บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระยะที่ 2

โพสต์27 มิ.ย. 2558 11:04โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2558 04:41 ]
วันที่  27-28 มิถุนายน 2558

        การประชุมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยในโรงเรียนนำร่อง "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" รุ่นที่ 5 (ระยะที่ 2) ณ ห้องประชุม โรงเรียนประชานารถ  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยที่เข้าโครงการให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย สู่การปลูกฝังเด็กปฐมวัยให้มีความรู้ มีทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

กลุ่มเป้าหมาย : ครูอนุบาลจากโรงเรียนนำร่องของโครงการ รุ่นที่ 5 จำนวน 15 โรงเรียน ของอำเภอนครชัยศรี สามพราน บางเลน และพุทธมณฑล โรงเรียนละ 2 คน รวมจำนวน 30 คน โดยการอบรมแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2558  ระยะที่ 2 วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนวัดประชานารถ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

หลักสูตร เนื้อหาสาระ/วิทยากร : ทบทวนความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ (ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์) / แบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อเรื่องต่างๆ ได้แก่
    - การเผาใหม้ (ครูชุลีภินันท์ เทพจินดา, ครูณิชรัตน์ ทรวดทรง)
    - ปั๊มขวดและลิฟต์เทียน (ครูวิภาณี สีโสภา,ครูบำรุง สีแก้ว) 
    - ลูกโป่งพองโตและขวดบุบเองได้ (ครูศิริ อินทร์วิมล,ครูสังเวียน พึ่งแสง)
    - ลูกข่างหลากสี (ครูบำรุง สีแก้ว,ครูสังเวียน พึ่งแสง)
    - คาร์บอนไดอ็อกไซด์ช่วยดับไฟ (ครูเรณู ใจซื่อกุล,ครูวยุรีย์ โชคบันดาลสุข)
    - ภูเขาไฟระเบิด (ครูชุลีภินันท์ เทพจินดา,ครูวรินทร พึ่งแสง) - สนุกกับฟองสบู่ (ครูณิชรัตน์ ทรวดทรง,ครูเรณู ใจซื่อกุล)

    - กระจกกับภาพน่าพิศวง (ครูวยุรีย์ โชคบันดาลสุข,ครูวรินทร พึ่งแสง)
    - แสงเลี้ยวเบน (ครูสังเวียน พึ่งแสง,ครูบำรุง สีแก้ว)
    - แสงสีขาวกับรุ้ง (ครูเรณู ใจซื่อกุล,ครูชุลีภินันท์ เทพจินดา)
    - แม่เหล็ก (ครูศิริ อินทร์วิมล,ครูวรินทร พึ่งแสง)
    - ไฟฟ้า และหลอดไฟส่องสว่าง (ครูวิภาณี สีโสภา,ครูณิชรัตน์ ทรวดทรง)
    - วัฎจักรวิจัยกับการทำโครงงานฯ (ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์,ครูชุลีภินันท์ เทพจินดา,ครูศิริ อินทร์วิมล)


ขอขอบคุณแหล่งข่าวและข้อมูล : อ.วรินทร พึ่งแสง โรงเรีนวัดกลางบางแก้ว, อ.สังเวียน พึ่งแสง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล, ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ สพป.นครปฐม เขต 2  

บ้านนักวิทย์น้อย 58-2


Comments