Best Practice Eng

โพสต์9 ธ.ค. 2563 17:05โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 9 ธ.ค. 2563 17:11 ]
        จากนโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ข้อที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) และการพัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเน้นการสื่อสาร ซึ่งเป็นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามแนวทางการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Communicative Language Teaching (CLT) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ได้จัดให้มีการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับ ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา คือ “นำสู่ชั้นเรียน เพียรสานต่อ สู่ผลการปฏิบัติที่ดี” สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 


วันที่ 8 ธันวาคม 2563

        กลุ่มนิเทศฯ ดำเนินการคัดเลือกผลงาน นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยคณะกรรมการ การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ตามประกาศ สพป.นครปฐม เขต 2 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 และคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 476 / 2563 ลงวันที่ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 > คลิก 

        คณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ประกอบด้วย
    1. นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ สพป.นครปฐม เขต 2 ประธานกรรมการ
    2. นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ข้าราชการบำนาญ สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    3. นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ข้าราชการบำนาญ สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    4. นายสุภัค แฝงเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการ
    5. นางสาวเกริน ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการและเลขานุการ

        คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงาน จากผู้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินคัดเลือก จำนวน 18 ผลงาน สรุปผลในภาพรวมได้ดังนี้ 
        ระดับคุณภาพดีเยี่ยม (Honors) 1 รางวัล คิดเป็นร้อยละ 5.56 
        ระดับคุณภาพดีเด่น (Excellent) 3 รางวัล คิดเป็นร้อยละ 16.67
        ระดับคุณภาพดีมาก (Great) 10 รางวัล คิดเป็นร้อยละ 55.56
        ระดับคุณภาพดี (Good) 4 รางวัล คิดเป็นร้อยละ 22.22
        ระดับคุณภาพพอใช้ (Fair) ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 

- ประกาศ ผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 
เพ็จการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/best%2063.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/129900214_1094515784322108_7909560178018682599_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B9%8C63.jpg

Comments