การพัฒนาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

โพสต์6 พ.ค. 2556 19:02โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2556 23:33 ]
6-10 พฤษภาคม 2556 

    การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม  

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้เคยส่งคำขอให้มี/เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เคยผ่านการพัฒนาตามระบบ e-Training สังกัด สพป.นฐ.1 จำนวน 104 คน และสพป.นฐ.2 จำนวน 136 คน รวม 240 คน 

หลักสูตร/เนื้อหา-สาระ : สาระสำคัญเกี่ยวกับการให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนสญการพิเศษ / การพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ / ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน / การจัดทำเอกสารรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ / การจัดทำผลงานทางวิชาการ

กระบวนการ :  ยื่นคำร้อง / ตรวจสอบคุณสมบัติ+ส่งรายชื่อ / พัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. กำหนด 5 วัน 30 ชั่วโมง ประเมินผลการพัฒนา 200 คะแนน / ไปพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ ณ สถานศึกษา-สถานที่ปฏิบัติงาน 2 ภาคเรียน ประเมิน 100 คะแนน / จัดทำรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 1 รายการ ประเมิน 100 คะแนน + ผลงานทางวิชาการ 1 รายการ ส่ง 4 ชุด ภายใน 5-31 ตุลาคม และประเมิน 100 คะแนน / การแต่งตั้งต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 (350 คะแนน)  

เยียวยา56

หากท่านใช้ IE Browser (internet Explorer) อาจไม่เห็นการแสดงสไลด์โชว์ โปรดคลิกที่นี่ https://plus.google.com/photos/115290197892856884761/albums/5875035227993754497?banner=pwa
หรือเจ้าของรูปตามไปโหลดรูปตัวเองได้ที่นี่  
https://plus.google.com/u/0/photos/105900092351250587740/albums/5876300868448375713 
https://plus.google.com/photos/102593453214172337141/albums/5876341409960439617  กล้องสอง
Comments