความสะดาด,โครงงานคนดีศรีเขาทอง, โครงงานชาว BKT ร่วมใจใช้ชีวิตอย่างพอเพียง, โครงงานน้ำยาล้างจานจากมะนาว-อัญชัน, โครงงานผลิตน้ำคุณภาพ RO, โครงงานผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน, โครงงานการทำน้ำผลไม่และน้ำสมุนไพร, โครงงานแปรรูปอาหาร เป็นต้น) นอกจากนี้ยังมีโครงการและกิจกรรมที่ครอบคลุมสอดรับกับโครงงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสมอีกมากมาย

        ชมอัลบั้มภาพ >>> คลิก


ประชุมปฏิบัติการบริหารจัดการ รร คุณธรรม

โพสต์30 พ.ค. 2560 22:37โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2560 23:02 ]

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560  สพป.นครปฐม เขต 2  ได้จัดประชุมปฏิบัติการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมสำหรับผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2  121 โรงเรียน  ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล  เพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/20170530_150114.jpg

อบรมปฏิบัติการครูปฐมวัยใน รร.ขนาดเล็กตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

โพสต์30 พ.ค. 2560 21:21โดยสายใจ ฉิมมณี

วันที่ 27-28 พ.ค 60  สพป.นฐ.เขต 2 ได้จัดอบรมปฏิบัติการครูปฐมวัยใน รร.ขนาดเล็ก ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  ณ รร.วัดประชานาถ 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2.png

Peer Center

โพสต์25 พ.ค. 2560 23:07โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์


การประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ณ Peer Center อำเภอสามพราน

โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)


วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2560********************************************************************************************************************************************************

โรงเรียนดีประจำตำบล

โพสต์25 พ.ค. 2560 21:53โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2560 22:23 ]


การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อขับเคลื่อนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนดีประจำตำบล 
ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดบางพระ

เอกสารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล
ระดับประเทศ ปี 2560 >>> คลิกhttps://drive.google.com/file/d/0B3XnlhB1_LWISWJDUFJEMzZSajA/view
<<< อ่านเอกสาร คลิกที่ภาพ >>>
https://drive.google.com/file/d/0B3XnlhB1_LWIQ253eENRaG1ENTA/view
******************************************************************************************************************************************************

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ

โพสต์4 พ.ค. 2560 02:30โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2560 08:57 ]

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 สพป.นครปฐม เขต 2  จัดประชุมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่บรรจุใหม่หรืออายุราชการไม่ถึงหนึ่งปี  ณ โรงแรมเวล จ. นครปฐม  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1. ให้ครูดังกล่าวทราบแนวทางในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้สื่อการเรียนรู้ ตามตัวชี้วัดต้องรู้   2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาสังกฤษ 3. ครูจัดการเรียนรู้ด้วยแอพพลิเคชั้น  Echo Hybrid  
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumphathnakhruphasaxangkvs/Eng.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumphathnakhruphasaxangkvs/20170504_104839.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumphathnakhruphasaxangkvs/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9Eng+Echo%20Eng.png


ประชุมพัฒนาครู โรงเรียนคุณธรรม

โพสต์2 พ.ค. 2560 07:12โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2560 01:50 ]

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560  สพป.นครปฐม เขต 2  จัดประชุมพัฒนาครู โครงการโรงเรียนคุณธรรม  ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ครู ในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 478 คน  เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumphathnakhrurongreiynkhunthrrm/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%201.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumphathnakhrurongreiynkhunthrrm/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%202.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumphathnakhrurongreiynkhunthrrm/vdo%20%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.png?attredirects=0


1-10 of 211