7, 8, 9 กรกฎาคม 2564

โพสต์7 ก.ค. 2564 02:57โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2564 03:52 ]

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 

        กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 25/2564 ผ่านระบบ Video Conference 
        โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201  (COVID - 19 ) โดยปรับลดเวลาวันทำงานของบุคลากรในสังกัด จัดให้บุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานในแต่ละวันทำงาน ไม่เกินร้อยละ 10 ของบุคลากรทั้งหมด สำหรับสถานศึกษาให้ดำเนินการตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) กำหนด และปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลื่อนเวลาการเปิดภาดเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอน เฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล (On Air. On line. On Demand. On Hand) และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งยังเน้นย้ำในเรื่องของการใช้ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ทำหน้าที่สร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อพัฒนาคุณภาพของการศึกษา

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/besthpthmway/204232485_1956737197809082_447212516147865148_n.jpg


วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 

        การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด (ครั้งที่ 1/2564) ด้านการบริหารและพัฒนาการศึกษาปฐมวัย (ผู้บริหาร) และด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ครูผู้สอน) ประเภทละ 1 ผลงาน รวมจำนวน 2 รางวัล เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับจังหวัด และพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับศึกษาธิการภาค 2 ณ ห้องประชุม ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
        โดยนายสุริยันต์ สุวรรณทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานการพิจารณา ร่วมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา นางสาวบุญสุพร เพ็งทา (ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) และนายสุภัค แฝงเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นกรรมการพิจารณา 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/7%E0%B8%81%E0%B8%8464.jpg


วันที่ 7 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.30 น.

        การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู ระดับเขตพื้นที่ เพื่อพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปี 2564 สพป.นครปฐม เขต 2  ผ่านช่องทาง Google Meet  ณ ห้อง PLC สพป.นครปฐม เขต 2  โดยนายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุม
        
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. คณิตศาสตร์
                                   เวลา 15.00 น. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/besthpthmway/211656012_1956833974466071_1725564499194536292_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/besthpthmway/7%E0%B8%81%E0%B8%8464-2.jpg


วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 

        นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายชุมชนวิชาชีพระดับเขตพื้นที่ เพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/besthpthmway/204198541_1957506214398847_5987914857222713934_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/besthpthmway/confer-Eng8july2021.jpg


วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 

        เสวนาการบริหารจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผ่านช่องทาง Youtube ช่อง NPT_2  ณ ห้องประชุม Conference Room สพป.นครปฐม เขต 2 โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนา จำนวน 6 ท่าน
    1. นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
    2. นายอารุช เอมโอฐ นายอำเภอนครชัยศรี
    3. นายชาลี ทองดอนเอ สาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล
    4. นายวิชัย มรกฎจินดา นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม
    5. นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน ศน.สพป.นครปฐม เขต 2
    6. นางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ ศน.สพป.นครปฐม เขต 2
    
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/besthpthmway/2021-07-12_8-50-25.jpg


Comments