ข่าว กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

นิเทศโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวัดบางหลวง

โพสต์12 มิ.ย. 2561 01:19โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2561 01:20 ]

11 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้รับการนิเทศติดตาม โรงเรียนคุณธรรม โดยคณะนิเทศ ติดตาม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ณ ห้องประชุมคุณสุจริต-คุณถวิล นุชทองม่วง


อบรมออนไลน์ บูรณาการ ปฐมวัย

โพสต์5 มิ.ย. 2561 04:02โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์

วันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2561


การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล
หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ ระดับปฐมวัย

ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-5/2018-06-05_17-57-29.jpg

อัลบั้มภาพ > คลิก

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

โพสต์1 มิ.ย. 2561 23:11โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2561 00:39 ]

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

โครงการขับเคลื่อนระบบการควบคุมภายในเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ประจำปี 2561
ณ โรงแรมเวล นครปฐม 


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1668980206489732&id=100001333058907

        กรอบการประเมินผล และการรายงาน ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก

        เอกสารประกอบการจัดประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
       คู่มือตัวชี้วัด ม.44 ปี 2561 ฉับบสมบูรณ์ [word] คลิก
       คู่มือตัวชี้วัด ม.44 ปี 2561 ฉับบสมบูรณ์ [PDF] คลิก
        - เอกสารแนบเพิ่มเติม (ตารางคำอธิบายเกณฑ์ตัวชี้วัด 1.3 O-NET) เกณฑ์คะแนนo-net  คลิก
        - Power Point บรรยายพิเศษ ผอ.กพร. คลิก    
        Power Point ตัวชี้วัด ม.44 ปี 2561 + ชี้แจงตัวชี้วัด ม.44 – 2561 คลิก

        การประชุมทางไกลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) ปี 2561 (23 มี.ค. 2561)
        - ตอนที่ 1   |   ตอนที่ 2  

ประเด็นติดตาม

โพสต์10 พ.ค. 2561 23:31โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2561 05:34 ]สรุป ประเด็น/ตัวชี้วัด/นโยบาย ของ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
    1.ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
    2.ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
    3.ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
    4.ร้อยละของสถานศึกษานำ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
    5.ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
    6.ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
    7. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
    8. ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
    9. ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด
    10. ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด
    11. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพความต้องการ และบริบทของแต่ละพื้นที่
    12. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา
    13. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
    14. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
    15. ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
    16. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น
    17. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    18. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
    19. อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
    20. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ตัวชี้วัดเพิ่มเติม : ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ.
    เรื่องที่ 1 ผลการดำเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
    เรื่องที่ 2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณเพื่อการแลกเป้า (ถ้ามี)

ตัวชี้วัดการติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

ก. นโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 14 นโยบาย

    นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา > ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)มากกว่าร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา

    นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย > ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

    นโยบายที่ 3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ > ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.2 ระดับความสำเร็จของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค(Boot Camp)

    นโยบายที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ > มีโครงการ/กิจกรรม ที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 

    นโยบายที่ 5 การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ > ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่

    นโยบายที่ 6 การพัฒนากำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ > ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่

    นโยบายที่ 7 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก > จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กที่เรียนรวม อยู่ระหว่างขออนุมัติประกาศเลิก และประกาศเลิกสถานศึกษาแล้ว 

    นโยบายที่ 8 การอ่านออกเขียนได้ > ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด

    นโยบายที่ 9 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา > ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษานำ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้

    นโยบายที่ 10 การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค > ราชการ มีโครงการ/กิจกรรม ที่จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินการกระจายอำนาจแบบ cluster ในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    นโยบายที่ 11 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา > ใช้ข้อมูลที่สถานศึกษารายงานผ่านwebsite > https://e-budget.jobobec.in.th

    นโยบายที่ 12 การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ > ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่

    นโยบายที่ 13 การพัฒนาครูทั้งระบบ > ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร) 

    นโยบายที่ 14 การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด > ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย12 ประการ


ข. จุดเน้นพิเศษตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี การพัฒนานักเรียนนักศึกษา

    1. การลดชั่วโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียนพิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ >
        1.1 สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินงานโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้แบบ Active Learning
        1.2 มีการดำเนินงานเพื่อลดปริมาณการบ้าน / ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้วางแผนการให้การบ้านแบบบูรณาการร่วมกัน การบ้าน 1 ชิ้น สามารถเป็นกิจกรรม/เครื่องมือในการวัดและประเมินผลร่วมกันของหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้
        1.3 ใช้ข้อมูลจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (จำนวนผู้เรียนสังกัด สพฐ. ที่ใช้เว็บไซต์ http://www.tewfree.com)

    2. การประเมินผลคุณภาพการศึกษา ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ > ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย

PLC หลักสูตรสถานศึกษา

โพสต์8 พ.ค. 2561 04:41โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2561 06:16 ]

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/993825804100231
แนวทางการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถาน

แสดงทัศนะโดย ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ 3 กุมภาพันธ์ 2561


    1. แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน โดยอ้างอิงจากคำสั่งและประกาศ ต่อไปนี้ 

        - คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (อ้างอิง https://drive.google.com/…/0B9t56k6dmUe5Ul9yc0o5TG43Um8/view)

        - คำสั่ง สพฐ. ที่ 30/2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 (อ้างอิง https://drive.google.com/…/1UHeCXXby0lT6SMNckOL2Qdw5QS…/view)

        - ประกาศ สพฐ. เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 (อ้างอิง https://drive.google.com/…/1pKsUIrz1Y7iIBJrTMPbDUc7bln…/view)

        - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  (อ้างอิง https://drive.google.com/…/0B9t56k6dmUe5ME1jWXd4OEFneUE/view)


    2. ควรจัดประชุมครูทั้งโรงเรียนเพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในภาพรวม ตลอดจนรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เอกสารประกอบการประชุมอาจนำมาจาก

        - Powerpoint ประกอบการบรรยายในการประชุมทางไกลการสร้างความเข้าใจหลักสูตรฯ 2560 ของ สพฐ. และ สสวท. (อ้างอิงที่ https://drive.google.com/…/1DkS3gaLtI87oUE5HutfPcA-Bm6G4MbgR)
 
       - Mind Map ที่ผมได้จัดทำสรุปภาพรวมของหลักสูตร 60 ไว้ใน 1 หน้า (อ้างอิงที่ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1940276399333670&id=100000539852258)

        - เอกสารสรุปหลักสูตรฯ 2560 ของ สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช (อ้างอิง https://drive.google.com/…/1dfeFsHaGTeCh4D1wyPGK4nJ_5_…/view)  หรือเอกสารอื่น ๆ ตามความเหมาะสม


    3. จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรฯ เพื่อวางแผนการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งอาจประกอบด้วย หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

3.1 หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา ดำเนินการต่าง ๆ อาทิ เช่น การจัดรายวิชา โครงสร้างเวลาเรียน + เวลาเรียนพื้นฐาน + เวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง/ปี + เวลาเรียนเพิ่มเติม สถานศึกษากำหนด + เวลาเรียนรวมทั้งหมด ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานศึกษา ทั้งนี้ควรคำนึงถึงศักยภาพและพัฒนาการตามช่วงวัยของผู้เรียนและเกณฑ์การจบหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (11 ก.ค.2560 อ้างอิง https://drive.google.com/…/0B9t56k6dmUe5ME1jWXd4OEFneUE/view) กำหนดรหัสวิชา ชื่อวิชาและจำนวนหน่วยกิตที่ไม่ซ้ำกับรหัสวิชาเดิมตามบริบทของแต่ละโรงเรียน  รวบรวมคำอธิบายรายวิชาและจัดทำเป็นร่างหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขออนุมัติ  นอกจากนี้งานหลักสูตรสถานศึกษา จะต้องมีการวิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) อีกด้วย

3.2 กลุ่มสาระหลักที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้โดยตรง ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาฯ รวมทั้ง กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากนำสาระเทคโนโลยี มาอยู่กับกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ตลอดจนต้องมีการบูรณาการกับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ด้วย ส่วนกลุ่มสาระอื่นๆ ในกรณีที่ต้องการปรับเปลี่ยนรายวิชาใหม่ ให้เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นก็ถือโอกาสปรับปรุงไปพร้อมกันเลยทีเดียว ทั้งนี้ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักที่มีการปรับปรุงหลักสูตร จะต้องนำตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้มาทำการวิเคราะห์เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา ตามที่เคยปฏิบัติมาในหลักสูตรฯ 2551 

        สำหรับรายวิชาพื้นฐาน สามารถดาวน์โหลดตัวชี้วัดได้จาก

            - ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) อ้างอิง https://drive.google.com/…/1vrIxiFGvwVuOkNxdAQW2dodgE1…/view

            - ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) อ้างอิง https://drive.google.com/…/1q5jh9wH0lBI3rk3sXvgbQ-e0kT…/view

            - ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) อ้างอิง https://drive.google.com/…/1y4HJ8R2ldd2cEgD1tAO2-qkARe…/view

        นอกจากนี้ ในการเทียบเคียงตัวชี้วัดกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถศึกษาได้จาก https://drive.google.com/…/1Z77HWV9ww_LADD1fG2gUu4EZ1y…/view
สำหรับคำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ของ สสวท. ดาวน์โหลดได้ที่ http://oho.ipst.ac.th/ipst-cs-course-description/

        สำหรับรายวิชาเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดการเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ ได้จาก

        - การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ อ้างอิง https://drive.google.com/…/13P4tPipSJB84zMI0jB1KaC8aOI…/view

        - การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ อ้างอิง

        โดยเมื่อแต่ละกลุ่มสาระจัดทำคำอธิบายรายวิชาเสร็จแล้ว งานหลักสูตรสถานศึกษาจะทำการรวบรวมทั้งหมดจากทุกกลุ่มสาระฯ ต่อไป

3.3 หัวหน้างานทะเบียน การลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่หลักสูตรกำหนดและตรวจสอบการจบการศึกษาตามเกณฑ์การจบหลักสูตร

3.4 หัวหน้างานวัดและประเมินผล ลงทะเบียนรายวิชา นำรหัสวิชา ชื่อวิชาและจำนวนหน่วยกิตจากงานหลักสูตรสถานศึกษามาจัดทำระบบวัดและประเมินผล โดยให้ครูผู้สอนประเมินผลแล้วส่งผลการเรียนให้งานวัดและประเมินผล เพื่อสรุปผลการเรียนของนักเรียนตลอดหลักสูตรส่งให้งานทะเบียนตรวจสอบการจบการศึกษาตามเกณฑ์การจบหลักสูตรต่อไป


    4. เมื่อได้ร่างหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) แล้วจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขออนุมัติ


    5. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาอนุมัติหลักสูตรสถานศึกษา ถ้าไม่อนุมัติจะต้องนำไปปรับปรุงใหม่ แต่ถ้าอนุมัติ โรงเรียนจึงประกาศใช้หลักสูตรและนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในระดับชั้นเรียน


    6. กลุ่มบริหารวิชาการ ขับเคลื่อนให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดำเนินการ

        - จัดครูผู้สอน คาบสอนและตารางสอน

        - ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

        - การนำหลักสูตรไปใช้นระดับชั้นเรียน โดยครูผู้สอนจัดทำโครงสร้างรายวิชา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน


    7. ครูผู้สอนประเมินผลในรายวิชาที่ได้มอบหมายให้ปฏิบัติการสอน โดยส่งผลการเรียนให้งานวัดและประเมินผลผ่านระบบการวัดและประเมินผลตามบริบทของแต่ละโรงเรียน


    8. งานวัดและประเมินผลสรุปผลการเรียนของนักเรียนตลอดหลักสูตรส่งให้งานทะเบียนตรวจสอบการจบการศึกษาตามเกณฑ์การจบหลักสูตรต่อไป


***************************

เมษายน ปรับปรนวัฒนธรรมองค์กร

โพสต์9 เม.ย. 2561 21:53โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2561 03:53 ]

วันที่ 10 เมษายน 2561

สพป.นฐ.2 ประกอบกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้เกษียณอายุราชการ ผู้อาวุโส และขอพร

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/978687688947376https://www.facebook.com/npt2nites/posts/982405095242302
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mesaynprabprnwathnthrrmxngkhkr/78279.jpg
ประกาศสงกรานต์ ปีนี้ 

- วันมหาสงกรานต์ วันเสาร์ที่ 14 เมษายน เวลา 9.48 น. (แรม 14 ค่ำ เดือนห้า ปีจอ) 

- นางสงกรานต์นามว่า นางมโหธรเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกสามหาว(ผักตบชวา) อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จยืนมา เหนือหลังมยุรา(นกยุง) เป็นพาหนะ

- เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ พุธ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 600 ห่า ตกในเขาจักรวาล 240 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 180 ห่า ตกในมหาสมุทร 120 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 60 ห่า
- เกณฑ์ธาราธิคุณ ชื่อ เตโช(ธาตุไฟ) น้ำน้อย อากาศยังร้อน 
- เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีจอ นาคราชให้น้ำ 7 ตัว 
- ทำนายว่า ฝนต้นปีน้อย กลางปีงาม แต่ปลายปีมากแล ฯ
- เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ ลาภะ ข้าวกล้าในนา จะได้ 10 ส่วน เสียเพียงส่วนเดียว ธัญญาหาร มังสาหารบริบูรณ์ ประชาชนทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุข ฯ

- วันเถลิงศก ตรงกับ วันจันทร์ที่ 16 เมษายน เวลา 12 นาฬิกา 59 นาที 24 วินาที 
- จันทรคติ ตรงกับ วันจันทร์ ขึ้น 2 ค่ำ เดือนหก(6) ปีจอ

จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย

โพสต์27 มี.ค. 2561 00:21โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2561 05:11 ]

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-5/29595406_10216157120423172_5558063020627115164_n.jpg
27 มี.ค.61

สพป.นครปฐม เขต 2

จัดประชุม อบรม สัมมนาและปฏิบัติการ
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คุณครูปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3
ทุกโรงเรียนในสังกัดที่เปิดสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
ประมาณ 300 คน

ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/npt2nites/posts/971073566375455

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1597931383594071

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-5/29573317_10216157121503199_5711142432992070703_n.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/cadthahlaksutrsthansuksapthmway/S__25542725.jpg

การวางระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โพสต์25 มี.ค. 2561 20:24โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2561 21:29 ]

26 มีนาคม 2561
การอบรมปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจการวางระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐมเขต 2

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1596873687033174

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/970421416440670

ผลสอบ O-NET'60

โพสต์24 มี.ค. 2561 10:41โดยพรทิพย์ นิลวัตถา   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2561 03:18 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]


รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

สพป.นครปฐม เขต 2

 
 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ค่าสถิติพื้นฐานจําแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาคและรายสาระ > คลิก

 ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ > คลิก

 ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ > คลิก

 จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน > คลิก

 ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ > คลิก

      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย > คลิก

      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก

      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก

      ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิกรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

สพป.นครปฐม เขต 2

 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ค่าสถิติพื้นฐานจําแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาคและรายสาระ > คลิก

 ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ > คลิก

 ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่แยกตามสาระการเรียนรู้ > คลิก

 จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน > คลิก

 ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ > คลิก

        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาไทย > คลิก

        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาภาษาอังกฤษ > คลิก

        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาคณิตศาสตร์ > คลิก

        ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่วิชาวิทยาศาสตร์ > คลิกดูย้อนหลังปีก่อนหน้านี้ > คลิก 

 โครงสร้างข้อสอบ O-NET 2560   > คลิก
 ข้อสอบ ป.6 ปี2560+เฉลยทุกวิชา > คลิก
 ข้อสอบ ม.3 ปี2560+เฉลยทุกวิชา > คลิก
 ข้อสอบ ม.6 ปี2560+เฉลยทุกวิชา > คลิก

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

โพสต์16 มี.ค. 2561 23:29โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2561 03:10 ]

วันที่ 14 มีนาคม 2561

การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์ : 
เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ สู่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อเตรียมตัวจัดประชุมอบรม สัมมนาและปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนชั้น ป.1 ป.4 ม.1 

กลุ่มเป้าหมาย : 
คณะวิทยากร จำนวน 20 คน

ความคาดหวัง :
        สถานศึกษานำแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ได้ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิผล 

เอกสารอ้างอิง : 
        คำสั่ง สพฐ. ที่ 30/2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (5 มกราคม 2561)
        ประกาศ สพฐ. เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาฯ (8 มกราคม 2561)
        แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา แนบท้ายประกาศฯ 
        สื่อชุดกิจกรรม
        ตารางประชุม อบรม สัมมนาและปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
        การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน) > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-5/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B21.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-5/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B22.jpgวันที่ 19-20 มีนาคม 2561

การประชุมอบรมสัมมนาและปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1600283776692709&id=100001333058907

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1592188667501676?pnref=story

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1598444340209986&id=100001333058907

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1588216091232811&id=100001333058907การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ

 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 > คลิก

 คำสั่ง สพฐ. ที่ 30/2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 > คลิก

 ประกาศ สพฐ. เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 > คลิก

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 > คลิก

 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) > คลิก

 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) > คลิก

 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) > คลิก

 การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ > คลิก

 การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ > ลิก

 การเทียบเคียงตัวชี้วัดกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ > คลิก

 Power Point ประกอบการประชุมสร้างความเข้าใจหลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) > คลิก

 คำถาม - คำตอบ การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 > คลิก

        สามารถรับการประชุมทางไกล (Conference) การสร้างความเข้าใจ เรื่อง หลักสูตรวิทย์ฯ - คณิตฯ - ภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560) ย้อนหลังได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=vfb3r7YCq0o

        * สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้ที่ E-Mail: curriculum2560@hotmail.com (โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จะประมวลข้อคำถามแล้วตอบให้ทราบในช่วงท้ายของวัน) *

        ** รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สามารถสอบถามได้จาก สสวท. http://www.ipst.ac.th,

 เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ พัฒนาบุคคลากรหลักเพื่อสรางความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฎิบัติ > คลิกhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumkhnawithyakr/S__25542725.jpg

1-10 of 245