การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โพสต์3 ก.พ. 2558 22:21โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2558 22:49 ]
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558


        กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 จัดประชุมชี้แจง แนวทางประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลเขตพื้นที่ (โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล)

วัตถุประสงค์ : เพื่อชี้แจงแนวทางประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ประจำปีการศึกษา 2557 และเตรียมความพร้อมการประเมิน

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ครูผู้สอนปฐมวัย จากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 19 โรงเรียน (60 คน) ประกอบด้วย 1) โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ (พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล) 2) โรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ (วัดกลางบางแก้ว, วัดสรรเพชญ, บ้านบางเลน, วัดสาละวัน) 3) โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย (วัดศรีมหาโพธิ์, วัดดอนหวาย, วัดนราภิรมย์, วัดมะเกลือ) 4) โรงเรียนทั่วไป (วัดละมุด, รร.วัดท่าตำหนัก, รร.คลองบางกระทึก, รร.บ้านคลองใหม่, รร.วัดศิลามูล, รร.บ้านประตูน้ำพระพิมล, รร.วัดบางปลา)  5) โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ (รร.สุคนธีรวิทย์) และโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก (รร.เบญญาพัฒน์)
        กลุ่มเป้าหมายที่จะประเมิน จะสุ่มเด็กจากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน จำนวน 6 คน (ช- 3, ญ- 3) ส่วนโรงเรียนอนุบาลเขตฯ จะสุ่มเด็ก 2 ห้องๆ ละ 6 คน (รวม 12 คน)

หลักสูตร-เนื้อหาสาระ/วิทยากร : แนวทางประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ประจำปีการศึกษา 2557 และการเตรียมความพร้อมในการประเมิน (ผอ.วิเชียร รุ่งทวีชัย, ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายดำเนินการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ประจำปีการศึกษา 2557 ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน สามารถเป็นแบบอย่างต่อโรงเรียนทั่วไปที่จัดการศึกษาปฐมวัยได้

2กพ58


Comments