Boot Camp'62#2

โพสต์22 ก.ย. 2562 19:13โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2562 00:32 ]
        เรียน คุณครูภาษาอังกฤษที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร Bootcamp เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2562 ณ ฟิลล์ไลค์โฮม รีสอร์ท บัดนี้ ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแลโครงการของ สพป.นครปฐมเขต 2 ได้แจ้งรายชื่อท่านไปยัง สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. แล้ว เพื่อเสนอขอรับรองหลักสูตร นับเป็นชั่วโมงการพัฒนาให้กับคุณครู 
        ดังนั้น จึงขอให้ท่านที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีได้ตรวจสอบสิทธิ์ และดำเนินการกรอกข้อมูลตอบแบบสอบถามของ สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ตามลิงก์ด้านล่าง ทั้งนี้...จะมีผล เมื่อท่านส่งงานครบ 2 ชิ้นอย่างมีคุณภาพ
        - ลิ้งค์แบบสอบถาม Boot camp ของสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. คลิก การประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษ
ที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp

ณ ฟีลไลค์โฮม รีสอร์ท นครชัยศรี
วันที่ 20-21 กันยายน 2562

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.495030211045275&type=3

วัตถุประสงค์: 
        เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ครูภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp 

กลุ่มเป้าหมาย: 
    ครูภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp จำนวน 85 คน

หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร: 
- กรอบแนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon Based Learning) ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
(คลิป ประกอบการบรรยาย > คลิก / สื่อประกอบการบรรยาย > คลิก

- การวิเคราะห์คลิปตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม Boot Camp 5 ขั้นตอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรม (นางวิวรรณ ไตรวุฒิ / นางสาวเกริน ช้อยเครือ / นางสาวสายใจ ฉิมมณี / คณะวิทยากรประจำกลุ่ม) 
Planning Stages (Lead in 1) คลิก  
vocabmeandrill (Lead in 2) > คลิก 
Teaching Meaning: Vocabulary (Presentation 1) คลิก 
Pics & real_meaning summary (Presentation 2) คลิก 
Giving instructions ( Practice1) คลิก
@ (Productions) > คลิก
Wrap up > คลิก 

- แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Boot Camp โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon Based Learning) ด้วยกิจกรรม Walk Rally 10 ฐานกิจกรรม (ดร.อนนท์ ศรีพิพัฒน์, นางวิวรรณ ไตรวุฒิ, นางสาวเกริน ช้อยเครือ และคณะวิทยากรประจำกลุ่ม) 
(ฐานและรายชื่อวิทยากรพี่เลี้ยงประจำฐาน > คลิก

- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการเขียนแผนการจัดกิจกรรมแบบ Boot Camp โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน พร้อมทั้งจัดทำบัตรข้อสอบมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อเป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ดร.มณกาญจน์ ทองใย และคณะ) อัลบั้มภาพ > คลิก

- ปฏิบัติการสอน (Micro Teching) ตามแนว Boot Camp) โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน กลุ่มละ 15 นาที พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากร (ดร.มณกาญจน์ ทองใย และคณะ) 

- สะท้อนผลการปฏิบัติกิจกรรม / ข้อเสนอแนะ และเส้นทางการพัฒนาของ สพป.นครปฐมเขต 2 (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์, นางสาวเกริน ช้อยเครือ) 

- ข้อมูล-สถิติจากการประชุมฯ (นางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ) 
ข้อมูล-สถิติผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม > คลิก 
ผลการทดสอบก่อนและหลังการอบรม > คลิก 
การประเมินความพึงพอใจ > คลิก 

- นัดหมายมอบภาระงาน (นางสาวเกริน ช้อยเครือ) > คลิก  (ส่งภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562) 

ผลที่ได้รับ: (รอเผยแพร่เมื่อสิ้นสุดตามกำหนดวันส่งงาน)
    Lesson Plan จากประเด็นปรากฎการณ์โดยคณะวิทยากร > คลิก 
    Lesson Plan จากประเด็นปรากฎการณ์โดยผู้เข้ารับการอบรม คลิก 
    Item card โดยผู้เข้ารับการอบรม คลิก 
    ผลการดำเนินงาน > คลิก
    แหล่งข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ > คลิก 
    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ > คลิก
    สรุปผลการทดสอบก่อนและหลังการอบรม > คลิก

https://drive.google.com/file/d/13ZGCCXSF5kV8mFlYapAEW3Z7cYl9_b2X/view?usp=sharing

การประเมินความคาดหวังของผู้เข้ารับการอบรม

อัลบั้มภาพการอบรม

ภาพรวมในห้องประชุมวันแรก > คลิก
    - ขั้นการสอนของ Boot Camp > คลิก
    - อัลบั้มภาพจากเฟซบุ๊กของ ศน.เกริน "อบรมขยายผลครูอังกฤษ Boot Camp สพป.นฐ.2" > คลิก
    - กิจกรรมนันทนาการ > คลิก
    - ขยับกายสบายจิต > คลิก
    - อัลบั้มภาพ กิจกรรม Walk Rally 10 ฐาน
        ฐาน 2 > คลิก
        ฐาน 3 > คลิก
        ฐาน 4 > คลิก
        ฐาน 5 > คลิก
        ฐาน 6 > คลิก
        ฐาน 7 > คลิก
        ฐาน 9 > คลิก
        ฐาน 10 > คลิก
    - สะท้อนคิดกิจกรรม > คลิก
    - ประชุมสรุปผลรายวัน > คลิก 

ภาพรวมวันที่สอง > คลิก 
    - ลงสู่แผน > คลิก 
    - Micro teaching > คลิก สื่อคู่มือปฏิบัติการสำหรับวิทยากร

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/bootcamp62-1/77.jpg?attredirects=0https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/bootcamp62-1/77.jpgComments