15-17,21, 23 กันยายน 2564

โพสต์15 ก.ย. 2564 19:22โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 26 ก.ย. 2564 02:29 ]

วันที่ 15 กันยายน 2564   เวลา 09.00 น. 

        นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างความรู้ ความเข้าใจ การประเมิน ITA สถานศึกษา” (ITA Online) ผ่านระบบ Google Meet พร้อมด้วย นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชี้แจงสรุปแนวทางการประเมิน ITA สถานศึกษา ของ สพป.นครปฐม 2 โดยมี นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน์ ชี้แจงการประเมิน ITA สถานศึกษา และ นางสาวสุรีพร พันยุโดด ชี้แจงบทเรียนและข้อเสนอแนะจากการประเมิน ITA สถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563 และ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม 2 เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงคนอง และ นายไพบูลย์ วงษ์ปาน ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แนวทางการประเมิน ITA สถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/241344508_2009622479187220_5339864045078927630_n.jpg

    ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สพป.นครปฐม เขต 2 ลำดับที่ 98 คะแนนรวม 94.49 ระดับผลการประเมิน A ผลการประเมิน ผ่าน > คลิก

    - การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ITA 2021  โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เตรียมความพร้อมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส วันที่ 14-15 กันยายน 2564 (ภาคเช้า) คลิก  |  (ภาคบ่าย) > คลิก 

วันที่ 16 กันยายน 2564   เวลา 09.00 น. 

        นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล / กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมพิจารณาผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/15ky64/241370561_2010212179128250_9207058587384888287_n.jpg


วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. 

        นายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต” ผ่านระบบ Google Meet พร้อมด้วย นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ชี้แจงสรุปการถอดบทเรียน (Best Practice) การดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต
    - นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน ร่วมอภิปรายการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียน 
    - นางสาวสุรีพร พันยุโดด ร่วมอภิปรายการถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต “แนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต” 
    - คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม 2 เข้าร่วมประชุม 
    - ได้รับเกียรติจาก นายสญชัย รัศมีแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม นางสาวสุกัญญา คำมี ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตุ๊กตา ว่าที่ ร.ต.หญิงปวีณา ชูสูงทรง ครูโรงเรียนวัดตุ๊กตา นายปรัชญา คล้ายชุ่ม ครูโรงเรียนวัดบางหลวง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/15ky64/242214566_2011129175703217_5912033985214787962_n.jpg?attredirects=0

วันที่ 21 กันยายน 2564 

        นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุม โดยมี ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ข้าราชการบำนาญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/15ky64/242146183_2014039675412167_5265074711729833083_n.jpg?attredirects=0

วันที่ 23 กันยายน 2564 

        การประกวดคัดเลือกสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
    - ผลการคัดเลือก > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/15ky64/3%E0%B8%81%E0%B8%A264.JPG?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/15ky64/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD64.jpg


Comments