ข่าว กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ


เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ดังที่ปรากฏ

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม กิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ >>> วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย >>> วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ

โพสต์4 พ.ค. 2560 02:30โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2560 08:57 ]

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 สพป.นครปฐม เขต 2  จัดประชุมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่บรรจุใหม่หรืออายุราชการไม่ถึงหนึ่งปี  ณ โรงแรมเวล จ. นครปฐม  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1. ให้ครูดังกล่าวทราบแนวทางในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้สื่อการเรียนรู้ ตามตัวชี้วัดต้องรู้   2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาสังกฤษ 3. ครูจัดการเรียนรู้ด้วยแอพพลิเคชั้น  Echo Hybrid  
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumphathnakhruphasaxangkvs/Eng.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumphathnakhruphasaxangkvs/20170504_104839.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumphathnakhruphasaxangkvs/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9Eng+Echo%20Eng.png


ประชุมพัฒนาครู โรงเรียนคุณธรรม

โพสต์2 พ.ค. 2560 07:12โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2560 01:50 ]

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560  สพป.นครปฐม เขต 2  จัดประชุมพัฒนาครู โครงการโรงเรียนคุณธรรม  ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ครู ในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 478 คน  เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumphathnakhrurongreiynkhunthrrm/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%201.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumphathnakhrurongreiynkhunthrrm/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%202.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumphathnakhrurongreiynkhunthrrm/vdo%20%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.png?attredirects=0


อบรมคิดเลขเร็วแบบอินเดีย

โพสต์30 เม.ย. 2560 19:44โดยสายใจ ฉิมมณี

วันที่ 27 เมษายน 2560 สพป.นครปฐม เขต 2  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ณ พระตำหนักสวนกุหลาบ อ.พุทธมณฑล  กลุ่มเป้าหมาย คือครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 3-6  เพื่อเป็นทางเลือกให้นักเรียนใช้วิธีการคิดเลขได้เร็วขึ้น
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7.jpg

ประชุมวิทยากรแกนนำโครงการ รร.คุณธรรม สพป.นฐ.2

โพสต์22 เม.ย. 2560 08:28โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 22 เม.ย. 2560 08:43 ]

วันที่ 21 เมษายน 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ได้จัดประชุมวิทยากรแกนนำของโรงเรียนสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี  เพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/%E0%B8%A3%E0%B8%A3%20%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.jpg

ประเมิน Best Practices DLTV & DLIT 2016

โพสต์10 มี.ค. 2560 17:34โดยพรทิพย์ นิลวัตถา   [ อัปเดต 4 พ.ค. 2560 05:19 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]

การประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านดาวเทียม(DLTV)
ที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practices) ระดับภูมิภาค 4

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=755778271262576&id=100004912306703การประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT)
ที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practices) ระดับภูมิภาค 4

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1248319791889111&id=100001333058907

NT'59

โพสต์8 มี.ค. 2560 00:59โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2560 01:46 ]

        NT เป็นชื่อย่อที่มาจากคำว่า National Test คือ การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. โดยข้อสอบมาตรฐานจากส่วนกลาง จุดประสงค์หลัก ก็เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา โดยดูแนวโน้มของการพัฒนา และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของประเทศในภาพรวม เพื่อการดูและและติดตามการจัดการศึกษาระดับประเทศ

        การสอบ NT กำหนดตารางการสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประมาณเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปี  โดยประเมินใน 5 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / สังคมศึกษา  พอสอบเสร็จแล้ว ก็จะแจ้งค่าเฉลี่ยของโรงเรียนให้กับโรงเรียนนั้น ๆ ทราบ โดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ 

        ต่อมา ปีการศึกษา 2555 ได้มีการปรับเปลี่ยนการวัดและประเมินผลจากเดิม โดยได้ใช้แนวทางการวัดผลของโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ซึ่งจะเน้นการทดสอบ 3 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านภาษา ด้านการคำนวณ และด้านเหตุผล 

        ข้อมูลเพิ่มเติมการประเมิน NT ของ สพป.นครปฐม เขต 2  >>> คลิก

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=269137640191919&id=100012870550592

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=630220380507100&id=100005574309177

https://www.facebook.com/naphaphan108/posts/888232454650612?pnref=story

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1246834995370380

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=257913341315694&id=100012910892306

ประเมินอ่านออกเขียนได้

โพสต์22 ก.พ. 2560 23:12โดยพรทิพย์ นิลวัตถา   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2560 00:00 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]

วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2560

        ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งในทุกด้านคือคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในระดับชั้นประถมศึกษา นักเรียนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ซึ่งเป็นระดับชั้นที่ต้องมีพื้นฐานด้านการอ่านออกเขียนได้ที่จะต้องใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนระดับชั้นต่อๆไป ควรจะต้องอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะหน่วยงานหลักที่ต้องกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำเป็นต้องมีข้อมูลคุณภาพนักเรียนโดยรวมเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและวางแผนดำเนินโครงการที่เหมาะสม อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายที่จะสร้างความเข้มแข็งด้านการอ่านเขียนให้แก่นักเรียนประถมศึกษาอย่างจริงจัง จึงมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 

        สำนักทดสอบทางการศึกษา ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ครั้ง คือ ปลายภาคเรียนที่ 1 และปลายภาคเรียนที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4 ประเมินเฉพาะปลายภาคเรียนที่ 2 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบทดสอบวัดสมรรถนะนักเรียน ๓ ด้าน คือ อ่านออก อ่านรู้เรื่อง และเขียนได้ และได้จัดทำคู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีมาตรฐาน ผลการประเมินเป็นที่เชื่อถือได้ สามารถนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับชั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลการประเมินนักเรียนที่แท้จริงและนำไปใช้วางแผนพัฒนาการศึกษาได้ต่อไปhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1234547556599668&id=100001333058907&pnref=story

https://www.facebook.com/naphaphan108/posts/880317638775427


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=263325734106443&id=100012870550592

https://www.facebook.com/somboonwiriya/posts/10210061894441088

https://www.facebook.com/petchai.chokeprasert/posts/1871986433087013

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1255974861160191&id=100002430675997

ระบบการประกันคุณภาพภายใน

โพสต์18 ก.พ. 2560 04:50โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2560 01:47 ]


การประชุมอบรม
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อการปฏิรูประบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล นครปฐม


ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา online

Q : Quality        A : Assurrance       M : Management        S : System

        เป็นเครื่องมือช่วยการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่นๆเกี่ยวข้อง
ใช้ความสามารถจาก ICT มาออกแบบการทำงานในลักษณะพาทำอย่างเป็นระบบ เห็นผลการดำเนินงานของทุกสถานศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษาอย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน ประมวลผลแสดงภาพความสำเร็จทั้งด้านเชิงปริมาณและระดับคุณภาพได้ทันที แสดงผลในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ตัวเลข กราฟ แผนภูมิ รูปภาพ

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

    2. เพื่อสร้างเครื่องช่วยในการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นตัวขับเคลื่อนการบริหารและจัดการของสถานศึกษา

    3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ และร่องรอยหลักฐานของสถานศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

    4. เพื่อเป็นเครื่องช่วยสถานศึกษาในการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นการประเมินคุณภาพภายในในแต่ละปีที่สะดวกและรวดเร็ว

    5. เป็นคลังสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐาน

*********************************************************************************************************************

ประเมินคัดกรองศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์17 ก.พ. 2560 04:15โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2560 22:21 ]

วันที่ 9 -17 กุมภาพันธ์ 2560 

        คณะกรรมการประเมินคัดกรองศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาพอได้ สพป.นฐ.2 ได้มาประเมินสภาพจริงในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ ฯ ณ โรงเรียนบ้านบางม่วง โรงเรียนวัดไร่ขิง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล โรงเรียนวัดโคกเขมาและโรงเรียนวัดสรรเพชญ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนสำหรับรอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับกระทรวงศึกษาธิการ โดยนักเรียนแกนนำของแต่ละโรงเรียนได้นำชมกิจกรรมพร้อมตอบข้อซักถามในแต่ละฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายของโรงเรียน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และปลูกฝังอุปนิสัยพอเพียงให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.jpg

https://www.facebook.com/Prwrk/posts/250142005436237?pnref=story

                                       โรงเรียนวัดโคกเขมา

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002861792012&sk=photos&collection_token=100002861792012%3A2305272732%3A69&set=a.1023097381128979.1073741918.100002861792012&type=3

O-NET '59

โพสต์4 ก.พ. 2560 07:50โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2560 00:55 ]

O-NET : Ordinary National Educational Test
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน

        O-NET คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 51 มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์ O-NET

    เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
    เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
    เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
    เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
    เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET สพป.นครปฐม เขต 2 >>> คลิกhttps://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.1281564585267246.1073741881.100002411515074&type=3

1-10 of 203