Lab School Symposium 2013

โพสต์18 ส.ค. 2556 09:10โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2556 09:17 ]
วันที่ 7-9 สิงหา คม 2556

     การสัมมนาวิชาการงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ ภาคกลาง  ณ วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการให้กับโรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่ายระดับเขตพื้นที่การศึกษา
                     2. เพื่อส่งเสริมให้ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกเขตพื้นที่การศึกษา มีเวทีในการสาธิต-แสดงผลงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระจายไปตามภูมิภาค

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน, ครู, ผู้บริหารโรงเรียน, Roving Team, ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียนในฝัน, เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน(ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด) ของโรงเรียนในฝันภาคกลาง 16 จังหวัด 36 เขตพื้นที่การศึกษา จาก 30 สพป. และ 6 สพม. ได้แก่ สพป.ปทุมธานี เขต 1-2, สพป.สระบุรี เขต 1-2, สพป.นนทบุรี เขต 1-2, สพป.พระนรศรีอยุธยา เขต 1-2, สพป.ลพบรี เขต 1-2, สพป.สิงห์บุรี, สพป.อ่างทอง, สพป.ชัยนาท, สพป.กาญจนบุรี เขต 1-4, สพป.นครปฐม เขต 1-2, สพป.สุพรรณบุรี เขต 1-3, สพป.ราชบุรี เขต1-2, สพป.สมุทรสาคร, สพป.สมุทรสงคราม, สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1-2, สพป.เพขรบุรี เขต 1-2,  สพม. เขต 3, เขต 4, เขต 5, เขต 8, เขต 9, เขต 10 

กิจกรรม เนื้อหาสาระ : พิธีเปิด และมอบโล่รางวัลแด่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้ง 36 เขตพื้นที่ โดย นายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศีกษาธิการ / นิทรรศการ / การแสดงบนเวที / การนำเสนอผลงาน-นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ของ นักเรียน, ครู, ผู้บริหารโรงเรียน, Roving Team, ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ โรงเรียนในฝัน, เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน (ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด) 

เป้าหมาย : คัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมผลการปฏิบัติที่ดีเลิศของครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ เลขาศูนย์ฯ จำนวน 14 ผลงาน นักเรียน 100 ผลงาน สู่การคัดเลือก Best of the Best Practice เข้ารับเกียรติบัตรในงาน 1 ทศวรรษกับความก้าวหน้าโรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2556  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 

lab school symposium 2013


Comments