ข่าว กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

การใช้สื่อ CODING

โพสต์17 พ.ย. 2563 18:36โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2563 20:06 ]


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

        การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อการออกแบบกิจกรรม Coding ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
        โดยมี นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด
        ผู้เข้าอบรมจำนวน 60 ท่าน จาก 25 โรงเรียน  โดยได้ความอนุเคราะห์วิทยากรจาก บริษัทเคทิพย์ 999 จำกัด


        กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ Coding เป็นหลักสูตรที่นักเรียนทั่วประเทศต้องเรียนอย่างเป็นทางการ (National Standards) ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยเริ่มตั้งแต่ชั้น ป.1
        Coding คือ ส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาการคำนวณที่บรรจุอยู่ในสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป้าหมายโดยรวมของหลักสูตรวิทยาการคำนวณ มุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ค้นเจอปัญหาและเงื่อนไข รู้เหตุและผล เข้าใจกระบวนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษใหม่
ตัวอย่างการเรียน Coding ในเด็กเล็กคล้ายกับการเล่นเกม เช่น เกมบันไดงู โดยให้ฝึกคิดหาทางออกทีละขั้น ผ่านการคิดและออกคำสั่งลูกศร ซ้าย-ขวา-หน้า-หลัง โดยระบุถึงเหตุผล 5 ข้อ คือ 
            1. ให้เกิดทักษะการอ่าน 
            2. ให้เกิดทักษะการเขียน 
            3 .พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
            4. ฝึกฝนทักษะคิดคำนวณ
            5. มีตรรกะแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้เป็นขั้นเป็นตอน
        อีกเหตุผลสำคัญของการดัน Coding เข้ามา ด้วยเหตุจากปัจจุบันเด็กขาดทักษะการแก้ปัญหาและทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
        Coding มาจากภาษาอังกฤษว่า code หมายถึงการเข้ารหัส ถูกนำมาผนวกในหลักสูตร เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill) อย่างเป็นขั้นตอนให้เด็ก ๆ “ทักษะแบบนี้เหมาะกับการสร้างนวัตกร ฝึกการเป็นผู้สร้าง เด็กในศตวรรษใหม่จำเป็นต้องเรียนเพื่อฝึกทักษะนี้ คอนเทนต์อาจจะไม่สำคัญเท่าทักษะในการทำงาน แก้ปัญหา จึงจะดำเนินชีวิตได้” 
        เป้าหมายของหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ในส่วนของวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science: CS) แยกตามชั้นปี ได้แก่

ป.1
    สามารถแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การเปรียบเทียบ การลองผิดลองถูก การค้นหาอย่างเป็นระบบ 
    เล่าเรื่องราวและกิจวัตรประจำวันได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน
    แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานด้วยสัญลักษณ์ผ่านกิจกรรม unplugged เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด และหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์

ป.2
    จัดลำดับขั้นตอนที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เช่น การทำความสะอาดบ้าน การจัดวางสิ่งของ 
    ทดสอบการทำงานของโปรแกรม โดยตรวจสอบทีละคำสั่ง และทดสอบกับ input หลายแบบ
    แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยนำเหตุผลเชิงตรรกะมาประกอบการพิจารณา เช่น การค้นหาคำในพจนานุกรมโดยเปิดทีละครึ่งเล่ม การสืบหาสาเหตุของอาหารที่เป็นพิษ หรือเกมสืบสวนอย่างง่าย
    เขียนโปรแกรมแบบ unplugged โดยใช้เงื่อนไขต่อเนื่องกันหลายเงื่อนไข เพื่อสร้างผลลัพธ์หลายแบบ เช่นโปรแกรมปรุงอาหาร โปรแกรมห่อของขวัญ และโปรแกรมคำนวณค่าผ่านทางเข้าสวนสนุก

ป.3
    มีความคุ้นเคยกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา สามารถจำลองการทำงานตามเงื่อนไขที่ระบุได้ สามารถใช้เหตุผลเชิงตรรกะสร้างข้อสรุปขึ้นใหม่จากข้อมูลเดิมได้
    คิดอย่างเป็นระบบเพื่อแจกแจงทางเลือกของสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้ เช่น การจัดเรียงสิ่งของ การจัดตารางแผนงาน
    เขียนโปรแกรมแบบ unplugged โดยใช้เงื่อนไขซ้อนกันหลายชั้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์แตกต่างกันตามสถานการณ์และความต้องการของผู้ใช้ที่ซับซ้อนขึ้น
    เขียนโปรแกรมแบบ unplugged โดยมีการทำซ้ำแบบระบุจำนวนรอบ เช่น โปรแกรมที่สั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่แบบเดิมหลายครั้ง

ป.4
    รู้จักคำว่า ‘อัลกอริธึม’ สามารถออกแบบอัลกอริธึมเพื่อแก้ปัญหาอย่างง่ายในชีวิตประจำวันได้ มองเห็นวิธีการที่หลากหลายที่สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
    เขียนโปรแกรมแบบ block programming (แบบลาก-วาง) เพื่อให้ตัวละครสนทนา เคลื่อนที่ และวาดรูปได้ โดยจัดเรียงคำสั่งตามลำดับขั้นตอน (sequential)
    ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม (debug) ทั้งแบบ unplugged และ block programming โดยทดสอบทีละคำสั่ง และตรวจสอบสถานะเริ่มต้นของโปรแกรม

ป.5
    ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา โดยการแจกแจงทางเลือก และตัดทางเลือกที่เป็นไปไม่ได้ 
    เขียนอธิบายอัลกอริธึมด้วยข้อความที่ชัดเจน ไม่กำกวม หรือด้วยรหัสลำลอง (pseudo code)
    เขียนโปรแกรมแบบ block programming โดยรับ input และใช้คำสั่งวนซ้ำเพื่อให้ตัวละครเคลื่อนที่หรือวาดรูปที่ต้องการ และใช้คำสั่งเงื่อนไขอย่างง่ายเพื่อให้ตัวละครตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมโดยการเปลี่ยนทิศทางหรือเปลี่ยนรูปร่างของตัวละคร
    ตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่มีการวนซ้ำโดยจำลองการทำงานของโปรแกรมในแต่ละรอบ และสังเกตตำแหน่งของคำสั่งที่มีการวนซ้ำ

ป.6
    ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาและออกแบบอัลกอริธึม และเขียนอธิบายอัลกอริธึมด้วยผังงาน (flowchart) 
    เขียนโปรแกรมแบบ block programming โดยใช้คำสั่งต่างๆ ผสมกับการวนซ้ำและการใช้เงื่อนไข เพื่อสร้างโปรแกรมที่มีเรื่องราวและมีการโต้ตอบ เช่น เกมอย่างง่าย หรือโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ตามเส้นทาง
    วิชาวิทยาการคำนวณคือวิชาที่จะตอบโจทย์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะในหลัก 4Cs ได้แก่ creativity, critical thinking, collaboration และ communication 
        Creativity คิดสร้างสรรค์ “เวลาที่เราบอกเด็กว่ามีปัญหาหนึ่งอย่าง จะมีการแก้ได้กี่วิธีบ้าง เปิดโอกาสให้เด็กคิดได้หลากหลาย และสร้างสรรค์”
        Critical Thinking การคิดอย่างมีวิจารณญาณ “เพราะการออกแบบขั้นตอนการทำงานต้องใช้ทั้งวิจารณญาณและการประเมิน ประเมินผลที่เราคาดหวังข้างหน้าและประมวลผลว่าจะเลือกการแก้ปัญหาแบบไหน”
        Collaboration ทำงานร่วมกับผู้อื่น “ยิ่งโตขึ้น หลักสูตรก็จะเขียนโปรแกรมรวมกับเพื่อนเพื่อแก้ปัญหากันเป็นทีม” 
        Communication สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ “ตั้งแต่ ป.1 เลยคือการบอกลำดับงานเป็นขั้นตอน เขียนโฟลว์ชาร์ท เพื่อแสดงขั้นตอนการคิดแก้ปัญหาของตัวเองได้” 

        ป.1-ป.3 เราหวังแค่เด็กสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนได้ ต่างกันแค่ความลึกของเนื้อหาที่ใส่ไป ส่วน ป.4-ป.6 คือการให้เหตุผลเชิงตรรกะ คือให้เหตุผลของการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนได้ เริ่มเน้นเรื่องเหตุผล    
        สำหรับเด็กปฐมวัย การสร้างโปรแกรมบนกระดาษก็สามารถทำได้แล้ว โดยอาจจะเลียนแบบการเขียนโปรแกรมคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน โดยไม่มีคอมพิวเตอร์จริง ให้เด็กลองเขียนภาพบนกระดาษ ตามโปรแกรมที่ทำเหมือนเวลาโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

- เกมการเรียนรู้แบบ Unplug > คลิก 


สรุป ITA'63

โพสต์21 ก.ย. 2563 20:52โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2563 22:15 โดย Webmaster Supervisory ]


วันที่ 22 กันยายน 2563

        การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ ITA สถานศึกษาออนไลน์ เพื่อจัดทำและสรุปผลการประเมิน ITA สถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
        กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนนำร่อง จากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 55 โรงเรียน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%812.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%811.jpg

https://drive.google.com/file/d/1Fj-sepKG783Mv6QPvcaR8JW0fiVrZN6Z/view?usp=sharing


วันที่ 23-24 กันยายน 2563

        การประชุมถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ณ feel like home resort อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 


ถ่ายทอดสดถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/srupita63/%E0%B8%AA%E0%B8%94.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/srupita63/24-2-2.jpgประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก

สรุปผล  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 55 โรงเรียน
    AA จำนวน 17 โรงเรียน
    A    จำนวน 28 โรงเรียน
    B    จำนวน   5 โรงเรียน
    C    จำนวน   2 โรงเรียน
    D    จำนวน   3 โรงเรียน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/srupita63/ita.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/srupita63/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-ITA63.jpg

ถอดบทเรียนโรงเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์

โพสต์9 ก.ย. 2563 01:38โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2563 02:07 ]


วันที่ 9 กันยายน 2563

        คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2  ร่วมกิจกรรม การประชุมอบรมสัมมนาการถอดบทเรียนการสอนสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning: CBL) สู่การเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรม  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  


        โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 1 ใน 6 ของโรงเรียนแกนนำ โรงเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์ สพฐ. 

        โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
        เป้าหมายการดำเนินงาน มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Innovative school) โดยต่อยอดพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ จากโรงเรียนที่นำแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์ เป็นฐาน (Creativity Based Learning) หรือ CBL มาใช้พัฒนาครู พัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ กิจกรรมแบบ Active Learning นำความรู้เดิมไปต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ ครูได้ลองปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเอง ในการจัดการเรียนการสอน จากการถ่ายทอดไปเป็นการสาธิต หรือเป็นผู้แนะนำให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ การเรียนรู้ อำนวยให้เกิดการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศที่เหมาะ กับการเรียนรู้ และประเมินผลเพื่อพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลาย บริหารจัดการเชิงนวัตกรรมให้เกิด การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 
        การพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Innovative School) > คลิก

http://chaisri-nites.hi-supervisory5.net/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/9kanyayn2563/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20CBL%209%E0%B8%81%E0%B8%A2%40%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7.jpg?attredirects=0

ดูงาน ITA'63

โพสต์3 ก.ย. 2563 02:06โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2563 20:16 โดย Webmaster Supervisory ]


วันที่ 3 กันยายน 2563 

        สพป.นครปฐม เขต 2 จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และถอดประสบการณ์ จากการศึกษาดูงาน เพื่อจัดทำ/ สร้าง คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ สู่ความเป็นเขตสุจริต ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมิน ITA Online ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
        ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มีผลการประเมินประจำปี 2563 ผ่านในระดับ AA คะแนนรวม 97.53 ลำดับที่ 12 / 225 และผลการประเมินของ สพป.นครปฐม เขต 2 ผ่านในระดับ A คะแนนรวม 93.78 ลำดับที่ 44 / 225 คลิก 
        ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และคณะ ดำเนินการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ปฏิบัติใบงาน1) 
        แบ่งกลุ่มศึกษาวิเคราะห์ ผลการประเมิน ITA Online ตามตัวชี้วัดเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางาน (ใบงาน2) 
        ศึกษาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนและฝึกอบรมทักษะตามฐานการเรียนรู้ (วิทยากรประจำฐานและแจกใบงาน) / นำเสนอผลการศึกษาดูงานเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางาน (ใบงาน3) / ประเมินโครงการ 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B9.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/dunganita63/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A22.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2.jpg

ระบบการนิเทศติดตามฯ ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

@ School Notes สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 > คลิก 
@ เว็บไซต์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/dunganita63/118626966_402229004098267_3010441350662507427_n.jpg

จัดทำคลังข้อสอบออนไลน์

โพสต์13 ส.ค. 2563 19:41โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2563 07:11 ]


วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2563

        ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล การถอดบทเรียนการดำเนินการ การใช้คลังข้อสอบออนไลน์ ณ ฟิลล์ไลค์โฮมรีสอร์ท อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

วัตถุประสงค์:
    1. เพื่อจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ วิชาภาษาไทยและาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาฯ) สพป.นครปฐม เขต 2 
    2. เพื่อทดสดสอบระบบคลังข้อสอบออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2 
    3. เพื่อถอดบทเรียนจากการดำเนินการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ สู่การพัฒนาระบบบริการทางวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย: 
    คณะทำงานจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2

วิทยากร: 
    1. ดร.อนนท์  ศรีพิพัฒน์      ข้าราชการบำนาญ สพป.นครปฐม เขต 2
    2. นายไพบูลย์  วงษ์ปาน     คุณครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
    3. นายพิจารณ์  ดิษฐประชา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2

เนื้อหาสาระ กิจกรรม: 
    - พิธีเปิดและชี้แจงการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดย ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
    - ชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์และปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ (วิชาภาษาไทยและาษาอังกฤษ) โดย ดร.อนนท์ ศรีพิพัฒน์ และนายพิจารณ์ ดิษฐประชา
    - ปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ (วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาฯ)
โดย นายไพบูลย์ วงษ์ปำน และนายพิจารณ์ ดิษฐประชา
    - ปฏิบัติการทดสอบการใช้คลังข้อสอบออนไลน์ 
    - อภิปราย ซักถามปัญหา สรุป และแนวทางการแก้ไขปัญหา โดย ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ และ ดร.อนนท์ ศรีพิพัฒน์     

        คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 349/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการถอดบทเรียนการดำเนินการการใช้คลังข้อสอบออนไลน์ > คลิก 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.633334830896565&type=3


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/khlangkhxsxb/117391480_293382728424820_4946985932845953576_n.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/khlangkhxsxb/118283692_2394334424202901_5760067433931337198_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/khlangkhxsxb/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-13-%E0%B8%AA%E0%B8%84.jpg


ระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา

โพสต์19 ก.ค. 2563 01:25โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2563 04:24 ]วันที่​ 19​ กรกฎาคม​ 2563

        กลุ่มนิเทศ​ ติดตาม​และ​ประเมินผล​การจัดการศึกษา​ สพป.นครปฐม​ เขต2  โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา​ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2​ เพื่อทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมจันผา ฟิลไลค์โฮมรีสอร์ท อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
        วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มารฐานตามหลักสูตร โดยใช้ข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ในการสอบปลายปีของผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คริตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล โดยใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยจัดทำเป็นคลังข้อสอบออนไลน์ ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1646016795547792?__tn__=-R

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/19kkh63/%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A563.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/19kkh63/2020-07-20_20-17-00.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/19kkh63/19%E0%B8%81%E0%B8%8463.jpg


อบรมครูเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ

โพสต์18 ก.ค. 2563 02:47โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2563 17:48 ]


วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมครูเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ หลักสูตรทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ ณ ห้องประชุมจันผา ฟิลล์ไลค์โฮม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1646016795547792?__tn__=-R

อัลบั้มภาพ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/xbrmkhrukheruxkhaychumchnwichachiph/107667455_297856424753322_7865025721359674210_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/xbrmkhrukheruxkhaychumchnwichachiph/109192707_295801175196165_5764530165758099207_n.jpg

ทำเครื่องมือนิเทศการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน

โพสต์26 มิ.ย. 2563 01:23โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2563 08:04 โดย Webmaster Supervisory ]

จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ covid 19

วันที่ 26 มิถุนายน 2563

        การประชุมเพื่อจัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ covid 19 ณ ห้องประชุมริมน้ำ สพป.นครปฐม เขต 2 

วัตถุประสงค์ : 
    1) เพื่อจัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ covid 19
    2) เพื่อนิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) และทดลองใช้เครื่องมือนิเทศ (Tryout) 

กลุ่มเป้าหมาย : 
    1) บุคลากร สพป.นครปฐม เขต 2 (ผู้บริหาร / หัวหน้ากลุ่มงาน / ศึกษานิเทศก์) 
    2) โรงเรียนกลุ่มทดลองการใช้เครื่องมือนิเทศเตรียมความพร้อมฯ 

กิจกรรม : 
    1) การให้ความรู้ด้านสาธารณสุขในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน บรรยายโดยวิทยากร (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอนครชัยศรี) 2 ท่าน 
    2) ลงภาคสนามนิเทศเตรียมความพร้อมฯ และทดลองใช้เครื่องมือนิเทศ(Tryout) ณ โรงเรียนวัดห้วยตะโก โรงเรียนวัดน้อย โรงเรียนวัดไทร อำเภอนครชัยศรี 

สื่ออ้างอิง : 
    1) คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19 > คลิก
    2) (ร่าง) เครื่องมือนิเทศฯ
    3) เว็บเพ็จ COVID-19 การเตรียมความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona-19 (COVID-19) > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B32.jpg
ผู้เข้าร่วมรับฟังคำแนะนำจากวิทยากร
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B31.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD.jpg
(ร่าง) เครื่องมือนิเทศ / วิทยากร
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3.jpg

การลงภาคสนาม
นิเทศเตรียมความพร้อมฯ และทดลองใช้เครื่องมือนิเทศ(Tryout) ณ โรงเรียนวัดห้วยตะโก อำเภอนครชัยศรี 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%813.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%812.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%811.jpg


โรงเรียนวัดน้อย อำเภอนครชัยศรี
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A22.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A21.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A23.jpg

โรงเรียนวัดไทร อำเภอนครชัยศรี
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A34.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A33.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A31.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thakheruxngmux/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A36.jpg


Conference#4/63

โพสต์29 เม.ย. 2563 23:52โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 28 พ.ค. 2563 19:31 โดย Webmaster Supervisory ]


วันที่ 30 เมษายน 2563

        คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2  เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference  เวลา 09.30-15.30 น. เรื่อง การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference 
        กำหนดการประชุม > คลิก

        ประเด็นการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
        นโยบาย / ทิศทางการสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์ฯ / การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ฯ / รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์ / ถาม-ตอบ / สรุปการประชุม
        บทบาทหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา 
- สำรวจความพร้อมของนักเรียน ผู้ปกครอง
- จัดระบบการบริหารจัดการ
- ประสานความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครอง
- กำกับ ติดตาม นิเทศการเรียนการสอนและรายงาน สพฐ. เดือนละ 2 ครั้ง

        เอกสารจากการประชุม > คลิก

        สรุปสาระสำคัญ การประชุม เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 (สรุปโดยทีมงาน เพจ TheTeacher) > คลิก 

        บทบาทของผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 คลิก 

        บทบาทของโรงเรียน > คลิก 

        ตารางสอนการจัดการเรียนการสอน > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5.jpg


ตารางออกอากาศ DLTV

ประถมศึกษาปีที่ 1 https://dltv.ac.th/utils/files/download/11919
ประถมศึกษาปีที่ 2 https://dltv.ac.th/utils/files/download/11920
ประถมศึกษาปีที่ 3 https://dltv.ac.th/utils/files/download/11921
ประถมศึกษาปีที่ 4 https://dltv.ac.th/utils/files/download/11922
ประถมศึกษาปีที่ 5 https://dltv.ac.th/utils/files/download/11923
ประถมศึกษาปีที่ 6 https://dltv.ac.th/utils/files/download/11924

มัธยมศึกษาปีที่ 1  https://dltv.ac.th/utils/files/download/32735
มัธยมศึกษาปีที่ 2  https://dltv.ac.th/utils/files/download/32736
มัธยมศึกษาปีที่ 3  https://dltv.ac.th/utils/files/download/32737

เข้าสู่เว็บไซต์โดยคลิกที่ลิงค์ https://www.dltv.ac.th/

ช่องสัญญาณทีวี ดิจิตอล สำหรับการเรียนการสอนทางไกล

ระดับชั้น อนุบาล 1 ช่อง 5
ระดับชั้น อนุบาล 2 ช่อง 6
ระดับชั้น อนุบาล 3 ช่อง 7

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ช่อง 8
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ช่อง 9
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ช่อง 12

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ช่อง 13
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ช่อง 14
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ช่อง 15

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ช่อง 17
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ช่อง 19
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ช่อง 20

        แจ้งครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ Microsoft Team และ G Suite for Education หรือ DEEP ระหว่างวันที่ 9-20 พฤษภาคม 2563 ตามกำหนดการ คลิก         เว็บเพจประสานงาน การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สู้วิกฤติการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก

OSA

โพสต์23 มี.ค. 2563 23:06โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2563 04:08 โดย Webmaster Supervisory ]


วันที่ 25 มีนาคม 2563

        คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2  รับชมการนำเสนอรายละเอียดแอพพริเคชั่นบันทึกนิเทศการศึกษาออนไลน์ (Online Supervision Application : OSA) ผ่านรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านนิเทศการศึกษาต่อไป
        ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมใจต้านและป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
        - เอกสารแจ้ง > คลิกคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการทดสอบสอบ O-NET'62 ของสถานศึกษาในสังกัด

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/osa/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B561-62.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/osa/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%20%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%90.jpg


1-10 of 355