ข่าว กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ


เรียนแอดมินทุกท่าน

        เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร กรณีที่เป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมที่จัดขึ้น ตามหัวข้อเหล่านี้
        วันที่ (เดือน ปี)
        วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย :
        กลุ่มเป้าหมาย :
        หลักสูตร เนื้อหา-สาระ / วิทยากร :
        กิจกรรม :
        ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ :
        ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย :


ร่วมงานวันครู'63

โพสต์16 ม.ค. 2563 03:26โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2563 21:57 ]


16 มกราคม 2563 

        คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 ณ ห้องประชุมอาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
        ในโอกาสนี้ ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานทางการศึกษา รางวัลคุรุสภา​ ประเภทศึกษานิเทศก์​ ระดับจังหวัด และ ศน.บุญสุพร เพ็งทา รับรางวัลบุคลากรทางกาารศึกษาดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B963-1.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B963-3.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rwmnganwankhru63/82776703_533915277224046_2512686224712400896_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rwmnganwankhru63/82223215_533925083889732_2034284961665646592_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B963_12.jpgขอแสดงความยินดี

โพสต์7 ม.ค. 2563 21:50โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2563 21:51 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]

ขอแสดงความยินดี
นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2562 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/81255568_2815119488510661_5673502049686257664_n1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/81831183_2815119595177317_2360615915390763008_2.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/82070636_2815119651843978_8869392304176103424_3.jpg


เตรียม O-NET'62

โพสต์16 ธ.ค. 2562 18:54โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2562 18:57 ]

การอบรมสัมมนาปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 และ ม.3
เพื่อเตรียมสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2562
โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ (PLC) สพป.นครปฐม เขต 2

    - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 14 ธันวาคม 2562  
        จุดที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง (สำหรับครูผู้สอนในอำเภอสามพรานและอำเภอพุทธมณฑล) > คลิก
        จุดที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา (สำหรับครูผู้สอนในอำเภอบางเลนและอำเภอนครชัยศรี) > คลิก
    - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ทั้ง 4 อำเภอ) วันที่ 15 ธันวาคม 2562  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ > คลิก 
    - เว็บเพจเพื่อการประสานงาน > คลิก
    - คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 415 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมสัมมนาอบรมปฏิบัติการครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 > คลิกความเป็นมา : 
        กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการพัฒนาให้ผู้เรียน มีความเป็นเลิศทางวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน และส่งเสริมให้ผู้เรียน มีศักยภาพสูง สู่มาตรฐานสากล และทัดเทียมนานาชาติ
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติ จึงได้จัดทำโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการ เสริมสร้างเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ ในการจัดทำสารสนเทศ คลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ และเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา ของสถานศึกษา ครู และผู้เรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ :
        เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ 
        เพื่อจัดทำสารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
        เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ครู และผู้เรียน

กลุ่มเป้าหมาย : 
        ประกอบด้วย ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จำนวน 458 คน โดยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งจัดประชุม 2 ที่ คือ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) โดยเป็นครูผู้สอน จากอำเภอสามพราน และพุทธมณฑล จำนวน 170 คน และโรงเรียนวัดตุ๊กตา โดยเป็นครูผู้สอน จากอำเภอบางแลน และนครชัยศรี จำนวน 200 คน สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดประชุม ที่โรงเรียนวัดบางพระ ซึ่งเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยม ขยายโอกาส จำนวน 88 คน 

ความคาดหวัง : 
        ครูผู้สอนนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การแนะนำเทคนิค วิธีการ ในการหาคำตอบ การสอนเพื่อสอบและสอบเพื่อสอน เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลตามเป้าหมายวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จุดที่ 1
ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน > คลิก

https://www.facebook.com/pg/npt2nites/photos/?tab=album&album_id=1454240401392100&__tn__=-UC-R

ภาพลงในอัลบั้ม: เตรียมความพร้อมการสอบโอเน็ต 62 
ของโรงเรียนวัดไร่ขิง > คลิก


วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จุดที่ 2
ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี > คลิก

https://www.facebook.com/pg/npt2nites/photos/?tab=album&album_id=1454212624728211

วันที่ 15 ธันวาคม 2562ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ณ โรงเรียนวัดบางพระ อ.นครชัยศรี

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1452260971590043?__tn__=-R

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/teriymo-net62/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%9962.jpg


เตรียม O-NET '62 โค้งสุดท้าย

โพสต์13 ธ.ค. 2562 01:44โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2562 03:38 ]


วันที่ 13 ธันวาคม 2562 

        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ประชุมคณะศึกษานิเทศก์       สพป.นครปฐม เขต 2  ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2 
        เพื่อดำเนินการจัดเตรึยมความพร้อมในการจัดการประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้น ป.6  และ ม.3 ในการเตรียมสอบ o-net ปีการศึกษา 2562 
        โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่เครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ PLC ครูผู้สอนชั้น ป.6 และ ม.3 ทุกโรงเรียน ที่จะสื่อสารและสร้างความเข้าใจกัน 
        การอบรมสัมมนาปฏิบัติการ ครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อเตรียมสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
       - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 14 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) (สำหรับครูผู้สอนในอำเภอสามพรานและอำเภอพุทธมณฑล และ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา (สำหรับครูผู้สอนในอำเภอบางเลนและอำเภอนครชัยศรี) 
        ระดับชั้นมัธยมศึกษําปีที่ 3 (ทั้ง 4 อำเภอ) วันที่ 15 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ 

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1449921995157274?__tn__=-R

conference โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โพสต์12 ธ.ค. 2562 19:22โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2562 20:50 ]


วันที่ 12 ธันวาคม 2562

        คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2  ร่วมประชุมทางไกล "ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล" ตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1350/2562 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลว. 25 กรกฎาคม 2562 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/confer.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/78995486_541963239693604_780485000377139200_n.jpghttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/conference-1/2019-12-13_10-24-25.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/2019-12-13_10-09-00.jpg


เราทำความดีด้วยหัวใจ

โพสต์11 ธ.ค. 2562 23:25โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2562 23:48 ]


วันที่ 9 ธันวาคม 2562

        คณะผู้บริหาร คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางทางศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยการทำความสะอาด ปรับแต่งบริเวณที่ทำงาน 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/9thkh62/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B21.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/reathakhwamdidwyhawci/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B23.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B22.jpg

        วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันสำคัญของคนไทยแล้ว วันนี้ยังเป็น วันอาสาสมัครสากล 🙋‍♂️🙋‍♀️ (International Volunteer Day; IVD) ที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติตั้งแต่ ค.ศ. 1985 เป็นวันที่เปิดโอกาสให้องค์กรอาสาสมัคร และอาสาสมัครแต่ละคน ได้เผยแพร่สิ่งที่ตนได้ทำ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพลังจิตอาสาในทุกรูปแบบ และเพื่อยกย่องเหล่าผู้คนที่ร่วมกันสร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้


เพลง จิตอาสา ในโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

PLC เตรียมทบทวน

โพสต์20 พ.ย. 2562 20:44โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2562 21:22 ]


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 (ภาคเช้า)

        การประชุมศูนย์สอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชุมชนวิชาชีพ สพป.นครปฐม เขต 2
โดยมี ดร.สมหมาย เทียนสมใจ เป็นประธาน ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ / คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม
        เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการสอบ และบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ของประธานศูนย์สอบ / คณะกรรมการอำนวยการ / หัวหน้าสนามสอบ / ตัวแทนศูนย์สอบ / กรรมการกลาง / กรรมการคุมสอบ และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/20phy62/2019-11-21_12-07-07.jpg
Cr.ภาพและข่าว ศน.เกริน ช้อยเครือ


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 (ภาคบ่าย)

        กลุ่มนิเทศ คิดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ (PLC) สพป.นครปฐม เขต 2  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 
        เพื่อเตรียมการทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัด วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  
        เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการและแนวทางปฏิบัติกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
        ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 90 คน 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012910892306&sk=media_set&set=a.799882523785437&type=3

# ข้อมูลเพื่อการวางแผนการดำเนินการ > คลิก
    - จำนวนนักเรียน ป.6 / ม.3
    - ศูนย์ปฏิบัติกิจกรรมการทบทวนฯ 
    - ผลสอบ O-NET ป.6 / ม.3 ย้อนหลัง 3 ปี จำแนก 4 รายวิชาหลัก รายโรง / รายกลุ่มโรงเรียน
    - ค่าเป้าหมายมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

# เว็บเพจเพื่อการประสานงาน > คลิก


พัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ

โพสต์18 พ.ย. 2562 19:30โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2562 20:39 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ดำเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้ในระบบออนไลน์ (ขั้นที่ 2) “การจัดทดสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)” ศูนย์สอบ สพป.นครปฐม เขต 2 ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

        โครงการนี้มีหลักสูตรมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเรียนรู้ออนไลน์ได้ 3 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรกรรมการคุมสอบ
2. หลักสูตรกรรมการกลาง
3. หลักสูตรหัวหน้าสนามสอบ

        หนังสือแจ้งและรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน > คลิก 

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1425840724232068?__tn__=-R-R-R

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4

โพสต์8 พ.ย. 2562 00:40โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2563 21:10 ]วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
        คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมให้ข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4
โดยคณะกรรมการจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ณ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rxb4/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.jpg

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
        คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ร่วมให้ข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4
โดยคณะกรรมการจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rxb4/%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A1.jpg
Cr. งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
อัลบั้มภาพการประเมิน สมศ. รอบที่ 4 > คลิก

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
        คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 จากคณะกรรมการประเมิน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rxb4/%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A12.jpg

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 
        โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/pg/WRKSOFFICIAL/photos/?tab=album&album_id=483953482220226&__tn__=-UC-R
Cr.อัลบั้มรับการประเมิน สมศ. รอบ 4 โรงเรียนวัดไร่ขิง > คลิก
(ภาพ ครูอินทิรา/ครูนิดา แอดมินครูอนุรักษ์/รายงาน)

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562
       ร่วมให้ข้อมูลและรับฟังข้อสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 โดยคณะกรรมการจาก สมศ. ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว นครชัยศรีโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rxb4/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A74.jpg
Cr.ภาพโดย ศน.เกริน ช้อยเครือ
โพสท์ของ ทิพวรรณ ทิพวรรณ > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/6phvscikayn2562/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A762.jpg?attredirects=0
อัลบั้มภาพของโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว > คลิก


วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562
        โรงเรียนวัดโพธิ์ อ.บางเลน
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxNVleuJEEIu9GKHO5~%3BsVXB4H5fIyGKYBv3SJCpCGcHqyn~%3Bkw1ohxRRxgXMpS1SEwHaDL9AbsB~_ASWNkGzJ~%3BmV41QukXI206GBpkt8T7n4Bs3sSPTWCL5DFbw6hm9RjixoG455JQxGIXU4wqbyAfsulb~_CeOPcU7bjBWGeXm1RyEJMGYuE1gaZ7Uj67YI5on12EgMd2ketCTNLmnYKi26WvS2q~_J571C3RMRhRfDemp4dfWfJbj1stImQy~_OTJoMBUsJzRd2pExRFVdRlm8J6yBSYe5LjCXO3oCoIUwAWHkso9tS2i6SB2Enm~%3BSEsxBKwfqy7DNUIccRqfGJwfNadt2XUztZbihiw3q9WXQo~%3BL9Xg0fgAIK0hiNBQNkky16T6zniTWkHTxyqE~%3B8tOI~%3BKrNqMG07onogdAeEyrN~_XQbX28WzIYeykUOgBo3oFGSX2IKMGmEvg9ElRZf929Z5yLYITDpPHOLvqFXhiZ98lvMGyKQD8pmB0grXC4c87CuDfSFaM7gAVS8eqMGzfge6yEjKBaivkhlKLrMVLlBf4RaEWzQOw7iop9vRRwDkPbGGXSweqX~_IejXUUaNkzSCw3MoBtlUyCuKAgtaD6jzoOd0DiAoZa311NVRkLUcUgdoA2KecLnDt5xfP~_rCc2diF0C2nvfdS0Fjzrs~_YI3YO3D4PlQSQo3Qcpj~_QdVC3j5cBqCjQdrTep1PR~_Ta8ywJAI0uHLHuvknCVoTZzsGGwAVnzO9P58H3i19wucV0e~_S9QMGldx2Wsv4PxDfYic5V6NCjJ2wWDqdasL~_F4Mgqic8u33dQwBHLIJgXZsRmCDNkax4s~_ViWroWT1moBfDZ3Pa~%3BV9Xt~_dvsH0mFPnsQvWswuTx0sVXEord5frYjoXJTBpnSOsbmyb47jJd6aa01YStx~_jZK1DzMYc3dDWhmx3YGr7ZwKfaB1F8Pv8X9H9ImvgCe~_T8~%3BUnw83AcrpPvi6LugN1WyoZVCr1Qtj~%3BAV~_C47o~-.bps.a.2604321996280116&type=1&__tn__=HH-R

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562 
        โรงเรียนวัดบางหลวง
https://www.facebook.com/watbangluangschool/media_set?set=a.2352579118365470&type=3

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงเรียนวัดบึงลลาดสวาย อ.บางเลน

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงเรียนวัดปรีดาราม อ.สามพราน

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562
        โรงเรียนวัดงิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/ngiuraischool/posts/2677788075610988?__tn__=-R

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2562  ณ โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง อ.บางเลน

วันที่ 2-4 ธันวาคม 2562  โรงเรียนวัดลานคา อ.บางเลน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rxb4/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rxb4/Collage_Fotor.jpg
Cr.โพสท์ของ Sivilai Teekham > คลิก

วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562  โรงเรียนบ้านบางเตย อ.สามพราน
https://www.facebook.com/baanbangtoey/posts/1297949963744329

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2562  ณ โรงเรียนวัดนิลเพชร อ.บางเลน 

วันที่ 23-24 ธันวาคม 2562  ณ โรงเรียนวัดสัมปทวน อ.นครชัยศรี

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2562  ณ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2562  ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อ.สามพราน 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2818472414884577&id=100001655389538

วันที่ 13-14 มกราคม 2563  ณ โรงเรียนวัดบัวหวั่น อ.บางเลน


Mock Assessment

โพสต์4 พ.ย. 2562 23:57โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2562 16:06 ]

โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) 
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ประจำปีงบประมาณ 2562

        กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทุกระดับ โดยการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้น้อยลง กระชับ สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพจริง สร้างมาตรฐานระบบประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดทำเอกสารการประเมิน ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  จึงได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2562
        การลงภาคสนาม เพื่อขยายผลรูปแบบการประเมินและวิธีการประเมินแบบใหม่ ตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา และเจตนารมณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 เพื่อให้มีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าประสงค์  จึงต้องทำหน้าที่กำกับดูแลให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำ รวมทั้งตรวจสอบการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ติดตามผลการดำเนินงาน ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mockassessment/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-mock.jpg

วันที่ 2 กันยายน 2562
        โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2302406033215670&id=702188523237437&__tn__=-R

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
        ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/mock2.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/mock.jpg

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
        ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mockassessment/%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%87.jpg
Cr.แอดมินครูอนุรักษ์โรงเรียนวัดไร่ขิง > คลิก

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
        ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mockassessment/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A71jpg.jpg

21 พฤศจิกายน 2562
     Mock Assessment ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ อ.บางเลน จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1428092280673579?__tn__=-R
Cr.ภาพจาก ศน.เกริน ช้อยเครือ

21 พฤศจิกายน 2562
     Mock Assessment ณ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย อ.บางเลน


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 
        โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/watbangluangschool/media_set?set=a.2346221915667857&type=3

วันที่ 20 ธันวาคม 2562
        Mock Assessment ณ โรงเรียนวัดบัวหวั่น อ.บางเลน จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/465023401061043/

https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1-510450245687508/photos/?tab=album&album_id=2673033702762474&__tn__=-UC-R


ข้อมูลพิ่มเติม

 รายชื่อสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2  ที่ขอรับการประเมินภายนอก ปีงบประมาณ 2563 > คลิก 
 แนวทางการซักซ้อมการประเมิน (mock assessment) คลิก 
 บทบาทศึกษานิเทศก์กับกับการนิเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษา คลิก
 การเตรียมการประกันคุณภาพ (ในส่วนของสถานศึกษา สรุปจากการประชุมทางไกล 3 ธ.ค.61) > คลิป 
 คณะกรรมการสถานศึกษา แต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพ  เพื่อ....
        1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ กำหนดและประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามสภาพความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา
        2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
        3. ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดไว้
        4. ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
        5. ติดตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นระยะ ๆ 
        6. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นผลจากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา > คลิก  
 ตัวอย่าง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา > คลิก  
 เตรียมข้อมูลและสารสนเทศประกอบการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 
 ติดตามข่าวการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 > คลิก 
 ซักซ้อม ผอ.รร.- สพท.ศธจ.รับประเมินคุณภาพแบบใหม่ ย้ำตอบคำถาม 3 ข้อ ให้ได้ > คลิก 
 การประชุม สมศ สัญจร (17 ต.ค.62) ณ โรงแรม พีซีแกรนด์ สกลนคร เรื่อง กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ระดับปฐมวัย  
        - สื่อ PPT คลิก 
        - เอกสารประกอบการประชุม > คลิก 
 “การประเมินภายนอก รอบสี่” (ดร.ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) > คลิก 
 โพสท์เฟซบุ๊ก ของ วิษณุ ผอ.สทศ. เนื่องในงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก แก่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา รุ่นที่ 1 (เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) ในวันที่ 3 ส.ค. 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ > คลิก  
 การประเมินตนเองตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mockassessment/2019-11-09_10-43-18.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mockassessment/2019-11-09_10-47-17.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mockassessment/75258484_3053583291325507_670447925368717312_n.jpg


1-10 of 338