พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

โพสต์9 มิ.ย. 2556 03:44โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2556 20:35 ]
9 มิถุนายน 2556

        การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย สำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์ :  
    1. เพื่อพัมนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
    2. เพื่อประสานประโยชน์ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
    3. เพื่อนำความรู้ความสามารถของภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยพัฒนาส่งเสริมศักยภาพให้สถานศึกษาพอเพียงมีความเข้มแข็งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้บริหาร ครู ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ของ สพป.นครปฐม เขต 2  จำนวน 36 ศูนย์  และศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ. 2 จำนวน 12 คน  รวมผู้เข้าประชุม 84 คน

หลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรม วิทยากร :   ทบทวนความเป็นมา ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม การออกแบบการประชุม ละกำหนดการต่างๆ (ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) / Workshop 1 ผลลัพธืการเรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่แต่ละสถานศึกษากำหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนา / Workshop 2 การทำแผนที่ทุนทรัพากรมนุษย์ (Human capital mapping) ที่ใมีศักยภาพจะมาร่วมพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกับสถานศึกษา (อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทาลัยธรรมศาสตร์) / Workshop 3 การศึกษารายกรณีเพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาแนวทางการยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (ดร.ศิวะพร ภู่พันธ์ ม.มหิดล) / ประเด็นทางจริยธรรมการวิจัยที่ควรพิจารณาในการทำกรณีศึกษา (ดร.ภัทรียา กิจเจริญ ม.หหิดล) / กำหนดกิจกรรมวิจัยในช่วง มิ.ย. - ก.ค. 56 ร่วมกัน

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ : 
    1. โรงเรียนร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพิเพียงของ สพป.นครปฐม เขต 2
    2. โรงเรียนร้อยละ 2 ของกลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพิเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ
    3. นักเรียนไม่น้อกว่าร้อยละ 90 มีพฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    4. ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายจัดการเรียนรู้ตามโครงงาน
 

พัฒนาศักยภาพการวิจัย

Comments