เสริมทักษะวิชาชีพ

โพสต์22 พ.ค. 2558 02:12โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2558 22:11 ]
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558

        การประชุมพัฒนาการเสริมทักษะวิชาชีพการเรียนรู้ในกลุ่มงานอาชีพและเทคโนโลยี  ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดจินดาราม อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการเสริมทักษะวิชาชีพการเรียนรู้ในกลุ่มงานอาชีพและเทคโนโลยี ในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้สู่อาเซียนใน ศตวรรษที่ 21


กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บัริหาร และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนละ 2 คน รวม 48 คน

หลักสูตร เนื้อหาสาระ : ตามโครงการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้สู่อาเซียนใน ศตวรรษที่ 21  มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 ฐาน 
    1.การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
    2.การเพาะเห็ดก้อนเชื้อ
    3.การทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ
    4.การปลูกพืชไฮโดโปรนิกส์
    5.การแปรรูปอาหาร
        ทั้งนี้ได้ผนวกการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปด้วย 

วิทยากร : ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์, นางกนกรัตน์ สุพรรณอ่วม. นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า  และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2

ส่งเสริมอาชีพ

Comments