ข่าว กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ


เรียนแอดมินทุกท่าน

        เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร กรณีที่เป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมที่จัดขึ้น ตามหัวข้อเหล่านี้
        วันที่ (เดือน ปี)
        วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย :
        กลุ่มเป้าหมาย :
        หลักสูตร เนื้อหา-สาระ / วิทยากร :
        กิจกรรม :
        ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ :
        ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย :


PLC เตรียมทบทวน

โพสต์20 พ.ย. 2562 20:44โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2562 21:22 ]


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 (ภาคเช้า)

        การประชุมศูนย์สอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชุมชนวิชาชีพ สพป.นครปฐม เขต 2
โดยมี ดร.สมหมาย เทียนสมใจ เป็นประธาน ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ / คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม
        เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการสอบ และบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ของประธานศูนย์สอบ / คณะกรรมการอำนวยการ / หัวหน้าสนามสอบ / ตัวแทนศูนย์สอบ / กรรมการกลาง / กรรมการคุมสอบ และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/20phy62/2019-11-21_12-07-07.jpg
Cr.ภาพและข่าว ศน.เกริน ช้อยเครือ


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 (ภาคบ่าย)

        กลุ่มนิเทศ คิดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ (PLC) สพป.นครปฐม เขต 2  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 
        เพื่อเตรียมการทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัด วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  
        เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการและแนวทางปฏิบัติกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
        ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 90 คน 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012910892306&sk=media_set&set=a.799882523785437&type=3

# ข้อมูลเพื่อการวางแผนการดำเนินการ > คลิก
    - จำนวนนักเรียน ป.6 / ม.3
    - ศูนย์ปฏิบัติกิจกรรมการทบทวนฯ 
    - ผลสอบ O-NET ป.6 / ม.3 ย้อนหลัง 3 ปี จำแนก 4 รายวิชาหลัก รายโรง / รายกลุ่มโรงเรียน
    - ค่าเป้าหมายมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

# เว็บเพจเพื่อการประสานงาน > คลิก


พัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ

โพสต์18 พ.ย. 2562 19:30โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2562 20:39 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ดำเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้ในระบบออนไลน์ (ขั้นที่ 2) “การจัดทดสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)” ศูนย์สอบ สพป.นครปฐม เขต 2 ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

        โครงการนี้มีหลักสูตรมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเรียนรู้ออนไลน์ได้ 3 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรกรรมการคุมสอบ
2. หลักสูตรกรรมการกลาง
3. หลักสูตรหัวหน้าสนามสอบ

        หนังสือแจ้งและรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน > คลิก 

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1425840724232068?__tn__=-R-R-R

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4

โพสต์8 พ.ย. 2562 00:40โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2562 00:30 ]



วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
        คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมให้ข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4
โดยคณะกรรมการจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ณ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rxb4/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.jpg

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
        คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ร่วมให้ข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4
โดยคณะกรรมการจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rxb4/%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A1.jpg
Cr. งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
อัลบั้มภาพการประเมิน สมศ. รอบที่ 4 > คลิก

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
        คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 จากคณะกรรมการประเมิน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rxb4/%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A12.jpg

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562
        ร่วมให้ข้อมูลและ รับฟังข้อสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 โดยคณะกรรมการจาก สมศ.  ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว นครชัยศรีโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rxb4/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A74.jpg
Cr.ภาพโดย ศน.เกริน ช้อยเครือ
โพสท์ของ ทิพวรรณ ทิพวรรณ > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/6phvscikayn2562/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A762.jpg?attredirects=0
อัลบั้มภาพของโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว > คลิก

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562
        โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)  อ.สามพราน จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/pg/WRKSOFFICIAL/photos/?tab=album&album_id=483953482220226&__tn__=-UC-R
Cr.อัลบั้มรับการประเมิน สมศ. รอบ 4 โรงเรียนวัดไร่ขิง > คลิก
(ภาพ ครูอินทิรา/ครูนิดา แอดมินครูอนุรักษ์/รายงาน)


วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562
        โรงเรียนวัดโพธิ์ อ.บางเลน
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxNVleuJEEIu9GKHO5~%3BsVXB4H5fIyGKYBv3SJCpCGcHqyn~%3Bkw1ohxRRxgXMpS1SEwHaDL9AbsB~_ASWNkGzJ~%3BmV41QukXI206GBpkt8T7n4Bs3sSPTWCL5DFbw6hm9RjixoG455JQxGIXU4wqbyAfsulb~_CeOPcU7bjBWGeXm1RyEJMGYuE1gaZ7Uj67YI5on12EgMd2ketCTNLmnYKi26WvS2q~_J571C3RMRhRfDemp4dfWfJbj1stImQy~_OTJoMBUsJzRd2pExRFVdRlm8J6yBSYe5LjCXO3oCoIUwAWHkso9tS2i6SB2Enm~%3BSEsxBKwfqy7DNUIccRqfGJwfNadt2XUztZbihiw3q9WXQo~%3BL9Xg0fgAIK0hiNBQNkky16T6zniTWkHTxyqE~%3B8tOI~%3BKrNqMG07onogdAeEyrN~_XQbX28WzIYeykUOgBo3oFGSX2IKMGmEvg9ElRZf929Z5yLYITDpPHOLvqFXhiZ98lvMGyKQD8pmB0grXC4c87CuDfSFaM7gAVS8eqMGzfge6yEjKBaivkhlKLrMVLlBf4RaEWzQOw7iop9vRRwDkPbGGXSweqX~_IejXUUaNkzSCw3MoBtlUyCuKAgtaD6jzoOd0DiAoZa311NVRkLUcUgdoA2KecLnDt5xfP~_rCc2diF0C2nvfdS0Fjzrs~_YI3YO3D4PlQSQo3Qcpj~_QdVC3j5cBqCjQdrTep1PR~_Ta8ywJAI0uHLHuvknCVoTZzsGGwAVnzO9P58H3i19wucV0e~_S9QMGldx2Wsv4PxDfYic5V6NCjJ2wWDqdasL~_F4Mgqic8u33dQwBHLIJgXZsRmCDNkax4s~_ViWroWT1moBfDZ3Pa~%3BV9Xt~_dvsH0mFPnsQvWswuTx0sVXEord5frYjoXJTBpnSOsbmyb47jJd6aa01YStx~_jZK1DzMYc3dDWhmx3YGr7ZwKfaB1F8Pv8X9H9ImvgCe~_T8~%3BUnw83AcrpPvi6LugN1WyoZVCr1Qtj~%3BAV~_C47o~-.bps.a.2604321996280116&type=1&__tn__=HH-R

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562 
        โรงเรียนวัดบางหลวง
https://www.facebook.com/watbangluangschool/media_set?set=a.2352579118365470&type=3

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562
        โรงเรียนวัดงิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/ngiuraischool/posts/2677788075610988?__tn__=-R

วันที่ 4 ธันวาคม 2562
        โรงเรียนวัดลานคา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rxb4/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rxb4/Collage_Fotor.jpg
Cr.โพสท์ของ Sivilai Teekham > คลิก

วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562  โรงเรียนบ้านบางเตย อ.สามพราน
https://www.facebook.com/baanbangtoey/posts/1297949963744329


Mock Assessment

โพสต์4 พ.ย. 2562 23:57โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2562 02:30 โดย เกริน ช้อยเครือ ]

โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) 
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ประจำปีงบประมาณ 2562

        กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทุกระดับ โดยการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้น้อยลง กระชับ สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพจริง สร้างมาตรฐานระบบประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดทำเอกสารการประเมิน ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  จึงได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2562
        การลงภาคสนาม เพื่อขยายผลรูปแบบการประเมินและวิธีการประเมินแบบใหม่ ตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา และเจตนารมณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 เพื่อให้มีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าประสงค์  จึงต้องทำหน้าที่กำกับดูแลให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำ รวมทั้งตรวจสอบการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ติดตามผลการดำเนินงาน ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mockassessment/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-mock.jpg

วันที่ 2 กันยายน 2562
        โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2302406033215670&id=702188523237437&__tn__=-R

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
        ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/mock2.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/mock.jpg

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
        ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mockassessment/%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%87.jpg
Cr.แอดมินครูอนุรักษ์โรงเรียนวัดไร่ขิง > คลิก

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
        ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mockassessment/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A71jpg.jpg

21 พฤศจิกายน 2562
     Mock Assessment ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ อ.บางเลน จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1428092280673579?__tn__=-R
Cr.ภาพจาก ศน.เกริน ช้อยเครือ


21 พฤศจิกายน 2562
     Mock Assessment ณ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย อ.บางเลน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 
        โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/watbangluangschool/media_set?set=a.2346221915667857&type=3


ข้อมูลพิ่มเติม

 รายชื่อสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2  ที่ขอรับการประเมินภายนอก ปีงบประมาณ 2563 > คลิก 
 แนวทางการซักซ้อมการประเมิน (mock assessment) คลิก 
 บทบาทศึกษานิเทศก์กับกับการนิเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษา คลิก
 การเตรียมการประกันคุณภาพ (ในส่วนของสถานศึกษา สรุปจากการประชุมทางไกล 3 ธ.ค.61) > คลิป 
 คณะกรรมการสถานศึกษา แต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพ  เพื่อ....
        1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ กำหนดและประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามสภาพความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา
        2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
        3. ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดไว้
        4. ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
        5. ติดตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นระยะ ๆ 
        6. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นผลจากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา > คลิก  
 ตัวอย่าง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา > คลิก  
 เตรียมข้อมูลและสารสนเทศประกอบการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 
 ติดตามข่าวการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 > คลิก 
 ซักซ้อม ผอ.รร.- สพท.ศธจ.รับประเมินคุณภาพแบบใหม่ ย้ำตอบคำถาม 3 ข้อ ให้ได้ > คลิก 
 การประชุม สมศ สัญจร (17 ต.ค.62) ณ โรงแรม พีซีแกรนด์ สกลนคร เรื่อง กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ระดับปฐมวัย  
        - สื่อ PPT คลิก 
        - เอกสารประกอบการประชุม > คลิก 
 “การประเมินภายนอก รอบสี่” (ดร.ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) > คลิก 
 โพสท์เฟซบุ๊ก ของ วิษณุ ผอ.สทศ. เนื่องในงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก แก่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา รุ่นที่ 1 (เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) ในวันที่ 3 ส.ค. 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ > คลิก  
 การประเมินตนเองตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mockassessment/2019-11-09_10-43-18.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mockassessment/2019-11-09_10-47-17.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/mockassessment/75258484_3053583291325507_670447925368717312_n.jpg


พุธเช้าข่าว สพฐ.

โพสต์16 ต.ค. 2562 02:05โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2562 17:20 ]


วันที่ 16 ตุลาคม 2562

        คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2  ร่วมประชุมรับชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ." ครั้งที่ 41/2562 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562 

ประเด็นเด่นประจำสัปดาห์นี้ 

▶โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
    - ตอน โครงการเบื้องพระยุคลบาท 84 พรรษา (สวนของพ่อ) 

▶เรื่องเด่น ประเด็นสำคัญ
    - นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ กพฐ. และเป็นประธานมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของ สพฐ. 
    - กระทรวงศึกษาธิการ เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสและข้อเสนอแนะ เรื่องราวต่าง ๆ จากประชาชนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
    - สสวท. มูลนิธิ สอวน. และ สพฐ. จึงได้ร่วมกันจัดงาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้า สู่ โอลิมปิกวิชาการ ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม พศ.2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

▶แจ้งข้อราชการจาก สพฐ.
    - นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงโครงการห้องเรียนกีฬา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขัน Australia Junior Volleyball Championships (AJVC) 2019 ณ เมืองแคนเบอร่า ประเทศออสเตรเลีย 
    - โรงเรียนคำพ่อสอน 
    - การสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาด้วยกิจกรรมผลิตภาพยนตร์สั้น โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ จังหวัดสกลนคร



https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2.jpg




ชมรายการก่อนหน้านี้ > คลิก



Boot Camp'62#2

โพสต์22 ก.ย. 2562 19:13โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2562 21:50 ]


การประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษ
ที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp

ณ ฟีลไลค์โฮม รีสอร์ท นครชัยศรี
วันที่ 20-21 กันยายน 2562

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.495030211045275&type=3

วัตถุประสงค์: 
        เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ครูภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp 

กลุ่มเป้าหมาย: 
    ครูภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp จำนวน 85 คน

หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร: 
- กรอบแนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon Based Learning) ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
(คลิป ประกอบการบรรยาย > คลิก / สื่อประกอบการบรรยาย > คลิก

- การวิเคราะห์คลิปตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม Boot Camp 5 ขั้นตอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรม (นางวิวรรณ ไตรวุฒิ / นางสาวเกริน ช้อยเครือ / นางสาวสายใจ ฉิมมณี / คณะวิทยากรประจำกลุ่ม) 
Planning Stages (Lead in 1) คลิก  
vocabmeandrill (Lead in 2) > คลิก 
Teaching Meaning: Vocabulary (Presentation 1) คลิก 
Pics & real_meaning summary (Presentation 2) คลิก 
Giving instructions ( Practice1) คลิก
@ (Productions) > คลิก
Wrap up > คลิก 

- แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Boot Camp โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon Based Learning) ด้วยกิจกรรม Walk Rally 10 ฐานกิจกรรม (ดร.อนนท์ ศรีพิพัฒน์, นางวิวรรณ ไตรวุฒิ, นางสาวเกริน ช้อยเครือ และคณะวิทยากรประจำกลุ่ม) 
(ฐานและรายชื่อวิทยากรพี่เลี้ยงประจำฐาน > คลิก

- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการเขียนแผนการจัดกิจกรรมแบบ Boot Camp โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน พร้อมทั้งจัดทำบัตรข้อสอบมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อเป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ดร.มณกาญจน์ ทองใย และคณะ) อัลบั้มภาพ > คลิก

- ปฏิบัติการสอน (Micro Teching) ตามแนว Boot Camp) โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน กลุ่มละ 15 นาที พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากร (ดร.มณกาญจน์ ทองใย และคณะ) 

- สะท้อนผลการปฏิบัติกิจกรรม / ข้อเสนอแนะ และเส้นทางการพัฒนาของ สพป.นครปฐมเขต 2 (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์, นางสาวเกริน ช้อยเครือ) 

- ข้อมูล-สถิติจากการประชุมฯ (นางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ) 
ข้อมูล-สถิติผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม > คลิก 
ผลการทดสอบก่อนและหลังการอบรม > คลิก 
การประเมินความพึงพอใจ > คลิก 

- นัดหมายมอบภาระงาน (นางสาวเกริน ช้อยเครือ) > คลิก  (ส่งภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562) 

ผลที่ได้รับ: 
    Lesson Plan จากประเด็นปรากฎการณ์โดยคณะวิทยากร > คลิก 
    Lesson Plan จากประเด็นปรากฎการณ์โดยผู้เข้ารับการอบรม คลิก 
    Item card โดยผู้เข้ารับการอบรม คลิก 
    ผลการดำเนินงาน > คลิก 
    สรุปผลการทดสอบก่อนและหลังการอบรม > คลิก
    แหล่งข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ > คลิก
    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ > คลิก

https://drive.google.com/file/d/13ZGCCXSF5kV8mFlYapAEW3Z7cYl9_b2X/view?usp=sharing

การประเมินความคาดหวังของผู้เข้ารับการอบรม





อัลบั้มภาพการอบรม

ภาพรวมในห้องประชุมวันแรก > คลิก
    - ขั้นการสอนของ Boot Camp > คลิก
    - อัลบั้มภาพจากเฟซบุ๊กของ ศน.เกริน "อบรมขยายผลครูอังกฤษ Boot Camp สพป.นฐ.2" > คลิก
    - กิจกรรมนันทนาการ > คลิก
    - ขยับกายสบายจิต > คลิก
    - อัลบั้มภาพ กิจกรรม Walk Rally 10 ฐาน
        ฐาน 2 > คลิก
        ฐาน 3 > คลิก
        ฐาน 4 > คลิก
        ฐาน 5 > คลิก
        ฐาน 6 > คลิก
        ฐาน 7 > คลิก
        ฐาน 9 > คลิก
        ฐาน 10 > คลิก
    - สะท้อนคิดกิจกรรม > คลิก
    - ประชุมสรุปผลรายวัน > คลิก 

ภาพรวมวันที่สอง > คลิก 
    - ลงสู่แผน > คลิก 
    - Micro teaching > คลิก 



สื่อคู่มือปฏิบัติการสำหรับวิทยากร

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/bootcamp62-1/77.jpg?attredirects=0https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/bootcamp62-1/77.jpg







ถอดบทเรียนโรงเรียนสุจริต

โพสต์11 ก.ย. 2562 23:07โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2562 02:15 ]

วันที่ 12 กันยายน 2562

        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2  จัดการประชุม สัมมนา ถอดบทเรียน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์: 
        เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงาน บูรณาการกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต 

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 120 คน 

กิจกรรม: การบรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ / วิทยากร: 
    การต้านทุจริตในสถานศึกษา (ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผอ.สำนักต้านทุจริต สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)
    การประเมิน ITA ระดับสถานศึกษา (ศน.พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา)
    การอภิปรายระดมความคิดถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต (นายสัญญชัย รัศมีแจ่ม ผอ.โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม / นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านพาดหมอน / นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา ผอ.โรงเรียนวัดงิ้วราย / นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน ศน.สพป.นครปฐม เขต 2 ดำเนินการอภิปราย)
    นำเสนอ Best Practice โรงเรียนสุจริต (นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์ / นางสาวกมลนัทธ์ มรม่วง)
    สรุปการถอดบทเรียนและการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/bthkhwammimichux-23/2019-09-12_9-49-37.jpg

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1364510713698403?__tn__=-R

พัฒนาศักยภาพการใช้ ICT

โพสต์10 ก.ย. 2562 03:17โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2562 03:19 ]


วันที่ 9 -10 กันยายน 2562

        กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐมเขต 2 ได้จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ในการใช้สื่อ ICT บูรณาการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาการศึกษาศตวรรษที่ 21 ณ ฟิลล์ไลค์โฮมรีสอร์ท อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/phathnasakyphaphkarchiict/70460191_2270421349937026_42228114159304704_n.jpg

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ประถมศึกษา

โพสต์8 ก.ย. 2562 10:59โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2562 23:48 ]


วันที่ 8 กันยายน 2562 

        การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ

https://www.facebook.com/nadlada.pooprasert/posts/10206284474826227

Cr.Nadlada Pooprasert


PLC#4

โพสต์6 ก.ย. 2562 21:27โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2562 21:36 ]


7 กันยายน 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ ครั้งที่ 4  ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล นครปฐม

วัตถุประสงค์: 
        เพื่อทบทวนมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามตัวชี้วัด และนำไปใช้เป็นแนวทางในการขยายผลสำหรับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สอดคล้องกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย: 
        ครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 19 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 27 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 24 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
        กลุ่มเป้าหมายได้รับแนวทางในการนำประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปขยายผลการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด เผยแพร่แกครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 สู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสืบไป. 

https://www.facebook.com/pg/npt2nites/photos/?tab=album&album_id=1360621237420684&__tn__=-UC-R

1-10 of 332